سرگیجه بارداری در بارداری طبیعی است ؟

سرگیجه یکی از شایع ترین مشکلات در دوران بارداری است که همه خانم های باردار آن را تجربه میکنند, علت آن چیست؟در ادامه این مطلب از بخش زناشویی فانوس با ما همراه باشید.

علت سرگیجه در بارداری

اگر در طول بارداری سرگـــیجـــه داریــد نگــران نشوید. این مسئله کامـــلــا در بارداری رایـــج است. بیشــتـــر خانــم ها در سه ماهــه اول بارداری تا زمـــان تولد سرگیـــجه دارند.

خانـــمـی تماس گرفتنــد و گفــتـند در ماه پنــجـم بارداری هســـتـنـــد و درگیـر سرگیــجه هایـی شده اند که به وضعیــت قرار گرفـتنشان در حالت خوابیـــده و نشـســـتـه ارتــبـاطـی ندارد.

سرگیجه بارداری

سرگیجه در دوران بارداری

همچنــین گوششـــان گهگاه کیپ می شود و سوت می کشد و نمی تواننـــد به هیــچ روشی آن را برطرف کنند تا ایـنـکــه خود بخود رفــع می شود. متخصـــص زنان به ایـــن خانــم توصیـــه کرده به متــخصـص گوش و حلق و بینـی مراجــعه کند. اینـکه این موضوع در بارداری عادی اســت یا بایــد آن را جدی بگـیــرنـــد دغـدغـــه این خانـم باردار اسـت. با متخصـص گوش و حلق و بینی و اســتـاد دانـــشگـاه علوم پزشــکـــی ایران در این مورد گفت و گو کردیــم. اگـر شمـــا هم به مشکلـات شنوایی یا گوش در بارداری مبتـلا هســـتیـــد، این مطــلب کمکـتــان می کنــد بفـهــمــید بایـــد مشکـــل را جدی بگـیریـد یا نه.

سرگــیـــجــه در بارداری طبیعــی اسـت؟
بستگـی دارد منــظورتـــان از سرگـــیـــجـه چه باشد! سرگیـــجه با سیاهـــی رفتــن چشم و افـتــادن و غش کردن یکـی نیســـت. خیـــلـی از خانـم های باردار این دو را یکـسان می داننـــد و همین اشـتباه باعـث تشــخـــیص و درمان نامناسب می شود. اگـــر فرد در حالــت سکون احـســـاس حرکـــت مداوم و پیگـــیر به شکـل دوران یا چرخش یا تلوتلو خوردن کند، سرگیـــجـه دارد امـا سیاهــی رفـــتن چشـم، سبـک شدن مغـز یا بی اخـتیـــار افـــتادن به معنــی سرگیــجه نیـــســـت. سرگیجه با وزوز گوش همـراه می شود و لازم اسـت اگــر فردی دچـار ایــن مشــکـل اســت، حتــما بررسی و دقیـقا معــاینه شود زیرا ایـن نشـــانه ها می توانـد علـــامت بیماری منـــیـیر باشـد.

منــیـیــر به 2 گروه تقـــسیــم می شود؛ نشـــانــگــان منـــیـیر و بیـماری منـیــیر. نشانگان منـیـیــر علـت مشـخصی ندارد و عوارض جانبــی مثل افــزایـش چربـــی و کلـسترول خون یا فشــار خون و تغـیـیـرات متــابولیکــی یا هورمونی به خصوص هورمون های غده تیـروییـد را به دنبال دارد امــا بیمــاری منـیـیـــر شامل مشکــلاتـی اسـت که در گوش بروز می کنـد. به همــین دلـیــل به این خانـم توصیـــه شده با متــخـــصص گوش مشورت کنــنــد.

ایـــن مشکــل با باردار شدن بروز می کنـــد؟
نه، اگـــر خانـــمی به منییـــر مبـتـــلــا باشـد، حتـمـا زمـــینـــه ابتـلا به ایـن بیمـــاری را از قبــل داشتـــه و بارداری باعــث بروز یا تشدید آن شده است. به هر حال لازم است از نظــر شیــمـــی خون و میــزان هورمون ها در دوران بارداری تحـــت نظر باشـند.

پس در بارداری سرگـیجه همـراه با وزوز گوش طبـیعــی نیست؟
85 درصد بیماری های گوش با معایـنـــه دقـیــق تشخیــص داده می شوند و با یک شرح حال ساده نمـی توان در این باره نظـــر داد. ممکن است مورد ایـــن خانم کامــلــا طبیعی باشد زیـــرا در بارداری گاهـی به دنبـــال تغـییـــرات هورمونی، تغـیـیـراتی در ناحیـه حلــق و گلو ایــجـــاد می شود و فشار بیــشــتـــری به شیپور استـاش می آیـــد. همـــین موضوع باعـث افـــزایــش فشـار داخــل گوش می شود که می تواند وزوز گوش یا سرگیـــجـــه ایـجــاد کنــد. این مساله با معایـنه و بررسی های ادیومتری قابل تشـخــیص و افــتراق با سایـر مسـائل است.

گیجی و سیاهـــی رفـــتــن چشـم که مســاله ای جدا از سرگــیجه است، چقـدر در خانم های باردار شیوع دارد؟
در 3 ماهـه اول حالـت هایی شبـیـه سرگیجـــه مخــصوصا حیـــن بلـــند شدن بروز می کنـد که دلــیـل آن افزایـش خون رسانی به ناحیــه رحــم و کاهــش خون رســـانـــی به مغـــز اسـت. البــتـــه تغـــییرات هورمونی را هم نبـــاید نادیــده گرفت.

با اصلـــاح رفــتــارهــای عادتی می توان جلوی بروز ایـن حالـــت ها را گرفت؟
در برخی موارد معـــمولا به خانم باردار توصیه می شود ناگهـــان از جای خود بلـنـــد نشود یا بیـــش از حد در یک وضعیت ثابـت نماند. وقتــی خانـــم بارداری ایـســتاده اســت، چون وزن جنـیــن به عروق انــتــهـــایـــی پا وارد می شود، خون زیادی در اندام تحـتانـی تجـــمـع پیـدا می کنـد و خون کافــی به مغز نمی رســد. خانــم های باردار نبایـــد زیـــاد بنـشــینــنــد یا بایــستنـــد و بایــد حرکت داشته باشــند. در غیــر ایــن صورت ظرف چنــد دقیــقـــه احــساس گیجی خواهـــنـــد کرد.

گاهـــی ایـــن احـسـاس گیــجی در حالت خوابـیـده هم وجود دارد. چرا؟
در 3 ماهـه دوم و سوم در خانــم هایـــی که طاقـــبـاز می خوابند، چون وزن جنـــیــن روی لگن افـــزایش پیــدا می کنـد، میزان بازگشت وریـدی و میزان خونی که به مغز می رســـد، کاهـــش می یابـــد. برای همـــیــن به خانـــم های باردار توصیـــه می شود به پهــلو بخوابـــنـد.

آیا سرگیجه ایی که در دوران بارداری به سراغ خانم ها می آید طبیعی است…؟

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.