سقط‌ جنین

آنچه درباره‌ سقط‌ جنین نمی دانستید!

بعضی سقط‌ ها ممکن است در سه ماه‌ اول بارداری اتفاق بیفتند و بعضی‌ها در سه ماه دوم.همه چیزهایی که یک خانم باردار باید در مورد سقط‌ جنین بداند.

________________فانوس________________

 تجــربــه‌ وحشـــتنــاکـــی اســت سقـط کردن بچه‌ـای که تا دیـــروز برایــش وسایل اتاق می‌ــخــریدی و امـروز دیـگر وجود ندارد، طوری که انــگار هیــچ‌وقت وجود نداشتـــه اســـت. امــا چیزهـــایــی هسـت که اين تجربــه را تلخ‌تر هم می‌ـــکنــد و یکــی از ایـن چیزهـــا، «ندانستن» اســت. ایـنــکــه ندانـــی سقط جنـــیـــن چطوری است و چه علــائمی دارد. در این مطـــلـــب سعی کردهــ‌ـــایم مجــموعه‌ـای از دانـــســتــهـــ‌هــای زنــان مختـلفی که سقط را تجــربــه کردهـــ‌ــانـــد، برایـتــان بیـــاوریـم.

1. همه سقط‌ها شبیه هم نیستند
ممــکـــن اســـت وقتی عبارت سقطـــ‌ جنــیـــن به گوش‌تــان می‌ـخورد، فکـر کنیـد تمام سقط‌ــ‌ــهــای جنــین شبـــیه هم هسـتنـد، امـــا ایــن‌طور نیست. بعــضـی از سقطــ‌ها همــان ابـتـــدای بارداری اتفـاق میـــ‌ـافـتنــد، در حالی که بقــیــه ممــکن است دیــرتر اتـفاق بیفتـنـــد. بعضـــی سقـــط‌ــهـــا ممکــن است در سه ماه‌ اول بارداری اتــفـاق بیفتـــند و بعــضی‌ـهـا در سه ماه دوم. در بعضـــی از سقـطـــ‌ــهـــا خونریـــزی اتــفاق میـ‌ـــافـتد و در بعـضی‌هــای دیــگـر ممـکن است علامـتی وجود نداشته باشــد و تنهـا زمـــان سونوگرافـــی مشخـص شود که بچه از دست رفتـــه اســـت.

2. رو به رو شدن سخت می‌شود

یــکی از دغدغــه‌ـــهای بعـد از سقـط، ناراحتـی شدید روحی، گریه و تمایـل نداشـــتن برای حاضـــر شدن در جمـــع است. زنـــانـی که این تجـــربـه را از سر گذرانــدهــ‌ـــانـد، بایـــد بدانـنــد هیـــچ چیز خجــالت‌ـــآوری دربـــاره‌ ایـن اتفــاق وجود ندارد و بســیاری از زنان دیگر هم چنـیــن تجربـهــ‌ای داشـته‌انـــد. از آن جایـــی که هیــچ روش ویژهـــ‌ای برای رفع ناراحــتی بعــد از سقط وجود ندارد و هر کس به شیوه‌ خودش عزاداری می‌کنــد، نسبت به روش عزاداریـ‌تـــان سخـتـــگـیر نباشـیـــد و مرتب به ایـن فکر نکـــنــیـد که چه کســی چه چیــزی درباره‌تان خواهد گفت. مطمئن باشـيد یک روز صبح که از خواب بیـدار مي‌شوید، متوجه خواهيد شد خیلی بهـــتر شده‌ایــد و کمـــ‌کـــم به زندگی معمولیــ‌ــتـــان باز مي‌گرديد. اگـــر هم احســـاس میـــ‌ـــکـــنید حرف زدن دربـــارهـــ‌ این اتفــاق حالتان را بهتـر میـــ‌کنـــد، با افراد صمیـــمی و نزدیــکـ‌ـــتان صحــبـت کنـــید تا آرام شوید.

سقط‌ جنین

یکـی از دغــدغهــ‌های بعــد از سقط جنیــن، ناراحـــتــی شدید روحی اسـت

3. ممکن است طولانی باشد
صـحبـت از سقط جنـیـــن که میـ‌ـشود، ممــکـن اســت فکـر کنــید یک اتفاق ناگهانی است. به این صورت که  خانــم باردار ناگـــهـــان خونریــزی میــ‌ـــکنــد و خیلـــی زود هم فرزندش را از دسـت میــ‌دهد. امــا موارد خاصـی هستــنـد که پروسهـ‌ سقـــط در آن‌ها طولانــی میــ‌ـشود. برای مثـال، علائم سقـط‌ــجـنیــن در خانـــمـــی برای مدت دو ماه ادامــه داشـته اسـت، یعـنـی دو ماه خونریزی متـــنــاوب قبل از سقط نهـایــی.

4. ممکن است بچه شکل نگرفته باشد
مــی‌ دانـم که بیان این نکــتـــه هم دل‌ــخـــراش است، امـــا باز هم دانستنــش بهـتر از ندانـــســـتـن آن اســت. بعـــضی وقتــ‌هــا جنیـن شکـل نگـرفتــه و چیزی که سقط میـــ‌ـــشود، تنـها یک تخــمـک اسـت. یعـــنـی ممـکــن اســت با وجودي كه هورمون‎ـ‌ــهـای حاملـگـی در آزمايش خون مشـخـــص شده باشــنــد و کیــسهـــ‌ آب هم تشـــکیـــل شده باشـد، امـــا جنـــین شکـل پیدا نکرده باشـــد. برای بعـــضـــی از زنـان ایـــن مسئله، ناراحـــتی سقــط را کمــتـــر میـ‌ــکـــنـد. چون میــ‌داند فرزندی نبوده که از دســـت رفــته باشد، امـــا بعــضــی‌هــا ناراحتی بیشتری را متـحـمـل میـــ‌شوند، چون انتـظــار یا امـــیدشان محـقــق نمـی‌ـشود و شاید حتــی حس کنــنـــد به موجودی که اصــلـا وجود نداشـــتـه، دل بسـته بودنــد.

5. عادت ماهانه شدید می‌شود
خانم‌هـــایــی که سقط جنیـــن را تجـربـــه می‌ــکنند، معمولا نمــی‌ـدانـــنـــد عادت ماهــانه بعـــد از این اتـفـاق شدت پیدا می‌کــنــد. خونریـزی بسـیـــار زیـاد خواهـد بود و نیــاز به مراقـــبـــت، به تناسـب وضعـيت جديد بیـشتر میـ‌شود. چه مراقبـــت جسـمـــی و چه مراقـــبـــت روحی.

6. روزهای سخت هم دارید

درســـت اســت که بالــاخــره روزی از راه میــ‌ـرســد که میـــ‌ـــتوانیـــد به زنــدگـی عادي برگـــردیـــد، امــــا تعــجـــب نکـــنـــید اگـــر بعــضــی از روزهـــای نقــاهـــت‌ـــتـان هم سخـــتیـــ‌ـــهـــای خاص خودشــان را داشــته باشــنــد. ناراحـــتی ناشــی از سقط فرزنـــد ممـــکـن اسـت هر از گاهــی از جاهـــای ناشنـاخــــتــه‌ ذهـــن سر در بیــاورد؛ مثــلــا تا مدت‌ـــهـــا دیدن یک زن باردار ممکـــن اســـت برای کســـی که سقـــط داشـــته تلـخ و گزنـــده باشــد. امـــا این روند در نهـایـت طی میـــ‌ــشود و حتــــی قدرت بیـشتــری به روحیـــه‌ زنان میـ‌ــدهـــد.

 

زمـانــی که سقط جنـــیـــن اتـفـــاق میـــ‌ــافـتد، ممــکـن است بدن برای مدتـی هورمون‌ــهای حاملگـــی‌ـــاش را حفظ کند

7. افسردگی پس از زایمان یا سقط؟
زمانی که سقط‌ جنین اتـــفاق می‌افتــد، بســتـــه به نوع از دســـت رفتــن بچه، ممــکــن اســـت بدن برای مدتــی همــچنــان هورمون‌ـهای حامـــلـگیـــ‌ـــاش را حفظ کند یا ممکـــن است به سرعت آنـــ‌هـــا را از دست بدهد. هر کدام از ایـــن دو که اتفـاق بیـفتند، خانمـ‌ها باید بدانـنـد که بدنــشان دچـار تغـییر و تحولات زیـــادی خواهـد شد و یکی از ایـــن تحولات، افسـردگـی پس از زایـمان اســـت. درست است که بچـــه از دست رفتـه، امــا وضعـــیــت بدن همچـــنــان حالـــت حاملگـــی دارد و این وضعـــیت ممــکن اسـت منــجـر به افـــسردگی شود. حتی در يك تحــقیـق علــمي مشـخص شده، زنــانی که در گذشـــتــه سقط را تجـربه کردهـ‌ـــانــد، بعد از بارداری مجدد و به دنیـا آوردن فرزنـــد سالـــم ممکن است با احـــتـــمــال بیـــشــتری، افـــسردگـــی بعــد از زایمان را تجربه کنند. ایـــن حالــتـــ‌ها ممـــکـــن اسـت به صورت نگرانــی و تشویش، اضــطـــراب شدیـد، حملات اضـــطــرابــی و وسواس خودشان را نشان بدهنــد. در صورتـی که چنیــن وضعـیــتی را تجربـــه کردید، حتــما با پزشک یا روانـشــنـــاس صحــبـــت کنـیـــد و از او کمـــک بگیـــریــد.

همه چیزهایی که یک خانم باردار باید در مورد سقط‌ جنین بداند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.