سوراخ کردن گوش

عوارض سوراخ کردن گوش

خطراتی که با سوراخ کردن گوش به بدن خود تحمیل می کنید,سوراخ هایی که در قسمت های بالای گوش انجام می شود خطرناک است و ممکن است با کوچکترین تماسی گوش پاره شود.در ادامه باماهمراه باشید.

_____________فانوس_____________

مضرات سوراخ کردن گوش

در پیرسیــنــگ عموما قسـمــت نرمه گوش سوراخ می شود امـــا در چند سال اخـــیر برخی از خانم ها بیـش از یک سوراخ روی گوش ایـــجـاد می کنــند و ایـن سوراخ ها را در قسـمت های بالـــایــی گوش هم انـــجام می دهـــنـد. بافت بالـای لیـــه گوش بســیـار نازک اسـت و به نبال کوچک تریــن تماس ممـکــن است پاره شود و یا سبــب خونریــزی و آسیب بافــت غضــروفی شود.همچـــنـــیــن بافــت استــخوانی پشت گوش نیز ممــکــن اســت با ضربه به واسـطـه گوشواره شمــا ممکن اســـت صدمـــه ببیند.

یرســینـگ یا سوراخ کردن گوش اگر توسط پزشـک ماهــر و در شرایط مناســـب انـــجــام شود، عوارض خاصی ندارد امـــا در غیـر ایــن صورت، عوارض بســـیـــاری دارد که شایع تریــن آن ها عفونت است که تنـــها در یک سوم بیــمـــاران ملایم خواهد بود. دومین مشکل مربوط به تشکیـــل شدن بافت جوشگـاهـــی و یا اسکــار و یا گوشت اضافـــه اســت که در افراد مســـتــعد تشـــکـیل می شود و زیبــایــی آنهـــا را پس از پیرسیـنگ مخـــتـــل می کنـد.کلوییـــد ها که در واقـــع همـان گوشت اضـــافـــه هســتــنـد به سخـتـی درمـان میـشوند وحتی ممـــکـــن اســت درمــان کردن آن ها سبب تشـــدیـد کلوییـد گردد.

سوراخ کردن گوش

خطرات سوراخ کردن قسمت بالایی گوش

مـــشـکــل سومی که ممـکن است به دنــبال سوراخ کردن گوش ایـــجــاد شود، مربوط به افـرادی اســـت که پوست آنها به فلـــزاتی مثل نیکل، مس، کبالـت یا کروم حسـاسیـــت دارد. گوشواره هایی که در ترکـیـــب آنـــهـــا از ایـن مواد اســتفــاده شده است، به دلــیل تمـاس مداوم با پوست می توانــنــد عکس العمـل آلرژیــک و حساســـیت ایجاد کنـند. از آنـجـا که سوراخ کردن گوش در سنــین کمتـــر از 11 سال ممکــن است باعث ایجـاد کلوییــد یا گوشت اضافه در محل سوراخ شود، بهــتــر است ایـــن کار را به سنـــین بعـــد از 11 سالگی موکول کرد.

خطراتی که با سوراخ کردن گوش به بدن خود تحمیل می کنید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.