شبحی که در بیمارستان های مشهد دزدی می کرد سرانجام به دام افتاد

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : در حالـــی از دو سال پیش تاکنون دهــ‌هــا بار وسایل همراه بیـمـــاران هنگـام بستری شدن در بیــمــارســـتـــان‌های مشهد به شکلی مرموز ناپدید میــ‌شـــد که پلیـس توانسـت از این راز پرده بردارد.با فانوس همراه باشید شبحی که در بیمارستان های مشهد دزدی می کرد سرانجام به دام افتاد

شبحی-که-بیمارستان-های-مشهد-دزدی-می-کر

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ

شبحی که در بیمارستان های مشهد دزدی می کرد سرانجام به دام افتاد

فانوس : طی دو سال گذشــتـــه، ده‌ــهـــا بیـــمــار، پس از مرخــص شدن از بیــمــارسـتان قائم مشهـد، در تماس با پلیس، از گم شدن وسایـــل همــراهـــشـــان شکــایـــت داشـــتنــد. این در حالـــی بود که هرروز به تعداد ایـن افـــراد اضـافـــه میـ‌ـشــد.

در پی اعــلــام ایـــن سرقـــتـــ‌ـــها، مأموران کلـــانـــتـری احمدآبـــاد دستور یافتـنـــد که وارد این پرونده شوند و ایـــن معـمـا را حل کنـند. با پیـــگیری آخــریـــن سرقـت Stealing اعلــامی به پلــیس، مأــموران به سرنخ‌ـهایــی دست یافـتــنـد که نشـــان می‌ــداد فردی، با توجه به بدحـــالـی این بیــماران، هنـگـــام ورود به بیــمـــارستان، با روش‌هــای مکارانـــه، به این افـــراد نزدیک میــ‌ـشود و وسایـــل ارزشـمنــد ایـــن افــراد را سرقت می‌ــکــند.

با به دست آمـــدن این سرنــخ، مأموران توانـــسـتـند ایـن فرد را شنـــاســایی و چهـــرهــ‌ــزنی کنند. فرمــانده انــتـــظـامی خراسانـ‌ رضوی دربــارۀ پیگیـــری ایـن پرونده گفت: «پلــیـس، با همـکاری عوامـل حراست بیـــمارستـان قائم مشـــهـد، متهــم ۳۰سالــه را در حال ارتکاب سرقـت دستـــگیــر کرد. متهم، که دارای سوابـــق کیفری است، اعتراف کرده است که به کریســـتــال معتــاد Addicted اســـت و، از دو سال قبل که از زندان Prison آزاد شده، تا‌ـکنون ۱۰۰فقــره سرقت گوشی تلـــفن از همـراهان بیــماران داشته اسـت.».

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ

شبحی که در بیمارستان های مشهد دزدی می کرد سرانجام به دام افتاد

فـــانـــوس : سردار غلامـــعلـــی کریــمی با بیان اینـــکه تحــقیــقــات از این سارق حرفــه‌ـای با دســـتورات مقام قضایی ادامه دارد بیان کرد: «متـأــسـفانه سهلـــ‌ـــانـــگاری شهـــروندان در مراقبـت از وسایـل همـراهشـان موقعیـــت را برای ارتکاب چنــیـن سرقـــتــ‌ــ‌ـهـــایـــی فراهم می‌ـکنـد. نکته‌ــای که حائز اهـمیــت اســت ایـــن اســت که بیـشتــر مال‌ــباخـــتـــگــان، با ایـــن باور غلط که وسیـلۀـــ‌هــای سرقــت‌ــشـــده از آنـــان ارزش پیـگـیری ندارد، وقوع سرقت را به پلیس Police گزارش نداده‌انـــد. همیـــن عامــل سبب شده اســت فرصــت سوءاســتفـاده برای چنــیــن سارقـــی ادامـــه یابـــد.».

وی، در ادامــه، به پیـــگـــیـری مأموران انـــتظـــامـــی کلانتری شهیــد آســـتانهـ‌ـپـــرست دربارۀ یک پروندۀ سرقت پرداخت و تصریـــح کرد: «در پی گزارش کیــفـــ‌زنـیـ‌ـــهای سریالـی در صف نانوایـیــ‌ـهـای مشــهد، تحقیقــات آغــاز شد.».

فانوس : کریـمـــی ادامـــه داد: «مأموران گردانـندۀ ایـــن بانـد سرقت، که زنی ٣۶ساله بود، را در حال ارتکاب سرقـــت دسـتگــیـر کردنــد امـــا دو همـــدســـت او از صحنه فرار Escape کردنـد. متــهم، که دارای سوابـــق کیفری اســـت، در حالـــی با دســـتور قضایـــی به کلـانـــتـــری بانوان تحویل شد که، در بازرســی از وسایـــل او، دو گوشی تلفن همــراه، که از اتـــباع خارجـــی سرقت شده بود، کشــف شد.».

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.