شوق دختران و پسران بی بند و بار برای شرکت در استخر پارتی که …

مجله اینترنتی فانوس : دخــتـران و پســران جوان که در گروه تلگــرامی باهم آشنـا و با انـتـشـار آگهــی اســـتــخـــرپــارتـــی راهـــی باغــی شده بودند تا برنامــه‌ـــهایـی که در سر داشــتنـــد اجرا کنـند، به دام ماموران پلــیــس افتـادنــد.با فانوس همراه باشید شوق دختران و پسران بی بند و بار برای شرکت در استخر پارتی که …

شوق-دختران-پسران-بی-بند-بار-شرک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شوق دختران و پسران بی بند و بار برای شرکت در استخر پارتی که …

فانوس : صاحب باغ و عامل انـتــشار ایـــن آگـــهـــیـ‌ـها که یک کانـال تلــگرامی نیـز در ایــن خصوص تاسـیـــس کرده بود، به عنوان متهــم اصــلی پرونده بازداشــت شد و در دادگاه کیــفری 2 اســتان خراسان رضوی پای میـــز محاکــمــه رفـــت.

آگهی خاص

مدتی قبـل مرد جوانــی برای به دسـت آوردن پول دســت به کار عجیـــبـــی زد، او صاحـــب باغ مجـلــلــی در خارج از شهر مشـهد بود و برای اجـــرای نقــشــه‌ای که در سر داشـت در نخســـتیـــن گام کانــال تلــگرامــی تاســـیـــس کرد. مرد جوان عکـــس زیـــبایــی از خود در باغـی مجلـــل به عنوان عکـــس پروفایلـش گذاشــت و چنــد زن و مرد جوان را دعوت به کانــال تلـــگـــرامی کرد. مرد جوان که صاحــب باغ بزرگی بود هنوز چند روزی از تاسیس ایـن کانــال نگـذشتــه بود که شروع به انــتـشــار آگـهـی در کانـالــش کرد.

این آگـهی با آگهیـــ‌ـهـــای معمول فرق داشـــت؛ آگــهــیـــ‌ای که مرد جوان منــتــشــر کرده بود درباره استـخـری مجــهز با تمــام امـــکانـــات در حد عالـــی داخل باغـی در اطـراف مشهــد بود. مرد جوان که پژمــان نام داشــت، تصـاویر متــعــددی از باغ و اسـتخـــرش را در کانـــال منــتـشـــر کرده بود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شوق دختران و پسران بی بند و بار برای شرکت در استخر پارتی که …

فهرســـتی برای مشــتـریـان خاص

امــا وجه تمایــز این تبـلـــیـغ با تبـلــیغات دیــگـــر استخــرهــا در ایـــن بود که ایـــن اسـتـخـــر مختــلـــط و درحـــقـــیقـت یک اســـتـخر پارتی بود. آگهی اســتخر پارتی، آن هم با آن همـــه عکــس و تبلـیغــات متــعـــدد کافی بود که دخـــتــران و پســـران جوان خیـلـی زود جذب ایـــن آگـهـــی شوند.

مرحـــله بعدی ثبـــت‌نـام برای شرکـــت در این استخـــر پارتـی بود. پژمان فهـــرســتـــی از مشـتـــری‌ـــها را فراهم کرد، الـبتـه اعـضای این گروه برای عضویت بایـد شرایـط خاصی داشتـــه باشنـــد.

شرکت در استخـر پارتـی

فانوس ” با پذیرش و ثبـتــ‌ـنـام مشتـریـــ‌هـا، زمـــان و روز آن مشــخص شد و دخــتــران و پســران جوان درحالی که وسایــل مورد نظـر برای شرکـــت در این استــخــر پارتـــی را به همراه داشتـــنـد راهی باغی در اطراف مشــهـــد شدنــد.

اما نه پژمان و نه مهمانـ‌هـــایـــش هرگـز تصور نمی‌ــکردند که این قرار و مهـــمـــانی Party شبـانه لو رفته و پلـیــس Police آنــها را زیــر نظـر داشته باشـــد، چرا که ماموران پلـــیس حیـــن رصــد و گشـــت‌زنـــی در فضای مجــازی با کانـــالــی تلــگــرامـی مواجه شدند که آگـــهـــی نامـــتــعــارفی در آن منتــشــر شده بود.

آگـــهی در‌خـــصوص استخر پارتی و ثبــت‌نـام از اعـضای شرکــت‌ـــکـننـــده در ایـــن اسـتخـر پارتی بود. آنـها در ادامـــه تحــقــیـــقـات دریافــتند که صاحـــب باغـــی در اطـــراف مشـــهد با انـتـشار این آگـــهــی در چنــد کانال و سایــت، افـــراد زیــادی را عضو گروه خود کرده. مرد جوانــی از ایـن طریــق پول زیادی از مشتریـانـش گرفـته است.

ماموران با اطلـاع از ایـن ماجـرا بلــافــاصـــلـــه راهــی محل مورد نظــر شده و باغـی را که قرار بود در آن اســـتــخــرپـــارتــی انجام شود را به محاصــره درآوردنـد.

مهــمـــانـــ‌ـــهای این جشن که از ماجرا بی‌ــخـــبر بودنـــد و تصورش را هم نمـیـــ‌ـکردنـــد پلـــیس از این پارتی شبـــانــه و خاص با خبـــر شود راهـی باغ شدنـــد، امـــا با پاتـک شبانــه کارآگاهان پلـــیـس مشهـــد، مهــمـانــان و صاحـب باغ به دام افتـــادنـــد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شوق دختران و پسران بی بند و بار برای شرکت در استخر پارتی که …

دستــگیــری قبــل از اجـــرای مهمـانی

مهمـانـان ایــن اسـتـــخر پارتــی و صاحــب باغ منکر شرکت در اســتـــخر پارتـــی بودنــد، اما ماموران در بازرسی از ساکـــ‌ـهــایـی که ایـــن مدعوین به همراه داشتـند وسایــل شنـــا را در ساک دخـــتــران و پســران جوان پیـدا کردنـــد و همـــین مسالــه مهـــر تائیدی بر ایـــن مسـالـه بود که ماموران راه را اشـتبــاه نرفته‌ـــانـد.

فـانـــــوســـــــ : به این ترتـــیـب صاحـب باغ به خاطـر انــتـشـــار آگهــی و برگزاری مهـــمانــی و اســتخر پارتـی بازداشـت شد. پرونده مرد جوان پس از تکــمـیـــل تحـقیقـــات به دادگاه کیفری 2 استـان خراسـان رضوی ارجـــاع شد.

پژمان ایـن بار در مقابـــل بازپرس امـام وردی قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت. مرد جوان در حالــی منکـر انتشار آگهی و برگزاری استــخـر پارتی بود که مدارک و شواهد موجود در پرونده حکــایت از آن داشت که پژمان صاحــب باغی اســـت که آگــهی اسـتخر پارتـی را در فضای مجـازی منـــتشـــر کرده و با جذب مشتری آنهـا را وارد باغـــش کرده بود که توسط ماموران دستــگـــیـــر شد. بزودی حکـــم مرد جوان توسط بازپرس امام وردی صادر خواهد شد.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.