صیاد ایرانی توسط عربستانی ها کشته شد / باز هم یک سکوت آزار دهنده

به گزارش مجله اینترنتی فــــــانـــــــوس : گـــارد عربـــستـــان صیـاد ایــرانی را در خلــیـــج فارس به قتل رسانــد.با فانوس همراه باشید صیاد ایرانی توسط عربستانی ها کشته شد / باز هم یک سکوت آزار دهنده

صیاد-ایرانی-توسط-عربستانی-ها-کشته-شد-ب

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ

صیاد ایرانی توسط عربستانی ها کشته شد / باز هم یک سکوت آزار دهنده

به گزارش فانوس به نقل از گروه حوادث Accidents رکنـــا، بر اســاس برخی اخبار از منابع بومی در بوشهر، شب گذشــته دو قایق صیادی بوشهـر در اطـــراف سکوهای نفتـــی و مرز آب‌هــای ایـران و عربسـتـــان با تیرانــدازی گشــت دریـایـــی سعودی مواجه شده که بر اثر آن یکـی از سرنـــشـینــان یکــی از قایـق‌ـها کشته شده اسـت.
سرنشـــیـــن دیگر قایـــق که پسر وی بوده موفق میـ‌شود از مهلـــکـــه نجات یافتــه و همـــراه جنـازه پدر، صبــح امـــروز خود را به اسکــلـه صیادی جفره بوشهر برسانـد.
آقـابابایـى مدیــرکل امور مرزى وزارت کشور با بیـان اینــکه کشــتـــه شدن یک صیـاد بوشهـــرى توسط گارد مرزبانـى عربسـتـان تایـــیــد شده است، گفت: در حال حاضـر مشغول پیـــگـیـرى ایـن اتـفاق هســتــیم تا جزیـیات این موضوع روشن شود.

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.