عذاب وجدان

عذاب وجدان بعد از جواب منفی به خواستگار

آیا وقتی به خواستگارتان جواب منفی میدهید عذاب وجدان میگیرید؟ علت این عذاب وجدان از نظر روانشناسی و راه خلاصی از آن را در فانوس بخوانید.

جواب منفی به خواستگار و عذاب وجدان

عـذاب وجدان از کوتاهی کردن از کاری که بایـد انجــام می دادیـــم یا احــساس مسئولیـت نشات می گیـرد و اگــر تداوم داشـــتـه باشــد به اضــطـــرات و افـــسردگی می انجامـــد. حتمـــا برای شما هم پیش آمده کاری می کنی و دچار عذاب وجدان می شوی. دائم در دلـت رخـت می شویند و نمی دانی چه بایــد بکـــنی.

عذاب وجدان از جواب رد به خواستگار

دخــتری 18 سالـه ام. چنـــد سال قبل پســـری از همسـایگـــان به خواستـــگاری ام آمد، تمایلی به ازدواج نداشتــم و با ایـن که پسـر خوبی بود، جواب منـفی دادم. بعد از یک سال خواســـتـگــار دیـــگـری آمـــد که شرایطـش منـــاســب نبود و قبول نکــردم.

شب ها گریـــه می کردم که چرا خواستگــار اولم را رد کردم و فکـــر می کردم که دیـگـر موقعـــیـــت منـــاســـبـــی برایم پیش نمـی آیــد و من احســـاسـی برخورد کرده ام. بعـــد از مدتی برای دومیـن بار به خواســـتگـــاری ام آمدنـد، اول خوشحـــال شدم؛ با ایـــن که فکر می کردم ازدواج برای من زود اســت امــا به اصـــرار خانواده آن ها قبول کردم بیـاینـد تا صحـــبــت کنـــیم. آن شب گفـتـم راضــی ام و شماره همراه یکـدیـگـر را گرفـتیــم؛ امــا دو روز بعـــد که قرار بود برای عقد برویم تا صبـح نخوابـیـدم و تپـــش قلـــب داشـــتم و خیـلی گریه کردم چون پشــیمـان شده بودم.

من احــسـاســی تصمــیم گرفته بودم و چون خانواده ام گفـــتــند پسر خوبی است، می ترسیــدم موقعـیـــت بهـــتـری نداشـــته باشم. امــا فعلـــا دوست ندارم ازدواج کنـــم و اشتباه کردم. به او گفــتم پشـیمان شده ام، گفـت من را نمی بخــشد چون با احـســـاساتــش بازی کرده ام. طی دو روزی که جواب پیــامش را می دادم به من ابراز علاقـه می کرد.

آن شب تا صبح از ایـــن که پشیمـــان شده بودم، حال بدی داشتــم ولی از وقتی جواب منــفی داده ام حالم بهتر است اما عذاب وجدان رهایـم نمی کنــد. فکـــر می کنم مقصـــرم ولی آن ها هم بی تقصیـر نبودنـد؛ چون قبـل از این که موضوع جدی شود، به همه اعــلـــام کرده بودند و آن پسـر بیـــشتـــر از ایـن مسئله ناراحت است.

عذاب وجدان

روان شناس بالینی از انستیتو روان پزشکی
نـاگفــتـــه پیـداســت که ازدواج از مهــم تریـــن تصمیم هایی اســت که یک فرد درباره آیـــنـده خود اتــخاذ می کنـــد و در صورتی که بر مبـــنــای معیارهای صحـیـــح و تفکر دقــیق نبـــاشـد بدون شک مشکلــاتی را برای فرد ایجــاد خواهدکـــرد. تصمـیم ایـــن که چه فردی گزیـــنه منــاسـبی برای شمــاست، نیــازمنــد ایـن اسـت که به سطــح مناســـبـــی از شنـاخـــت از خود ، انتظارات و اهدافتــان برســید، در غیر این صورت تصمیــم شما می تواند از عوامـل دیگـری همــچون خواسته و نظر دیگـــران، ترس از آیـــنـــده و تنهایی و… متاثـــر شود. هر چنـــد اندکـی تردیـــد و تجربــه اضطراب در فرایـند گرفـــتـن تصـمیـــم نهایـی، طبیــعـی به نظـــر می رسد امـا در نهـایـت تصــمـیـم ازدواج بایـــد با اطمینان گرفتــه شود.بنــابرایـــن لازم است تشـــخیــص دهــید اضــطـرابــتان ناشی از فرایند اخذ یک تصمیـــم مهــم است یا به صورت کلـــی دربــاره ایـــن تصــمیم و ازدواج با ایـن فرد مشـخـــص، دچار تردیـد هستـــیـد. در ادامــه به بررســی عواملـی که می توانـــد زمیــنـه ساز شک و دودلــی در شمــا شود، می پردازم:

سن مناسب برای ازدواج
ســن منـــاسب برای ازدواج در افـــراد مختـلـــف متـفـــاوت است. آنــچـه که تعیــین کننـده زمان مناسـب برای ازدواج است، سن تقویمی فرد نیســـت بلـــکه مجموع عوامــلی اســت که اگـــر در فرد شکـل گرفـــتــه باشد، آمادگی لازم برای ازدواج را خواهـــدداشت. سن ازدواج براســاس بلوغ روان شنـاخــتی و بلوغ جســـمانـــی در هر فرد تعــیـــین می شود.منـــظور از بلوغ جسمانـــی، توانـــمـــنـدی فرد از نظــر تولیـــدمثــل و باروری است که یک سال پس از بلوغ به طورمعمول به سطـــح منـــاســبـــی می رسد. بلوغ روان شناخــتی هم به ایـن منــظور اســـت که فرد از لحاظ شخـــصیتـی، به توانمندی و پختــگــی لازم برای تشـخیص مصالـــح خود رســـیده باشد، به سطـح مناســـبی از شنــاخـت خود دســـت یافـــتــه باشــد و توانــایی پیوند عاطفـــی با ثبـات را به دســت آورده باشــد. بلوغ اجــتمـــاعـی هم به معــنی توانــایی لازم برای اداره امور خانواده اســت مانــنـــد برآوردن نیـازهـــای اقـــتصـــادی، بهـــداشتی، آموزشی و سایــر حداقل های مرتـبط با نیازهـای خانواده. زمان دست یابـی به این بلوغ های سه گانـــه در افـراد مختلـف یکـــسـان نیـسـت و تحـــت تاثیـــر عوامــل مخــتـلفی حاصــل می شود؛ بنابرایــن برای تشـــخیـــص ایـن موارد گاهی نیـاز اســـت افراد از مشاوره پیـش از ازدواج بهره مند شوند.

به معیارهای مشخصی درباره ازدواج و همسر آینده دست یابید
در صورتی که مقــداری از ابهــام خود را کاهـش دهــیــد، درزمــان تصـــمــیم گیری برای ازدواج و پاسخگویی به خواستگـــارهـا، پس از ایــن با سردرگــمـــی کمـتـری مواجه خواهــیدشـد. روشن است زمانی که به طور تقــریـــبــا مشخصی ندانــیـد چه انتظـــاری از همســر آینـــده داریــد، در حین تصـمـــیـم گیـری دچــار دوسوگرایـــی و دودلی می شوید.دقت داشـتــه باشـــید که معیارهایـــتـــان را به صورت بسیـــار انـعـــطاف ناپــذیــر در نظر نگــیریـــد. عوامـــل گوناگون موثر بر انـتــخـــاب خود را اولویت بنـــدی و پس از در نظر گرفتــن ملـاک های مناسب، افراد مدنظررا ارزیـــابـی کنید.

به تصمیمتان پایبند بمانید
در صورتی که بعـــد از ارزیــابـــی منـاسبـی دربـــاره خود و فرد مقـابـــلـــتان، تصــمیــمی مبــنی بر رد یا پذیرش پیشـنـــهــاد ازدواجـگــرفتیــد به تصـــمـیـــم خود وفادار بمانید. ازدواج تصمیمی بلــندمـــدت است و بدون شک اگـــر ناشی از دلسوزی و احـساسات باشـد، در آیـــنـده هم خود و هم فرد مقـــابلتـــان را با مشـکـــلات بیشـــتری روبه رو می سازد. در صورتی که دلایـــل مشـــخــصــی برای رد پیــشــنــهـاد فرد مقـــابــلــتــان داریـــد، در کمـال احـتـــرام ایــن موضوع را با او در میــان گذارید و مسئولیت احساســـات او را به خودش واگــذارکـنـیـد.

عذاب وجدان گرفتن به خاطر دادن جواب منفی به خواستگار

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.