نشانه های زندگی زناشویی بدون عشق!!

نشانه های زندگی زناشویی بدون عشق!!

زندگی زناشویی که با عشق شروع می شود ممکن است در طول زندگی بدون عشق شود. دانستن نشانه‌های یک رابطه بدون عشق به شما کمک می‌کند بهتر برای آینده زندگی مشترکتان تصمیم بگیرید.

 

افزایــش توقعـات و خیالبـــافی برخــی دختران و پسران دربــاره همســـر و داشتــن تصور اشـتــباه برای ساخت خانـه و خانواده رویایی، تشکــیـــل یا حتـــی حفظ زنــدگی را با سخــتــی روبهــ‌ـرو کرده اســت. ایـن همه در حالـــی است که با آموزش اولیــه و مشورت با روان‌ـــشـــنــاســـان میـ‌توان بسادگـــی برای تشـــکــیل یا حفــظ زندگــی عاشـقـانــه اقـــدام کرد، به گونهــ‌ـــای که میان همگان زبـانزد و نمونه باشد.

تـعـــریـف از عشق منــحصر به‌ فرد اســـت : هر کســـی قبـــل از ازدواج با توجه به محـیـط خانوادگــی خود (روابط پدر و مادر یا اطـرافیـان مهــم زنـــدگـــی)، تعـریـــفــی از عشق را مدنظــر قرار میــ‌ـــدهــد که از فردی به فرد دیـگـر متـفاوت اســت. لذا برداشــت از عشق و رفـتـار عاشــقانـــه با همسـر فرق دارد و از زنـــدگـــی خانوادگـــی و تجـــربیـــات مخـتلف نشات می‌گـیـــرد.

در بحث عشـــق، هر دو جنــس زن یا مرد میـــ‌توانـــند برداشت‌ـهــای اشـتــبـاه را وارد رابــطـــه خود کننـــد و با توجه به این‌کــه هر دو به یک سری افسـانه در ایـن باره اعتـــقاد دارنـد، تشــخـیص ایـــنـــ‌ـکه کدام جنــس برداشت اشتـــبـاه بیشـــتــری دارد، سخــت به نظـــر میــ‌ــرسد.

یک ازدواج بدون عشق، چند علامت هشدار دهنده دارد 

حـفــظ روابـــط عاشــقـــانه و داشتــن یک زنــدگـی مشـتـــرک موفق همراه با عشق مســتـــلـــزم تلاش و توجه اســت. عاشــق شدن خیـلــی آسان است، امــا برای ایـن ‌که رابطـه سالم و موفق داشتـه باشـیـــد و با همــســرتـان خوشبخــت و خوشحــال زنـــدگـــی کنـید، باید تلـاش کنید. اگــر شمــا هم از آن دســتـــه افـرادی هســـتـــیـــد که گاهی از خودتـان می‌ـپــرسیـد، آن همـه عشـــق و علـــاقه کجـا رفتــه اســـت، باید بدانـیـد که تنــهـــا نیـــســـتـــید. دانــســتـــن نشــانه‌ــهـــای یک رابــطـه بدون عشـــق به شمـا کمــک می‌ـکنـــد بهـتـر برای آیـــنـده زنـدگـــی مشـــتـرکتــان تصمیم بگیـریــد.

آیا بیشتر وقتتان را دور از هم سپری می‌کنید؟

هـــر کدام از زوجین بایــد مدتـی را تنهـا سپــری کنند. رابـــطه سالــم رابطـــه‌ــای اســت که در آن هر یک از دو نفر بتوانند هویت و اســتقـــلال شخـــصی خود را حفظ کننـــد، اما اگـــر ایـن تنــهـایــی و استقلـال بیـــش از حد باشد، دو نفر به خاطــر این‌ـــکه دلـشـــان نمــیـ‌خواهد یکــدیـگـر را ببـیننــد، تنهایـی را انـــتــخــاب می‌کنند. ایـــن نشانـه بســـیــار بدی است و نشـانــ‌ـدهنـــده از بین رفــتــن عشـــق در رابطه است. در یک رابــطــه بیـ‌عـــشـق، معمولا دو طرف رابطـــه ترجـیح میـ‌دهـــنـد کارهـایی را که قبلــا به صورت مشـــتـــرک انـــجــام میــ‌دادنــد، به تنهـایـــی انـجـام دهنــد و از اینــ‌ـــکـــه همــراه همـــسـرشــان در کارهـــا و مراســـم اجـتماعی شرکت کنـند، وحشت دارند.

آیا صحبت‌ها و مکالمات شما معمولا به درگیری و دعوا ختم می‌شود؟

وقتــی دو نفر عاشــق یکدیـــگـر هســتـــنـــد، از مصاحـبــت و همنشـــینـــی با یکدیگر لذت میـــ‌بــرنــد و دوست دارنــد با یکدیــگـر صحـــبـــت کننــد، امــا زوج‌ـهایی که عشق در رابـــطه آنها از بین رفــته، کمـتـــر با هم صحبت میـــ‌ــکـــنند و وقتی هم صحــبـت میـــ‌ـــکـنـــنـد، معـمولا به دلــخوری و درگـیـــری ختــم می‌ـشود. وقتــی اکثر صحــبــتـ‌ـهـا به دعوا منتـــهی میـــ‌ـــشود، مسلـــمــا بعـد از مدتی ترجیح میـــ‌دهــید با همسرتــان کمـــتر صحـبت کنـیـــد و وقتـی نتوانیـد درباره مشکلــات خود صحـبـــت کنـــیــد، ایــن مشــکلــات هر روز بیــشـــتـــر میــ‌شود. ایـــن یکی از نشــانهــ‌های از بیـــن رفتن عشـق در رابــطــه است.

آیا هر دوی شما خودخواه‌تر شده‌اید؟

در یک رابــطه سالـم، هر یک از طرفـــیـــن دوست دارند، برای طرف مقـابـــلـــشـــان کاری انـــجــام دهـــنـد که او را خوشحــال کنــد، اما در رابــطـه بدون عشق، هر کس بیـــشـتــر به خودش فکـــر میـ‌کند و کمــتـر به دیــگری توجه دارد. در نهایت ممکن اسـت هر یک از آنـــهــا خودخواه‌تر شوند و وقتــی هر کسـی فقـط به خودش فکـر کند، احـــترام‌ـها از بیــن میـ‌رود و رابــطـه از هم میـــ‌ـــپاشد که مهمـــ‌تـرین علــائم ترک یک رابطــه اسـت.

کاری به کار هم ندارید؟

این ساده‌ـــتـــریــن راهـــی است که به شما از تمـــام شدن رابـــطــه خبــر می‌ــدهد. اگــر مدت‌ــهــاســـت با یکـــدیگــر ارتـبـاط برقرار نمـی‌ــکـــنـید، بایــد بدانـیـــد که زنــدگی مشـــتـــرک شما به سراشیبی افـــتـــاده است. اگـر احـســاساتتــان را با هم در میان نمیـــ‌ـگذاریـد، دربــاره اتفاقـــاتی که روزانـه برایتــان میـ‌ـــافــتد با هم صحـــبـت نمی‌ــکـنیــد، یک عالمه چیــز برای مخـــفی کردن از یکـــدیگـــر داریـــد یا وقت گذاشتن با هر کســی را به بودن با یکــدیـــگـــر ترجـــیـح میـ‌دهید، بایــد بدانــیــد که کار رابـــطـه‌تان تمــام اســت.

نشانه های زندگی زناشویی بدون عشق!!

در رابطه بدون عشق، هر کس بیشتر به خودش فکر می‌کند و کمتر به دیگری توجه دارد‎

 

به هم اعتماد نمی‌کنید؟

هــنوز هم به هم اعـتــماد داریـد؟ اگر برای جواب دادن به این سوال تردیـد داریــد، نجات زنــدگــیـ‌ـــتان دشوارتـر میـــ‌شود، امــا اگر دیگر نمیـ‌توانید به او اعتــماد کنـــیــد و همـســرتان هم توان اعــتماد کردن به شما را از دسـت داده، بایــد بدانـیــد خیـلـــی چیـــزها را از دست دادهــ‌اید. در صورتی که فکر میـــ‌کــنید رابـطه شمـــا و زنـــدگـــی مشـــتــرکـــتـان یک رابطه سالـــم نیســت، بعــیـــد اســت بتوانیـد مدت طولانی به این زنــدگی ادامـــه دهـیـد.

خواست او برایتان اهمیتی ندارد؟

بـبــینید که میــ‌توانـید از اشتبـاهـــات گذشـته درس بگیـریـــد یا نه. اگـــر در خودتـان چنیــن توانــایـــیـ‌ای را نمی‌بیـنیــد و شریــک زنـدگی‌ــتان هم مدام اشـــتــبــاهــات گذشته را تکـــرار میـــ‌کــنــد، دربـــاره ادامـــه ایـــن زندگــی احـــساس خطر کنـیـد. این که شمـــا و او مدام این چرخه را تکـرار کنــید، اشتــباهــی که دیــگری را آزار میــ‌دهـــد، انـجام دهـید و در واکنـش به انتـــقـــاد او با صدای بلند خود را توجیــه کنــید یا نســبـــت به انتـــظـار او بیـــ‌تفاوت باشـیـد، می‌تواند یکـی از نقـــاط اوج مخــاطــره در رابطـه شما باشد. اگــر مدتـ‌ـــهاســـت چنــیــن رابـطـــهــ‌ای را تجربه میـ‌کنـــید، مشــکــلات شمـا در حال رشـد و شرایــط رابــطه شمــا در حال وخیمــ‌ـــتـر شدن اســت.

روزهای خوب را به یاد نمی‌آورید؟

اگـــر واکـــنش شمــا به رفـــتـــارهـای یکــدیگــر همیــشــه خشـــم است، اگـــر مدام شمــا را با رفـــتــارهــایـش ناامـیـــد میــ‌ـکــند و اگـــر رابطـه آنــقـــدر آزاردهنــده شده که دیگـــر نمـیـــ‌ـــتوانید روزهــای خوب، شاد و عاشــقــانه زنـــدگی را به یاد بیــاورید، زنــدگی مشـتـرک شمـــا مدتـ‌هـاســت از هم پاشیـــده اســت و خبـر نداریـــد.

انتظار دارید آدم دیگری شود؟

آیـا هر روز منــتـظـــر دیـدن تغییراتی در همــسرتـــان هستــیــد که سالـــ‌هــاســت اتفـــاق نیفــتـــاده؟ آیا شخـــصـیـت و رفتـار او پر از نکتـــه‌ـــهــایی است که دوستـشــان نداریــد و آرزو داریـــد بتوانــیـد تغـــیـیـرشان دهـــید. چارهـــ‌ـای جز ناامیـد کردنتـــان نداریــم. بهـــتـر اســـت به ایـن انـــتـــظـار پایان دهـــیــد و باور کنـیـد که ایـن تغـیـیـرات هرگـز اتـــفـــاق نمـیـ‌ـافـتـــد و اگـر هم بیــفـتــد، همیشگی نخواهد بود. اشـتبـاه شما از همان روز اول شروع شده بود؛ـ‌ همـــان زمانی که با او ازدواج کردید به ایــن امـــید که کم‌کـــم تغـیـیرش دهید و از او کســی بســـازیـد که همــیشــه آرزویش را داشتـــهـــ‌ــایـــد.

فراموشتان کرده است؟

آیـا همــسرتان فراموشتـان کرده و غرق زندگی درونی و اجتــمـــاعـی خودش اســت؟ آیـــا تمـــام کارهایـــی را که در سالــ‌ــهــای اول زنــدگـــی برای شادکردنتـــان میـ‌ــکـــرده، کنـــار گذاشتـــه است؟ تاریـــخ تولد و سالگرد ازدواجـتـــان را فراموش میــ‌کــند و برخلــاف سالــ‌ـــهای قبـل، هیـــچ علـــاقــهـ‌ـای به خریـــدن هدیـه برایـتان ندارد؟ این موضوعات، نشانـ‌دهـنده ایـن است که او آنـــقدر مشـــغـلهــ‌ــهـــای مهـم‌ـتــر در ذهنـش دارد که جایی برای شمـا در آن نمـیــ‌مانــد. البــتـــه بهـتـر اســـت زود قضاوت نکــنـید. اگــر ایـن فراموشکـاریـــ‌ها دو یا سه بار اتفاق افتاده، می‌ـتوانـد طبـیعی باشــد، امـــا اگـــر ایـــن موضوع به شیوه زندگــی همسرتــان تبدیل شده و دیگـر به خاطـــر از دست دادن این اتـفاقــات ناراحـت هم نمـیــ‌ــشود، پس ارتبــاط شما از نظر عاطفی قطع شده است.

از شما سوءاستفاده می‌کند؟

اطــمـــینـــان پیـدا کنیــد شریک زنــدگـی‌ــتان از شما سوءاسـتـفـاده نمیـــ‌ــکـــنـد. این سوءاسـتـــفـــاده میـ‌ــتواند جنبـــهــ‌های مختــلف داشـــتـــه باشــد. اگــر او به پول و درآمد شمـــا چشم دارد و سعـــی میـ‌کـــند با چرب زبانـی آن را از شمــا بگــیـــرد، اگر میـــ‌ـــخواهد از شمـــا یک آدم تکـ‌ـبـعـــدی بسـازد و روابط اجــتـــماعی‌تـــان را از بیــن برده و مانــع پیـــشرفـت‌ـتــان شود، اگـر از حس و عشـــق شمــا سوءاسـتفاده کرده و برای رســیدن به مقـاصــدش شمـا را تحت تاثیـر قرار میــ‌ـدهـــد، بایـد بدانـــیـد رابـــطه تان در معرض نابودی اســـت.

وجود این نشانه ها در زندگی زناشویی یعنی نبودن عشقی میان شما و همسرتان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.