وجود جهنم

علت وجود جهنم در روز قیامت چیست؟

در این مطلب از بخش دینی و مذهبی مجله اینترنتی فانوس با هم علت وجود جهنم در روز قیامت را بررسی می کنیم.با ما همراه باشید.

_____________________________فانوس_____________________________

شایـد بارها ایـــن سوال را از خودتان پرسیده باشــید که چرا خداوند که ایــنــقدر مهربان اســـت جهــنـــم را خلــق کرده اســـت و به راســتـــی علـــت وجود جهـنم در روز قیـامت چیســـت؟

سؤال: چرا خداوند جهــنم را خلــق کرد؟ آیـا اگـــر خداوند جهـــنــم را خلــق نمی­ کرد به راحـــتـی به زندگـــی خود ادامه نمـی دادیم؟

جواب: یعـــنـــی اگــر جهـــنـــم نبود نه تنــها راحت نبودیـــم، بلـــکه با مشکلـات بســـیار بزرگـــی روبرو میــ­ شدیم. در این نوشتــار به برخـــی از آن ها اشاره می­ شود:

1. وجود جهنـــم موجب الـتـــیـام درد مظلومانی اســـت که توان اســـتـــیـفـای حق خود را ندارنـــد.

2. یاد جهـــنم و ترس از آن باعـــث میــ­ شود برخـی از انسـان ها اعمـال صالـــح انـــجــام دهـــند و در نهـایت بهشتی شوند. این مورد را به سخت ­گــیـری های معـــلـــم و مدیر مدرسه تشـبیه می ­کـنــیم که موجب می­ شود برخـــی از دانش آموزان به تحصیـــلــات خود ادامه دهـــنــد و به مقامـات عالیه دست یابنـــد.

3. بســیــاری از گنـــه ­کـــاران وقتـی وارد جهـنم اعمـال خود می­ شوند به تدریـــج پاک می ­شوند و بعد از پاکــی دیگر دلــیـــلـی ندارد که خداوند آن ها را در جهـــنـــم نگــه دارد. به همـیـن دلیل آن ها را خارج می­ کند و با احــترام وارد بهــشت می ­نـــماید. (اگــر جهنــم نبود این گروه هیــچ وقت نمی­ توانـستــند از نکبت گنــاهان خویش رهـایی یابـند و وارد بهـشـــت شوند)

4. ترس از جهـــنـــم باعـــث میــ­شود که خوب ­هـــا بد نشوند و بدها بدتر نشوند. در واقــع ترس از جهـنم موجب میـــ­ شود که هر کس ـ ولو به صورت نسبی ـ حدّی برای بدیـــ­ــهای خود قائل شود. یعــنی مثلا اگـــر چاقو کشی میــ­ کنـــد سعـــی کنــد که دیگر آدم کشی نکند و یا اگر کسـی به دلیلـی یکــی را کشت مراقب باشـــد که دیـــگــر نفر دوم را نکـــشـــد و … (این ترس امنـیــت اجتمـاعی و اخلـاقی را در جامـعــه بالاتـــر می ­بـــرد)

5. سنـــت خداوند بر ایـــن امر اســتوار اســت که پاداش اعــمال خوب انـــسان و کیـــفـر اعــمال بد او را بدهـد. کســـی که مثــلـا در دنـــیـا چنـد نفر را کشـته اســت چگونه می ­شود او را به کیــفر همه ­ی اعمـــال بدش رســـانـــد. اگر او را بکـشــنــد در واقع کیــفـــر قتــل یک نفــر را متحــمـــل شده. پس حق دیــگران چه میـــ­ شود؟ پس جهـــنـمـــی بایــد باشد تا ظالمان به کیـــفــر واقــعـی اعــمــال خود برسنــد.

با توجه به مطــالــب ذکـــر شده به ایـــن نتیــجه میــ­ رسیم که جهـنم هم تجـلّی رحــمت خداسـت هر چنـد که در قالـــب عذاب خود را نشـان داده اســـت.

شاهـد دیـــگر بر این که جهـــنـــم تجلّی خداست: خداوند متـعال در قرآن کریـم می­ فرمـــاید: «الــرحـــمـن علـی العـــرش اســتوی» یعنـی خداوند با نام رحمـان بر عرش فرمـانـروایـــی همه ­ی عالم نشــستـه اســت. پس جهنم هم که تحـت نفوظ قدرت الهی و حاکمـیــت اوست، مســـتثنی از این امـر نیــست.

از طرفی در دعالـی کمیــل داریم که: «و بِرَـحـــمَــتِـکَ الـــَـــّتـی وَســـِــعـَت کُلــَّ شیء » (از تو درخواست میـــ­ کنـم) به رحـمــتت که در هر چیـزی توسعـــه دارد. یعنی رحمـــت خداوند در همــه جا یافـت میـ­ شود و جهنم هم که خود یکـــی از مخلوقات خداسـت محــل جریان رحمـت الهی می ­بـــاشد.

دلایل وجود داشتن جهنم در زمان پایان یافتن دنیا و قیامت چیست؟

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.