تنها صحنه هایی که بر روی مستطیل سبز شکل گرفته و گل هایی که به ثمر رسیده یا نرسیده در یادها نمی ماند. زیرا به یاری پیشرفت های فناوری در عصر دیجیتال و با هنر عکاسان، واکنش های روی سکوها نیز شکار شد و لحظات نابی از احساسات انسانی پیش چشم جهانیان قرار گرفت.

جام جهانی فوتبال 2014 به میزبانی برزیل نیز پس از 32 روزِ پر تب و تاب و التهاب و سرانجام با قهرمانی آلمان به پایان رسید.  تورنمنتی که تیم ملی فوتبال ایران نیز یکی از 32 شرکت کننده آن بود و به همین خاطر برای ایرانیان نیز جذابیت ها و حساسیت های خاص خود را داشت.

از جام جهانی اما تنها صحنه هایی که بر روی مستطیل سبز شکل گرفته و گل هایی که به ثمر رسیده یا نرسیده در یادها نمی ماند.  زیرا به یاری پیشرفت های فناوری در عصر دیجیتال و با هنر عکاسان، واکنش های روی سکوها نیز شکار شد و لحظات نابی از احساسات انسانی پیش چشم جهانیان قرار گرفت.

واقعیت فوتبال این است که وقتی به مراحل حذفی می رسد آن روی سکه شادی ها و لبخندها، اندوه ها و اشک های هواداران است. گاه به فاصله چند روز تیمی که دیگری را از پیش راه برداشته قربانی دیگری می شود و لبخندهای آن روز به اشک های روز تازه بدل می شود. از این روست که جام جهانی فوتبال را با اشک ها و لبخندهای دوستداران تیم ها و بازیکنان نیز توصیف می کنند و این حکایت مکرر نمی شود. چندان که عشق و اندوه هر روز به شکلی جلوه می کند. این اشک ها و لبخندها را اما نمی توان روایت کرد،در قاب تصاویر باید دید. ببینید!

 

funnos.com-8176586125 (49)

funnos.com-8176586125 (1) funnos.com-8176586125 (2) funnos.com-8176586125 (3) funnos.com-8176586125 (4) funnos.com-8176586125 (5) funnos.com-8176586125 (6) funnos.com-8176586125 (7) funnos.com-8176586125 (8) funnos.com-8176586125 (9) funnos.com-8176586125 (10) funnos.com-8176586125 (11) funnos.com-8176586125 (12) funnos.com-8176586125 (13) funnos.com-8176586125 (14) funnos.com-8176586125 (15) funnos.com-8176586125 (16) funnos.com-8176586125 (17) funnos.com-8176586125 (18) funnos.com-8176586125 (19) funnos.com-8176586125 (20) funnos.com-8176586125 (21) funnos.com-8176586125 (22) funnos.com-8176586125 (23) funnos.com-8176586125 (24) funnos.com-8176586125 (25) funnos.com-8176586125 (26) funnos.com-8176586125 (27) funnos.com-8176586125 (28) funnos.com-8176586125 (29) funnos.com-8176586125 (30) funnos.com-8176586125 (31) funnos.com-8176586125 (32) funnos.com-8176586125 (33) funnos.com-8176586125 (34) funnos.com-8176586125 (35) funnos.com-8176586125 (36) funnos.com-8176586125 (37) funnos.com-8176586125 (38) funnos.com-8176586125 (39) funnos.com-8176586125 (40) funnos.com-8176586125 (41) funnos.com-8176586125 (42) funnos.com-8176586125 (43) funnos.com-8176586125 (44) funnos.com-8176586125 (45) funnos.com-8176586125 (46) funnos.com-8176586125 (47) funnos.com-8176586125 (48)  funnos.com-8176586125 (50) funnos.com-8176586125 (51) funnos.com-8176586125 (52) funnos.com-8176586125 (53) funnos.com-8176586125 (54) funnos.com-8176586125 (55) funnos.com-8176586125 (56) funnos.com-8176586125 (57) funnos.com-8176586125 (58) funnos.com-8176586125 (59) funnos.com-8176586125 (60) funnos.com-8176586125 (61) funnos.com-8176586125 (62) funnos.com-8176586125 (63) funnos.com-8176586125 (64) funnos.com-8176586125 (65) funnos.com-8176586125 (66) funnos.com-8176586125 (67) funnos.com-8176586125 (68) funnos.com-8176586125 (69) funnos.com-8176586125 (70) funnos.com-8176586125 (71) funnos.com-8176586125 (72) funnos.com-8176586125 (73) funnos.com-8176586125 (74) funnos.com-8176586125 (75) funnos.com-8176586125 (76) funnos.com-8176586125 (77) funnos.com-8176586125 (78) funnos.com-8176586125 (79) funnos.com-8176586125 (80) funnos.com-8176586125 (81) funnos.com-8176586125 (82) funnos.com-8176586125 (83) funnos.com-8176586125 (84) funnos.com-8176586125 (85) funnos.com-8176586125 (86) funnos.com-8176586125 (87) funnos.com-8176586125 (88) funnos.com-8176586125 (89) funnos.com-8176586125 (90) funnos.com-8176586125 (91) funnos.com-8176586125 (92) funnos.com-8176586125 (93) funnos.com-8176586125 (94) funnos.com-8176586125 (95) funnos.com-8176586125 (96) funnos.com-8176586125 (97) funnos.com-8176586125 (98) funnos.com-8176586125 (99) funnos.com-8176586125 (100) funnos.com-8176586125 (101) funnos.com-8176586125 (102) funnos.com-8176586125 (103) funnos.com-8176586125 (105) funnos.com-8176586125 (106) funnos.com-8176586125 (107) funnos.com-8176586125 (108) funnos.com-8176586125 (109) funnos.com-8176586125 (110) funnos.com-8176586125 (111) funnos.com-8176586125 (112)

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.