امین اقدس سوگلی ناصرالدین شاه در کنار اسب زیبایش ایستاده بود که ناگهان و یهویی عکسی ثبت گردید !
سوگلی ناصرالدین شاه و اسبش عکس سوگلی ناصرالدین شاه قاجار,عکس زنان دختر معشوقه ناصرالدین شاه قاجار,عکس حجاب سوگلی همسر ناصرالدین شاه