توضیحات پلیس فتا در مورد خرید و فروش تلگرامی سوالات امتحانات نهایی 96

جنجال فروش سوالات امتحانات نهایی ۹۶ در تلگرام

حواشی خرید و فروش سوالات امتحانی ادامه دارد، امسال نیز فروش سوالات امتحانات نهایی آن هم از نوع فروش تلگرامی حاشیه ساز شد و حتی پای نمایندگان مجلس را هم به ماجرا باز کرد.

روایت دانش آموزان از خرید و فروش سوالات امتحانات نهایی

با تمام حسـاسیت هایی که در زمان امـــتحانـات نهـایـی وجود دارد باز هم اتـــفـاقات جنـجـالــی از قبیـــل لو رفـتـــن سوالات امـــتحانـی رخ می دهـــد که باید بطور جد به آن رســیـــدگی شود.

پرونده امتحانات نهایی سه روز گذشته بستـه شد در حالـــی که هنوز پاســخ روشنـی به چرایی فروش سوالـات امتــحـــانــی و لورفـــتــن آنهـــا قبل از شروع امتــحـانات داده نشده اســـت.

امـتـــحـانـات نهایی دانـش آموزان که همــه ساله به صورت همـــاهنگ برگـــزار می شود در چنــدسـال اخـــیــر با حواشـــی متـــفاوتی روبرو بوده اســت. سال گذشته سخـــتــی سوالـات طراحی شده صدای اعتــراض بســـیـــاری از دانــش آموزان را بلنـد کرد و امـــســال فروش سوالــات امـــتـحانات نهایی حاشیـــه ساز شد و حتــی پای نمــایندگـــان مجــلـس را هم به ماجـــرا باز کرد.

علی رغـــم آنـکـه عمـادی ریـــیس مرکـز سنـجـش وزارت آموزش و پرورش چنــدیـــن مرتبه اعـلـام کرده امـکــان لو رفــتـــن سوالات امتــحـانــی وجود ندارد؛ امــا موضوع فروش سوالــات امــتحـــانی امسـال حل نشده باقـی مانــد.

وی با بیـــان ایـــنــکـه در روند طراحی سوالات، انــتقــال به حوزه های امـتـــحانی و تصــحــیـح اوراق مراقــبت های ویژه ای داریــم می گوید:سوالات امتحـــانات نهـایـــی با شیوه هایـی که امنیــت سؤالات در اولویت باشد به حوزه های امتحانی مدارس ارســال می شود. سوالات به دو شکـــل «سی دی سوالــات» و «سی دی رمـــز»، به مدارس ارســـال می شود لذا امـــکان دســـتـرســـی به سوالـات در همان روز و دو ساعت قبــل از آزمون فراهم اســت.

ایـن در حالـــی است که در روزهایی که گذشت دانش آموزان دبیـــرستــانـــی به راحــتــی به کانال های خریـد و فروش سوالــات دسترسی پیدا می کردنـــد و حتــی برخی از آنــهـــا اعــتراف می کنـنــد ۷۰ تا ۸۰ درصـــد سوالــاتی که خریـــداری کردنــد با سوالات امتحـــانـــی اصلی تطــابـق داشـــتــه اســـت.

یکی از دانش آموزان دبـــیـــرســـتانــی که در رشــته تجــربی تحصیـل می کنـد مدعی اســت درست یک ربـــع قبـل از امتحان “عربــی” نمونه سوالات به دســـت همـکــلاسـی هایــش رسـیــده اســت. وی در این باره می گوید:در ایــام امـــتحـانات برخـی گروه های تلگـــرامی و اینـستـاگــرامی ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان دریـــافـــت می کردنــد و سوالات را در اختیــار دانـش آموزان قرار می دادنــد. این سوالات عیــنــا شبیه سوالات امــتـحان نهـــایی نبود امـــا تا ۷۰ درصــد هم مطابـــقت داشــت.

وی ادامـه می دهد:اما روزی که امــتـــحـان عربی داشتـیــم دقــیـــقــا یک ربع قبـــل از امتـحـان یکی از همیـــن کانال ها عیــن برگـــه سوالات را به صورت رایگــان منتشر کرد. امـســال دوستانم برای امتــحان نهایـی وقت نمـــی گذاشتند و می دانســـتــنـــد که سوالـــات به دسـتشــان می رســـد.

یکــی دیـگــر از دانـــش آموزان دبـیرستـــانــی هم در ایـن باره می گوید:هفـتــه گذشـتـه امـــتحـان “زبـان فارســـی” داشتیــم و ما صبح روز امـــتـحان سوالـــات را داشـــتیم و سر جلسه آزمون که رفـتیم متوجه شدیـم سوالــات دقـیـــقــا همانـــهایــی اســت که به دست مان رسـیـــده بود.

در همــیــن راستا علـی اصـــغـر یوسف نژاد نمایـــنده مردم ساری در مجـلـــس شورای اســلــامی از ورود مجــلـس برای پیــگـیری لو رفتـن سوالــات امتــحان نهــایی خبـــر می دهــد و اظـهار می کند:موضوع لو رفتـــن سوالـــات امتـحانـات نهـایـی متوسطه هم از طریق مجلس و کمـــیــســیون تخـصـــصـی و هم از جنـــبه نظـــارتی مجلس قابل پیگیری است. عده زیادی از خانواده ها نگـــران سرنوشت فرزندانــشـــان هستـــنـد بویژه ایــنکه نمــرات این آزمون و معــدل آن در کنـــکور اثر دارد و این کار باعث می شود حق یک عده از بین برود.

وی می افـــزاید:سازمــان سنــجـش بایــد پاســخــگوی خانواده ها باشد و راه حل مناســبــی برای ایـــن حرکــت ارائه کند. خانواده ها نیـــز منتـــظـــرنــد ببـــیـنـنــد سازمان سنـــجــش چه پیـشـــنهـــادی می دهد و چگونه ایـــن موضوع را جبـران خواهــد کرد.عامـلیـــن ایـن اقدام که برای نظام آموزشـــی و سازمـان سنـجـــش ایـــجــاد هزیـــنه کردند باید شنــاســـایـی و مجازات شوند. من از طریق مجـلــس و با ابـــزارهای نظــارتی پیـگیـر ایـــن موضوع خواهم بود. کمیــســیون آموزش هم عکس العمــل منــاسبــی در این زمینـــه نشان خواهـــد دهد. برای خانواده ها و دانــش آموزان قابـل قبول نیست که پیــش از شروع امتحانــات سوالات آزمون لو برود و حقوق دانـش آموزان دیــگر به این شکـل ضایع شود.

عمــادی رییس مرکـز سنـجش وزارت آموزش و پرورش نیـز به اظـهارات نمـاینـــدگــان مجـــلس ایـــنگونه واکـــنـــش نشـــان می دهــد و به ایـسنا می گوید:در برخـی شبکـــه های های مجازی ادعایــی مبـــنـی بر لو رفتن سوالـات امـــتـحــان نهایـــی وجود داشـــتـه امــا مورد اثـبات شده ای وجود ندارد و ما اکــنون ادعـــای اثـبات شده ای در دست نداریـــم اما اگر گزارشـی از طریق پلـــیس فتـا و حراست به آموزش و پرورش ارســال شود، مورد بررسی قرار خواهــد گرفـــت.

به گزارش ایســنــا، لو رفتن سوالات امتحـانی دقـــایـــقـی قبــل از شروع امــتــحـانات نهـایـــی علی رغــم تاکید مسئولان آموزش و پرورش مبنــی بر ضریـب امــنیـــتــی بالای طراحی و ارســـال سوالــات، موضوعی تامــل برانــگـــیــز اســـت و لازم اســـت مسئولان آموزش و پرورش به مواردی چون علــل احتمالـی بروز ایـن اقدام کلاهـــبــردارانـه نظیــر روزنـــه های خروج سوالــات از حوزه های امــتحـــانــی و فعــالـیــت آزادانه سودجویان در فضای مجـــازی پاسخ دهند. فروش سوالــات امـــتــحان نهـایــی به علــت فضـــای رقابـــتـی و تاثیر نمرات امــتــحان نهایی در کنــکور سراســری باعث نگـرانی خانواده ها شده و فارغ از آن به دور از عدالـت است و نبـایـد به سادگـــی از کنارش عبور کرد.

تصاویری از سوالات امتحانات نهایی ۹۶
توضیحات پلیس فتا در مورد خرید و فروش تلگرامی سوالات امتحانات نهایی 96 توضیحات پلیس فتا در مورد خرید و فروش تلگرامی سوالات امتحانات نهایی 96

پلیس فتا درباره لو رفتن و فروش سوالات امتحانی در تلگرام توضیح داد

سرهنـگ مهـدی کاکوان در گفـت وگو با خبـــرنگـار انـتـــظـامی خبـــرگــزاری تسنـیـم در خصوص ماجـــرای فروش سوالـات لو رفـتـــه امـتـــحانات دانش آموزان و اظــهـــارات مطــرح شده مبنــی بر خرید و فروش آنها در برخــی شبــکـه های اجـــتماعـــی اظـهار داشت:به دنبــال اطـلاع همــکارانــمان در پلیس فتا از فعــالــیـت برخی افـراد در شبکــه های اجـــتـماعــی در خصوص فروش سوالات امتحـــانات نهایی و همچـــنین گزارش آموزش و پرورش مبــنــی بر ادعــای برخـــی افراد مبـنـی بر داشتن سوالـــات امتحانـــی و فروش آنها به دانش آموزان، موضوع در دسـت بررســـی قرار گرفـت.

وی با تاکــیـد بر ایـــنکــه در تمام بررســـی های انجام شده پلیس فتـا، هیچ مســتنـداتــی مبنی بر صحـت ادعـــای لو رفتــن سوالـــات امــتـــحـــانـــات نهــایی به دسـت نیــامـد، افـزود:در تحـــقـــیقات انــجام شده پلیـــس، سه نفــر کلــاهبـــردار که مدعــی فروش سوالـات امتـــحانات نهایی بودنــد شنـــاســـایی و دسـتــگــیـــر شدنـد و مشـــخـــص شد ادعــای این افراد مبــنـی بر داشــتــن سوالــات اصـلی، کذب اســت و این افـراد با وعده های دروغ از دانش آموزان کلـــاهـبـــرداری می کردنـــد.

رئیس پلـیــس فتا تهران بزرگ در پایان خاطــرنــشان کرد:تا این لحـظـــه هیـــچ شکایـــتی از سوی آموزش و پرورش مبـنـی بر شنـــاسایی فروشنـدگان سوالـات اصلی امتـــحـــانات نهـایــی به دست پلیس فتـــا پایتخــت نرســـیـده اسـت و در بررسـی های ما گردانندگــان سه کانـــالـی که مدعی فروش سوالـــات اصـــلی امـــتـــحانات نهایی بودند شناسایی و با تلاش پلـیــس دستگیر شدنـد.

به گزارش تسنـیـم، امســـال موضوع فروش سوالـــات امـتـــحانات نهـایـــی در برخی کانـــال های تلــگـرامی و صفحات ایـنســتــاگـرامی تنها چند ساعـــت مانـده به شروع امـتـــحان، بســیار داغ بود و ایــن در حالـی بود که برخـــی ها مدعــی کلاهـــبــرداری سودجویان به بهـــانــه فروش سوالـــات لو رفـته هسـتــند و برخی دیـگــر نیز معــتـقــدند که سوالات امتـــحــانـــی، لو رفتـه و سوالات فروختـه شده همــان سوالـات امــتــحـانی است و فقـــط ترتــیب چیــدمــان آنـــها در سوالات امــتحانـــات نهایی متفـاوت اسـت.

توضیحات پلیس فتا در مورد خرید و فروش تلگرامی سوالات امتحانات نهایی ۹۶

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.