همه چیز در مورد فشار قبر

آنچه باید درباره فشار قبر بدانید!

فشار قبر چیست؟بعد از مرگ اولین اتفاقی که می افتد این است که روح ما که بخشی از آن هاله ذهن است و در واقع آرشیو اطلاعات زندگی دنیوی اوست شروع به مرور زندگی از بدو تولد تا لحظه مرگ میکند و تصاویر بصورت یک فیلم برای روح بازخوانی می شود . شاید گمان کنیم که این اتفاق بسیار زمان بر است. زمان در واقع قرارداد ما انسانهاست. این ما هستیم که هر دقیقه را ۶۰ ثانیه قرارداد می کنیم. اما زمان در واقع فراتر این تعاریف است.

___________________ فانوس ___________________

عذاب شب قبر

بــا مرور زنـدگی ، روح اولیـــن چیـزی که نظرش به آن جلـب میشود، وابــســتـــگـیـــهای انســـان در طول زنـدگـی میـبـاشد. برخی از این وابـستگــی ها در زمـان حیات حتــی فراموش شده بود ولی در این مرحله دوباره خودنــمایـی میکـــنـــد .میزان وابــستگـــی دنـــیوی برای هرکس متـغیـــر اســـت .

روح از بیــن خاطـــراتش وابـستگی های خود را جدا میکـند. این وابســتـگــی ها هم مثبت اســـت هم منفــی . مثلــا وابـــسـتگی به مال دنـیــا یک وابـستــگـی منـــفی و وابسـتـگـی مادر به فرزنـدش هم نوعی دلبسـتـگــی و وابـــســـتـــگـی مثبت محـسوب میشود . ولی به هرحال وابـــستـــگــی ست.

قبر و عذاب قبر چیست؟

این وابـســـتــگــی ها کششــی به سمــت پایـیــن برای روح ایجاد میکنـــد که او را از رفتـــن به سمـت هادی یا راهنما جهت خروج از مرحله دنـــیــا باز میـدارد . یعـــنی روح بعـد از مرگ تحـــت تاثیـــر دو کشش قرار میـــگــیــرد. یکـی نیروی وابــســـتگی از پایــیــن و دیـگـــری نیـــروی بشــارت دهنـده به سمـــت مرحله بعد .

با مرور زندگـــی، روح اولیـــن چیزی که نظـرش به آن جلب میـشود، وابـــستگـــیهـــای انسان در طول زنــدگـــی میباشد. برخی از این وابـســتگـــی ها در زمـــان حیــات حتــی فراموش شده بود ولی در این مرحـــلـه دوباره خودنـــمایی میـکند .میـزان وابســـتگــی دنـیوی برای هرکس متـغــیر اســـت.

واقعیت شب اول قبر چیست؟

اگـر نیروی وابستگــی ها غلبـــه داشـــتــه باشــد باعث میــشود روح تمایل پیـدا کنــد که دوباره وارد جسـم گردد. چون توان دل کنــدن از وابسـتگــی را ندارد و دوست دارد دوباره آن را تجـــربـــه کنـــد. به همـــیـــن جهـت روح به سمـت جسم رفــته و تلـاش میـــکــند جســم مرده را متـقاعــد کنـــد که دوباره روح را بپـذیــرد. فشاری که به “روح” وارد میشود جهت متقـــاعـد کردن جسم خود در واقـــع همــان فشـــار قبـــر اسـت. ایــن فشـــار به هیـــچ وجه به جسم وارد نمــیشود. چون جســم دچـار مرگ شده و دردی را احســـاس نمـــیــکـــند. پس فشــار قبــر در واقـــع فشـــار وابـــسـتگی هاســت و هیچ ربــطی ندارد که شخص قبر دارد یا ندارد. این فشـار هیـــچ ربطی به شب زمـینی ندارد و میـــتوانـــد از لحـظـه مرگ شروع گردد .

منظور از فشار قبر چیست

یکــی از دلایــل تلقـــیـــن دادن به فرد فوت شده در واقع ایـن است که به باور مرگ برسد و سعی در برگـــشـت نداشتــه باشــد. بعد از مدتـی روح متـــقـاعد میشود که تلاش او بیـهوده اســت و فشار قبـــر از بین میــرود .

وابسـتگـــی ها باعـث میشود که روح ، شاید سالـهـــا نتواند از ایـن مرحله بگذرد.بحـــث روح های سرگردان و سنگین بودن قبـرستـــانــهـا بدلــیــل همین وابســتـگـی هاســـت. گاهی تا سالـــهــا فرد فوت شده نمیـتوانـد وابـســـتــگی به قبــر خود و جسمـــی که دیـگـر اثـــری از آن نیسـت را رها کنـــد .

به امیـد ایـنـــکـــه بتوانـــیـــم به درک ایـــن شعر برســیـــم:

دنیـا همـــه هیـــچ و کار دنیـــا همــه هیچ                      ای هیچ برای هیچ بر هیــچ مپـیــچ …

 بگــذار و بگـــذر

ببـــیـن و دل مبــنـــد

چشم بینداز و دل مبـاز

که دیـــر یا زود باید گذاشت و گذشـت …

نگذاریـد گوشهایتـان گواه چیــزی باشـــد که چشمهایـتــان ندیـــده، نگـذارید زبـــانتان چیـزی را بگوید که قلبـــتــان باور نکــرده…

“صادقانه زنــدگی کنـیــد”

ما موجودات خاکـــی نیـســتیــم که به بهــشـــت میرویم. ما موجودات بهـــشـتـــی هســتـیـــم که از خاک سر برآورده ایـــم…

لطـفـاً ایــن متـن رو دقــیق بخونید چون ارزش هر کلـــمـه معـادل دنیـایــی فهــم و شعور هســت.

همه چیز در مورد فشار قبر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.