فوتبالیست مشهور ایرانی در حالت مستی دستگیر و می خواست رشوه دهد

به گزارش مجله اینترنتی فــــــانــــــــوس : فوتبالیست مشهور قصد داشـــت با پرداخت رشوه کار زشت خود را بپوشاند اما دستگیر شد.بـــا فانوس همراه باشید فوتبالیست مشهور ایرانی در حالت مستی دستگیر و می خواست رشوه دهد

فوتبالیست مشهور ایرانی در حالت مستی دستگیر و می خواست رشوه دهد

 ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

فوتبالیست مشهور ایرانی در حالت مستی دستگیر و می خواست رشوه دهد

در تست الکلی کــــه ماموران راهنمایی و رانندگی از یک بازیکن مشهور فوتبال انجام دادنـــد نتیجه آزمایش وجود ۹۳ درصد الکل بوده است.

فانوس : این بازیکن مشهور پــــس از دستگیری با ارائه چک ۱۰ میلیون تومانی قصد پرداخت رشوه داشت که با مخالفت ماموران مواجه شد.
این بازیکن مشهور فوتبال بــــرای انجام کارهای قضائی تحویل پلیس انتظامی شده است.

 ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
Funnos.com

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.