قتل

نقشه شوم زن تهرانی برای قتل شوهرش

عصر پنجشنبه زنی که همسر خود را به قتل رسانده بود، هنگام انتقال جسد خونین توسط همسایه ها به دام افتاد. او که سالها نقشه قتل شوهرش را در سر داشت آن را عملی کرد.

قتل هولناک شوهر توسط زن جوان در تهران

مـاجــرای قتـــل شوهر به دسـت زنی که سالــهـــا از همــسـرش جدا زندگـی می کرد با قطـرات خون در راه پلــه ها فاش شد .عصــر پنـجشنبه یکی از ساکــنان ساخــتـــمـانــی در خیابــان پیـــروزی، زن همـسـایه را دید که با سخـــتی زیـــاد در حال حمل یک کیـسه بود. او که بشــدت مشــکوک شده بود، ناگهـــان در راه پله ها با قطــره های خون روبه رو شد و با سر و صدا، همـســایـه ها را خبر کرد. همان موقع چنـــد تن از ساکنـــان سراســـیـــمه بیــرون دویده و سد راه زن همسایه شدنـــد و راز جنــایـــت هولنـاکـش فاش شد.

دقایــقــی بعــد، مأـموران کلـــانـــتــری 128 تهــران نو خود را به محل حادثـــه رسانــدند و پس از مشاهـده جسـد خونین، موضوع را به بازپـرس کشیــک جنــایـــی اطـلـــاع دادنـــد. ساعتی بعد بازپــرس ایلـخانـی از شعبه هشتــم دادســرای امور جنایی تهــران همـــراه با تیـــم جنـایــی وارد عمـل شدنــد و بررســـی هایی را در ایــن خصوص آغاز کردنــد.

زن همــســـایه در تحقیقات مقدماتی گفت:از آپـارتــمــانـــم که خارج شدم، متوجه قطـــره های خونی شدم که روی زمین ریخـتـه بود. ایــن قطـره های خون تازه بود و بسرعـــت خودم را به زن همســایه مان رســانـدم که داشـــت از پلـــه ها پایـیـــن می رفـــت. همـان موقع دیـــدم از پتویی که دور چیزی پیچیـده بود و با خود حمـــل می کرد، خون روی زمـیــن می چکد. شروع به سر و صدا کردم که همـــســـایــه های دیـگـر هم متوجه حادثه شدنـد. در همــیـــن موقع یک رانـــنده تاکسی که در مقابـــل در ساخـتـــمــان ایـــســتاده بود تا زن همـــسایـــه را سوار کند، فرار کرد. در حقــیقـت منـتظــر بود ایـــن زن جســد شوهرش را که در پتویی پیـچــیـده بود پاییــن ببرد تا در صنـــدوق عقب تاکســی جای بدهـند و به نقـــطه دیــگـری منـتقــل کنــند.

بعـــد هم با پلــیــس تمـــاس گرفـتیـم و از مأموران کمـک خواســتیم. مأموران ضمن گشودن پتو با جســـد مردی حدود45 سالـــه روبه رو شدنــد و زن جوان که هنــگام انـــتـــقال جســـد شوهر خود دســـتــش رو شده بود، به قتل ایـن مرد اعـــتراف کرد و به بازپـــرس جنــایـی گفــت:حدود17سال قبـــل با همســـرم ازدواج کردم که حاصـل ایـن زنـدگــی دختـــری 15 سالـــه اســـت. از مدت ها پیـــش با شوهرم اخـــتلـــاف داشـــتـم و به خاطـــر همـــین مسألـه از یک سال پیش جدا از هم زندگـــی می کردیم و به خاطـر کیـنــه ای که از او داشـــتـم تصـمـــیم گرفـــتـــم او را به قتل برسـانم. به همــیــن خاطر، ساعتی قبل و به بهانـــه دلتـنـگی با همــسرم تماس گرفـتـــم و او را به خانــه ام کشــانــدم. موقع خوردن غذا در لیوان نوشیدنی اش داروی بی هوشی ریخـتـــم و بعد از ایـــنـــکـه شوهرم بی هوش شد، او را با ضربـــات متــعـدد چاقو به قتل رسـانــدم. بعــد جسدش را داخـــل پتو پیـــچیدم و قصد داشتـم آن را از خانه خارج کنــم که همســـایـــه ها متوجه شدنـــد و لو رفــتــم. من تنـهــا نگــران هستـــم که مبـــادا دخترم متوجه ماجــرا شود. دوست ندارم او بدانـــد که من قتلـی مرتکــب شده ام.

در پایـــان بازجویی، بازپــرس جنایــی دستور انــتقــال جسد را به پزشکــی قانونی داد و قرار شد کارآگــاهـان جنــایی دربــاره ایـن زن و شوهر تحــقــیـــقـات بیشـتری انجـــام دهنــد.

قتل شوهر بیچاره با نقشه شوم زن تهرانی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.