لباس عجیب غریب زن دیپلمات در ملاقات رسمی با صالحی!

۰٫۰۷۵۰۳۹۰۰۱۳۲۷۲۶۵۶۳۷_irannaz_com

پوشش عجیب یکی از همراهان رئیس مجلس پاراگوئه در ملاقات رسمی با صالحی وزیر امور وزارت خارجه ایران.

۰٫۰۷۵۰۳۹۰۰۱۳۲۷۲۶۵۶۳۷_irannaz_com