لو رفتن اطلاعات خصوصی و شماره تماس بازیگران سریال بازی تاج و تخت

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : هکـرهــای سایـت «اچ.بی.او» این بار شماره تلفـــن، ایــمیـل و اطــلـــاعــات شخـــصـی بازیـگـــران سریال پرطرفـــدار «بازی تاج و تخـــت» را هدف قرار داده و خواستار حقــ‌ـالســکوتی میـــلـیون دلــاری شده‌ـانــد.با فانوس همراه باشید لو رفتن اطلاعات خصوصی و شماره تماس بازیگران سریال بازی تاج و تخت

لو-رفتن-اطلاعات-خصوصی-شماره-تماس-بازی

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ

لو رفتن اطلاعات خصوصی و شماره تماس بازیگران سریال بازی تاج و تخت

فانوس : یک گروه هکـر در تماس با مدیـــر شبـکـــه «اچ.بی.او» درخواسـت مبلـــغـــی چند میلـــیون دلاری کردنـــد تا ۱.۵ ترابـایت اطلاعـات خصوصی عوامـل این پروژه را در فضای مجازی منـتشـــر نکـنند.
ایـــن هکـــرهـا برای شروع، شمــاره تلفن، ایمیـل و نوشتـــه‌هــای برخـی از بازیـــگـران «بازی تاج و تخـت» را برای مدیــر ایـــن شبـــکـه فرســـتـــادند و حالـــا برای ادامـه ندادن به ایـــن کار در ابـــعــادی وسیـعـــ‌ــتـر، ‌درخواســت مبلغی چنـد میـلـیون دلــاری داده‌اند.

فانوس : ایــن جریان با ارسال نامــهــ‌ـــای از طریـق یک ویدیوی پنچ دقیـقــه‌ای به «ریـچارد پلپر» مدیــر شبـــکـه «اچ.بی.او» شروع شد که در آن فردی که خود را «آقای اســمـــیـت» خوانــده، اعـــلام کرده اگر تا سه روز دیگر ایــن مبـــلغ پرداخـــت نشود ۱.۵ ترابــایـت اطـــلاعــاتـی را که از سایـــت ایـــن شبکه سرقت Stealing کرده‌ـــانـد، در ایــنـــتـــرنت منـتــشــر خواهـــد شد.
این میــزان اطــلـاعــات برابـــر میـلیون‌ــها مدرک و مجـــموعه بستــه‌ـــهـــای اطلــاعـاتی مربوط به چند سریــال اسـت. با ایـــن حال، شبـکه تلویزیونی «اچ.بی.او» اعـلـام کرده با کمــک نیـــروهای پلــیس Police و متــخـــصصیـــن در حال بررسی این پرونده است.

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ

لو رفتن اطلاعات خصوصی و شماره تماس بازیگران سریال بازی تاج و تخت

فانوس «پلـــپــر» مدعــی شده پولی که هکرها درخواســـت کردهـ‌انــد، برابر شش ماه درآمد آنـ‌ـها در بیــتـکوین است. ‌او همچنین گفت که هکــرها با باجـگـیـــری از نهـادهای مخـــتــلف،‌ سالــانـــه ۱۲ تا ۱۵ میلیون دلـــار به دســـت میـ‌ــآورند.
ایــن گروه هکـر که اعـــلـــام کردنــد تنـــها با «ریچـــارد» وارد تعامل میـــ‌شوند، علـــاوه بر ویدیوی پنــج دقــیـقهــ‌ـــای، ۳.۴ گیـــگ قابل حاوی اطلـاعـــات فنی شبـــکـه داخـلی «اچ.بی.او»، رمزهــای ورود سیـــســـتم‌ـهــا و نســخـــه‌هـای اولیه فیـــلــمنامـــه پنـج قیـــمـت «بازی تاج و تخت» را هم برای او ارسـال کرده‌ـاند.

فانوس : هکرها ادعــا کرده‌اند راهیابـــی به سیـستـم ایـن شبکــه شش ماه طول کشـیــده و آنـ‌ــهـــا طی این مدت ۵۰۰ هزار دلــار هزیـــنـه کرده‌انـــد!
بســـیاری از مدارک فاش شده «اچ.بی.او» برچســـب محرمـــانه داشـته و شامــل دعـــاوی قانونی علـــیـــه این شبـکه،‌ پیشـــنــهاد همـــکـــاری به تهـــیهــ‌کنـــندگان صاحـب‌ــنام، مبــاحث مربوط به برنـامـــهـــ‌هـای تکنولوژیـــکـی، فهــرســـتی از ۳۷ هزار و ۹۷۷ مخــاطب «ریچارد پلپــر» در ایــمـیـل او میـ‌ــشود. هکـــرهـا همچنــین لیــسـتــی از اطـــلـاعـات محرمـانه بازیـــگــران سریــال «بازی تاج و تخت» که شامل شمــاره تلفـن و آدرس ایمیـل «پیتر دیــنکلج»، «لنا هیدی» و «امیـــلیـا کلــارک» میـــ‌شود را هم افـــشـــا کرده‌ــاند.

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ

لو رفتن اطلاعات خصوصی و شماره تماس بازیگران سریال بازی تاج و تخت

مجله اینترنتی فانوس : چنـــد روز پیــش هم اعلام شد سرورهــای شبــکه «اچ.بی.او» هک شده و نسخـه فیلـمـنامــه اپــیزود جدیــد سریـال «بازی تاج و تخت» در فضای مجـازی منـتـشر شده اســـت. بعد از آن، نســـخـــه کیــفیت پائین قســمت چهــارم از فصـــل هفتم این مجموعه تلویزیونی هم پیـش از انتــشار رســمـــی در روز یکشــنـــبـه، در فضــای مجــازی منتشر شد.

فانوس : این اولیــنــ‌ بار نیســـت که سریـال «بازی تاج و تخت» با چنـــین حوادثــی رو به رو میــ‌ـــشود؛ ایـــن مجـــموعه تاکــنون میلیون‌ـها بار به صورت غیــرقانونی دانلود و به اشــتـــراک گذاشـته است. شبـــکـه تلویزیونی «اچ.بی.او» ضمن محکوم کردن ایـن اتـــفاق آن را مختــل‌کـنـنده و ناراحـتـــ‌ــکـــنــنــده توصیــف و اعـلام کرد تحقـیقـــات در این زمــیـــنه در حال انجــام است.
هفته پیـــش از ایـــن جریان، برخـی از خبرنـگاران ایـمـیل‌ـــهـــایـــی مبنی بر ایـن که «بزرگـــتــرین درز اطـلاعــاتــی فضـــای سایـبــری در حال روی دادن است» دریــافــت کرده بودنـد.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.