ماساژ در منزل توسط جنس مخالف همراه با خدمات جنسی

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : مـــاسور خانـــم برای آقا و ماسور آقـا برای خانـــم!با فانوس همراه باشید ماساژ در منزل توسط جنس مخالف همراه با خدمات جنسی

ماساژور-آقا-خانم-ماساژور-خانم-بر

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ماساژ در منزل توسط جنس مخالف همراه با خدمات جنسی

فانوس : بدون تردیــد شما هم تاکنون به صورت گذری از برخـی خیابـان‌هـــا تبلــیغـــات مراکـز تخــصصی ماساژ درمـــانــی را دیده‌ـایــد که ارائه دهــنـــده خدماتی چون ماساژ اروپایـی، سوئدی، ریــلـکس، ‌تـایـــلندی و سنگ داغ هســتـنـد. مکانـ‌ــهای آرایـشـــی و ورزشی جنب ورزشــگاه‌ـــهای بزرگ که به دلیل محدودیـــت‌ــهـا و نظـــارتـ‌هایـی که انــجام می‌شود تا حدود زیـــادی ملـــزم به رعایــت اخـــلـــاق و قانون Law هسـتــند، هرچـنـــد از همــان طریق هم زیر آبـی میـ‌ـــروند و در مقابـــل تقـــاضـــای ماساژ در منزل افـــراد، به شرطــی که متــقاضی مرد مســـن باشــد، ماســـاژور زن را روانــه منزل جهـت انـجام ماســاژ میــ‌ــکــنـند.

فانوس : ای کاش همــه آنـچه در مورد «سالـــنـ‌هـای ماساژ» و «ریـــلـــکســیــشــن» وجود داشـت به همــان کلـــاهـــبرداریـــ‌ـــهای سابق خلاصـه می‌ــشــد. ماساژورهــایـی که شمـاره آنـها در فضـای مجـازی پخش شده بود و با تمـــاس تلــفـــنــی و واریز وجه توسط تماس‌گـــیرنـدگان، ناگــهان ناپدیــد میــ‌شـدنـــد. هرچنــد که همـان زمــان هم هشـــدارهـــایـــی در مورد قبــح‌شکـنـــی و ستیــز با شرعـیــات و اخلــاق جامعـــه ایرانـی – اســلـامی داده شد و ضرورت دخـالــت مستـقـیم و غیـــر‌ـمســتــقیـــم نهادهای مسئول در مقـابل بهرهـ‌ــبـرداری عدهـــ‌ــای سودجو مورد گوشزد قرار گرفـــت.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ماساژ در منزل توسط جنس مخالف همراه با خدمات جنسی

زمیــنه آماده برای فحشا

فــــانـــوســـــ : برای رسـیـــدن به سؤالــات و فرضــیهـــ‌ـهـای ذهنی خود، ابـتـدا چند شماره تلـــفــن را از طریـــق سرچ ساده «ماساژ در منـزل» در مرورگــرهـــای ایــنتــرنتی پیدا کردم، بعد از سؤال در مورد نوع خدمــاتـ‌دهـی ماســـاژ به تعیـیـن جنـســیـت و آدرس سالـن رســـیدم، در اکــثــر تماس‌هـــا بنا به دلـایــل اقتــصـادی یا شخــصـــی خبری از سالـــن خدمـــات‌ـدهی در یک مکـــان مشـــخـــص نبود. همـــه فعالـــیـت خدمــاتـــ‌دهـــی ماســـاژ به انـــتخــاب جنســیـت نوع مخـــالـف و قیـــمـــت مشـــخــص ختم می‌ــشد. در هیچ کدام از تمـاســ‌ــها نتوانسـتـم به ماسور همــجـنـس دســتــیــابی داشـــتـه باشم و حتــی در یکی از تماســـ‌هــا، ایــن پرسش با قطـع ناگــهــانـــی مکــالـمه روبه‌رو شد.

فانوس : بماند که در اوضاع فســاد اخـــلـــاقـــی در جامعـــه ما تعـدادی از کسانـی که از قضا شماره آنها اشتـباه ثبــت شده بود، بعـد از طرح سؤال از قیـــمــتـــ‌ـــهـــا، با خنــده و شوخی خود را خواهان پیـدا کردن چنیـــن ماساژورهـــایــی معـرفــی میــ‌کـــردنـــد!

ماسـاژ‌هایــی که دستمـایه فحــشا و فسـاد اخلـاقــی در شهــر است از نرخ 50 هزار تومان برای یک ساعـــت در منـــزل شروع می‌شودو در نوع فاجعـــهــ‌ـبار خود به بالای 400 هزار تومان رسـید. کافی بود تا هشتـگ ساده‌ــای را در اینـــسـتاگرام سرچ کنــم تا زاویهــ‌ـهــای دیـگــری از پیــدا و پنـــهـان ماجـرا را مشـــاهده کنــم.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ماساژ در منزل توسط جنس مخالف همراه با خدمات جنسی

فانوس : به یک شماره می‌ــرسم، از طریق تلـگــرام Telegram پیام می‌ـــدهــم، خودم را 30 سالـه معــرفی می‌کنم و طرف مقـــابل خود را 27 سالـــه معرفی میــ‌ـــکنــد. میـ‌پــرسـم ماسور خودتان هستـــیـــد یا آقــا؟ میــ‌گوید خودم هســتم. قیــمت میـ‌پرسم، نرخ را برای یک ساعـــت 150 اعـلـــام کرد. برای آخر هفـته هماهنـــگ میـــ‌کـــنم و در نهــایت میـ‌گوید شب قبـل تماس میـ‌گیرد…

فانوس : ایــنــبـار از طریـــق دایــرکــت به یکـــی از صفحـــاتی که با تصاویر مســتـــهـــجن مزین به خدماتـــ‌ـــدهـی ماساژ شده اســـت و فیــلــتر هم نیسـت، پیـــام میــ‌ـــدهم. خودم را خانمی جوان معرفـی می‌ـکـــنم و شرایط و لیـست قیمـــتــ‌هایـش را میـــ‌خواهـم. چند دقیقـــه بعــد پاســـخ جالـبـــی برایـم می‌ــفـرســتد؛ یک ساعت ماسـاژ کامل بدن توسط آقا 300 هزار تومان که اگر همـراه با مســائل جنسـی باشد 400 هزار تومان! در مورد خدمـــات‌دهی در منـزل میـــ‌ـپرســـم، با وقاحـــت تمام قبول میــ‌کـــنــد و منـــتظـــر ارســـال آدرس است…

آنـــچه به سختی در قالــب قلم بیـان شد، آنقـدر علـــنــی و مشـخص بود و هســت که هر حرفــی بیش از ایـــن «توضیـــح واضحـات» اســـت.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.