مبینا دختر 3 ساله ای که در پارک گم شد و وقتی پیدا شد که به او تجاوز شده بود

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : مبینـای 3 سالــه پس از شش ساعــت گم شدن در پارک پردیـس قائم مشـــهــد در حالــی که شلوارش خونی بود تحویل کلــانـتری شد و …با فانوس همراه باشید مبینا دختر 3 ساله ای که در پارک گم شد و وقتی پیدا شد که به او تجاوز شده بود

مبینا-دختر-3-ساله-ای-که-پارک-گم-شد-وقت

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ

مبینا دختر 3 ساله ای که در پارک گم شد و وقتی پیدا شد که به او تجاوز شده بود

به گزارش فانوس به نقل از گروه جنایـی رکـنـــا، زمین بازی پارک دور سر مادر می‌چرخـیــد وقتی فریـــاد میــ‌زد: مبیـنا، مبـــیــنا دخــترم کجایـــی؟ زمـــیـــن بازی مانــنـــد چرخ فلک وسط زمیـن دور سر مادر می‌چـــرخـــیــد امـا نشـانـــی از مبـــیـــنا نبود که نبود.
خیـلـــی خوشحــال بود که به همــراه مادر و برادرش به پارک آمـــده، با عروسکـــی که در دسـتش بود به سمـت وسایل بازی کودکــان رفــت.
همـــین چنـــد لحــظـه پیش بود که دخـتــر کوچکـــش را روی تاب گذاشت و با مهـــربـــانـی برای دخـــتـــرش خوانــد: تاب تاب عباســی، خدا جون مبـــینـــای منو نندازی…. حالـــا تاب با سرعـت زیـاد در هوا پایـین و بالــا میـ‌رفت و مبیــنـــا روی تاب نبود که کودکــانـــه بخـــندد و بگوید: هلـم بده تا برم تو آسمون.
مجله فانوس : مبـینـا 3 ساله فکـــرش نمـــی کرد امروز برایش حادثـه Incident ای تلـــخ رقم بخورد، اتفاقـی که هیچ وقت از ذهـــن او پاک نخواهد شد.
همزمان با اتــفـــاق تلـــخ و فراموش نشدنـی دو کودک معـصوم آتـنا و کیــمـیـــا، خبــر از تجـاوز Rape به مبـــیــنا 3 سالـه از سوی یکی از مددکـــاران مهرآفــریـن شعـبـه مشــهد اعـلـام شد.

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ

مبینا دختر 3 ساله ای که در پارک گم شد و وقتی پیدا شد که به او تجاوز شده بود

بله درســت اســت دختــرک 3 سالــه….

مجله اینترنتی فانوس : برای پیگیری ماجرا و اتـــفاق صورت گرفتـــه پای صحـبـت مددکـار اجتـــماعی موسســه خیریه مهــرآفـــریـــن میـ‌نـــشیـــنیم.
فریـبا بهــشتـان در ایـن باره میـ‌ــگوید: مبیــنا به همراه مادر و برادرش ساعـت دو جمــعه ۱۶ تیـر 96 به پارک می روند.
وی بیــان میـــ‌کـنـد: ساعـت ۱۵ به پارک پردیـس قائم واقــع در بلوار شهـید فهـمـیــده مشـــهد می‌ــرسـنـد، مبینا به سرعــت خود را به وسایــل بازی رســانــده و مشغول بازی میــ‌ــشود.
فانوس : بهــشتـیــان ادامـــه میـ‌دهــد: مادر نیــز به همراه یکـی از دوستـان گوشهـ‌ـای از پارک را انـــتــخاب و به گپ و گفتگو با وی میـ‌ــپــردازد.
مددکار اجتـــماعی موسسه خیــریــه مهــر آفرین میـــ‌گوید: بعد از نیـــم ساعـت مادر، مبیـــنـــا را به زور از تاب بلنـــد کرده و با خود به جایـی که نشـــســـتن میـــ‌ـــبـرد، امـــا مبیـــنا شروع به گریـه میـ‌کند و مجددا به تنـــهایــی و با گریــه به سمـــت وسایـل بازی میـ‌ــرود.
هنگــام بازی کردن مبـــینـا، مادر چنـــدیـــن بار نگـاهـش را به سمت وسایـــل بازی انــداخته و مبیـنا را می‌بیند اما یکبـاره خبری از مبــیـنـــا نیــسـت.
فـــــانــــــوســــــــ : بهـشـتـــیان میـ‌گوید: مادر و دوستش بلـــافــاصــله به دنـبـــال مبــیـنا رفتــه و پس از نیـــم ساعت که خبری از وی پیدا نمی‌ـــکــنند موضوع را به نگـــهـبان پارک اعلـــام میـ‌کــنـنـــد و گشــتــ‌ــها برای پیدا کردن مبیــنـا تشــدیـــد می‌ـشود.

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ

مبینا دختر 3 ساله ای که در پارک گم شد و وقتی پیدا شد که به او تجاوز شده بود

فانوس : این مددکــار ادامه میـ‌ـــدهد: علی رغـم‌هــای تلـاشـــ‌ـهـــا امــا خبری از مبــینـــا نمی‌شود و مادر به همـــراه پســرش به خانـــه بازمـــی گردد تا به همـــراه همسرش به کلــانـتــری بروند.
وی می‌افزایـد: پس از اعـــلـــام مفقودی مبـــینا به پلیـس Police ١١ــ٠، موضوع از طریـق کلـــانـتــری نزدیــک پارک پیـگـــیــری میـ‌شود، تا ایـنکـــه ساعــت 9:30 شب پاسگـاه خبر پیدا شدن مبـــیــنــا را میـ‌ـــدهد.
فـــانـــــوســــــ : بهـــشتـــیان میــ‌ـــگوید: با حضور پدر و مادر در کلــانتـــری، مبــیــنـا در آغوش مادر قرار می‌گــیـــرد اما مادر متوجه لکــ‌ــهای خون روی شلوار و کوفتــگـــی بیــنــی مبیـــنـا می شود.
بعـد از امضـــاء پدر و مادر مبیــنا در کلانـــتری، آن‌ـــها راهـــی یکی از درمانـــگــاه های نزدیــک خانــه می‌شوند و بعد از معـاینه پرســـتار به آنان میـ‌گوید باید به بیمــارستان مراجعه کنیـد.
فانوس : بعد از حضور در بیـمـارسـتان و بررســـی، پزشـــک علــائم کودک آزاری جنـــســی را تاییـد کرده و مبـــیـنـا بســـتـری میــ‌ـــشود.
این در حالــی اســت که پدر مبــیـــنــا به دلیل وضعـــیــت مالــی نامنـــاسـب و هزینـه پزشکــی قانونی جهــت ادعـــای شکـــایت خود صرفه نظر ک

 

رده است.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.