مرگ در یک قدمی 41 زن و مردی که در کوه های منطقه توسکستان مفقود شده بودند

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : ســرنوشت 41 کوهنورد زن و مرد در کوه های منـــطقـه توسکستــان با تلاش امدادگران هلال احـــمر ختــم به خیر شد.با فانوس همراه باشید مرگ در یک قدمی 41 زن و مردی که در کوه های منطقه توسکستان مفقود شده بودند

مرگ-قدمی-41-زن-مردی-که-کوه-های-منط

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ

مرگ در یک قدمی 41 زن و مردی که در کوه های منطقه توسکستان مفقود شده بودند

به گزارش فانوس به نقل از گروه حوادث Accidents رکــنـــا، علـیرضـا صیاد، معــاون امــداد و نجـات جمعیت هلـال احـمــر گلســـتـان صبــح امروز در گفتـ‌وگو با خبـرنگاران اسـتـان گلـستـــان در خصوص گمـــشــدگی کوهنوردان اسـتـــانـ‌هـای شمــالــی کشور در رشـتهـــ‌ کوه‌های اســـتــان گلستــان اظـــهـار کرد: ساعـت 21 شب گذشـــته یک مورد گمـشدگی کوهنوردان در کوه‌ــهای منطــقـــه توسکــسـتان به ندای امـداد 112 گلـسـتـان اعـــلـــام شد.
مجله اینترنتی فانوس : وی ادامه داد: در بررسی‌هـــای انجـــام شده مشخـص شد که تیـمی در قابــل 41 نفـــر کوهنوردان خانــم و آقـــا اسـتــانـ‌ــهای خراسان رضوی، گلستان به منطقه کوه‌ـهـــای توسکســتان رفتـــه و چنــد ساعـتی است که هیــچـــ‌ـــگونه ارتبــاطــی با مدیـران ایـــن تیمـــ‌ــهـــای کوهنوردی برقــرار نکردهـــ‌ــاند.
فـــــــانـــــــوســــــــ : معاون امداد و نجـــات جمـــعــیت هلـال احمر گلـــســـتـان خاطـــرنشان کرد: بلافــاصــلـه تیمـ‌ـــهـای امــداد و نجـات و واکـنـــش سریع جمـــعــیت هلـــال احـــمر استان گلــستـــان به منــطقه مورد نظر اعــزام شده و عملـــیـــات جســتـ‌وجو را آغـــاز کردنـــد.
صیاد تاکــیــد کرد: پس از پنج ساعت عمـــلیــات جستـ‌وگو در نهـــایـــت اعــضای ایـن تیم در منـــطـــقه پیــدا شده و تمــامـی افـراد به غیر از دو نفــر سالـم به منـطـــقـــه امنی منتـقل شدنـد.
فانوس : وی تاکیـــد کرد: دو نفـر از این افـــراد دچار مصـــدومیت شده که توسط تیمـــ‌هـای درمـانی جمـــعیـت هلال احـمـر اســـتـــان گلستان به صورت سرپایی مداوا و برای ادامه روند در مان به منـاطـــقه امـــن و مراکـــز درمــانـــی منتـــقل شدنــد.
صیــاد در پایـــان گفــت: ایـــن عملیـــات ساعت دو و 30 دقــیـقــه بامداد امـــروز به پایـــان رســـید.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.