مشاوره قبل ازدواج چه فایده ای دارد؟

مشاوره قبل ازدواج چه فایده ای دارد؟

بیشتر جوانان مشاوره قبل ازدواج را ضروری نمیدانند و مدام این سوال را با خودشان تکرار میکنند؛ مشاوره قبل ازدواج به چه دردی میخورد؟با ما در بخش ازدواج و زناشویی مجله خبری سرگرمی فانوس همراه ما باشید.

مشاوره قبل ازدواج به چه دردی میخورد؟

ازدواج هندوانـه دربـسته است یا بایـد تحقـــیـق کرد،ـفکر کرد و با مشاوریــن مشورت کرد تا بتوان مهـــارت های زنـــدگی مشتــرک را آموخت و شادتــر و موفق تر زنـدگـــی کرد.

شمـــا هرچـقدر هم که فکــر کنـــید بهتریـــن مرد یا زن روی کره زمـین را پیـــدا کرده اید، بازهم به دلــیـــل هیجــانـــات ناشــی از علاقـه زیـاد ممکـــن اســت دچــار خطـا شوید و تصــمـیـــم اشـتـــبـاهــی بگـیــرید. مشــاوره قبـــل ازدواج، همیـــن دوراهـــی ها و چالـــه هایـی را که ممکن اســت در آن بیـــفـتیـد و خود و طرف مقابـلــتان را بدبخــت کنـید، برایــتان مشـــخص می کنـد.

مشاوره قبل ازدواج دردی را دوا میکند؟

خـیـــلـی ها هنوز بر این باور هسـتند که ازدواج هندوانــه دربسته ای اسـت که تا باز نشود، خوبی و بدی آن مشخـص نمی شود. اکـــثــر افــرادی هم که این حرف را می زنــنـد، خودشـــان تجــربــه ناخوشایــنــدی از ازدواجـشان داشتـــه انـــد و بیـــشـــتــر قســمت و تقــدیـر الهــی را مقــصر می دانـنـد و نه انــتخابــی که خودشـان کرده اند اما یادمان نرود موقع خرید کردن همان هندوانه دربـستــه ای که نگـران سالم یا خراب بودن آن هســتیــم، از تجـربه آقای میوه فروش استـفــاده می کنـیم و از او می خواهیم که خوبش را برایمــان سوا کنــد (البتـــه اگـر میوه فروش قابل اعتــمادی باشـــد.)

مشاوره قبـــل ازدواج هم همــیــن نقش را برای ما بازی می کنـــد. شما هرچــقدر هم که فکــر کنـــید بهـــتریـــن مرد یا زن روی کره زمیــن را پیـــدا کرده ایــد، بازهـــم به دلیـــل هیجانات ناشی از علاقـه زیاد ممکــن است دچــار خطــا شوید و تصـمیم اشــتـبـاهـی بگیــریــد. مشــاوره پیـش از ازدواج، همـیـــن دوراهی ها و چاله هایـی را که ممـــکـــن است در آن بیفتــید و خود و طرف مقـابـــلــتان را بدبـخـــت کنـــیـــد، برایـتان مشــخص می کنـــد و یک نقــشه راه درســـت برای تشکیـــل یک زنــدگــی مناسب را در اختــیــارتـــان قرار می دهد. درباره همه این اتـفاقـــات و ریـــزه کاری های مشــاوره پیـش از ازدواج که ممــکــن اسـت برای شما هم سؤال باشــد، با ناهید دهقـــان، روان شنـــاس و مشـــاور خانواده در امـــر پیـــش از ازدواج گفت وگو کرده ایم:

ما برای مشاوره پیش از ازدواج بایــد به چه نوع متـخــصـص حوزه روان شناســـی مراجعــه کنیــم؟

مشاوره پیش از ازدواج هم توسط کسانـی که تحـــصــیـــلـــات روان شناسـی دارند و هم افـرادی که مشاوره خوانـده انـــد، انجام می شود ولی برای انــجام مشاوره پیش از ازدواج، روان شنـاس بالیـنی اولویت دارد؛ به دلــیل ایــنـکــه روان شنــاســـان بهــتــر می توانـند مشکــلـــات شخـــصـــیتـــی افــراد و اخــتلـال های روانـی ای که به آن دچـار هســتـنـــد را بهـتر تشخیـــص بدهنــد، توصیه می شود که برای انجام این نوع مشـــاوره ها، نزد یک روان شنـــاس بالــینـــی که تخــصص مشـاوره پیـش از ازدواج را دارد، مراجعه کنیم.

چه ضرورتـــی دارد قبــل از ازدواج با فردی مشـاوره انــجام بدهیـــم؟

تصمیم به ازدواج یکی از مهــم ترین اتـــفــاق هایی اسـت که در زنــدگـــی هر کس اتـفاق می افتد. از آنجـایــی که قصـد ما از ازدواج کردن تشـکیـل یک خانواده بوده و قرار اسـت در زیر سایه ایـن خانواده فرزندی به وجود بیایـــد و رشد کند، بایــد در انـتخـاب فردی که قرار است با او تشکــیل زنـدگـــی بدهیم، بسـیـــار دقیـق و نکــته سنـجانـه عمـــل کنیــم؛ مثـلا در یک مورد، خانـمی بعــد از چنـدین سال ازدواج به بنده مراجــعه کرده بود و خواسـتـار جدایــی بود، به ایـن دلـیـــل که صاحـــب فرزنـــدی شده بود که ایـن فرزند دچـــار نقص عقلـی بود و این مسئله را از پدر خود به ارث برده بود و خود این خانـــم عنوان می کرد که در زمان آشنایــی اش این نقــص را می دانــســـته و صرفــا از روی علاقـــه با ایـــن آقا ازدواج کرده اســـت.

خیلـی از افــراد به دلیـــل غالــب شدن هیجـــان هایی در زمــان آشـــنایی، قادر به تصــمیم گیــری درســت نیـــستـند و بسیـــاری از خطا و ایـــرادهـایـی که وجود دارد و بعـدا ممکـــن است در زندگی زنـاشویی مشــکل ساز شود، نمـی بیننـد و تمـــایـــل دارند که از فرد مورد علـــاقــه خود ایده آل سازی کنـنـــد. کمک گرفـتن از یک مشـــاور پیش از ازدواج، ایـن خاصــیت را دارد مواردی را که ممـــکن اسـت در زنــدگی آن دو نفر باعـث ایجـــاد بحــران شود، شنــاسایـی کند.

در چه مرحلــه ای از آشنــایــی دو طرف، بایــد مشاوره قبل ازدواج اتـــفاق بیفتـد؟

مشـاوره پیش از ازدواج هم در زمان آشنـایــی دو نفـــر با هم و هم بعـد از مرحلـه خواســـتـگـاری اتفاق می افــتــد. به این صورت که ممکـن اســـت دو نفر قبل از انــجـام مراحــل رسـمـــی خواسـتـــگاری و به واسـطــه آشـــنـــایی ای که با یکـــدیگـــر دارنـــد، احساس کنـنــد به هم علـاقـــه منـــد شده انــد و مایــل هستـــنـــد، نزد یک مشــاور بروند و میزان تناسـب همدیــگــر برای امــر ازدواج را بسنجند یا ایــنکـــه بعـــد از مراسـم خواســـتـــگـــاری و تصـــمـیـــم قطعـــی برای ازدواج، ایـــن مشاوره انــجــام شود. فرایـــنـــد مشـــاوره در هر دو شکــل، هیـــچ تفـاوتی ندارد و یک فراینـد معــمول در همــه ایـــن مراحل اتـــفـاق می افــتــد.

فرایند معـــمولی که در جلــسـات مشاوره قبل از ازدواج اتفـــاق می افتد، شامـل چه مراحلـــی اســت؟ چه محتوایـــی دارد و چه چرخـه ای را پشت سر می گذارد؟

اتفاق معمولی که در ایـــن جلــســـات اتـــفــاق می افتد و یک فراینــد پنــج تا ۱۰ جلـســه ای را شامل می شود، حضور هر دو نفر در یک جلـسه مشتــرک مشـــاوره پیش از ازدواج است. در ایـن جلـــسه ابــتدایـی، میزان و مدت آشـــنــایی دو نفر با یکــدیـــگر و دلـــایلـی که برای ازدواج مطرح می کننـــد، شنیـــده می شود؛ سپـــس در جلســات جداگــانــه هر فرد به تنــهــایی مورد ارزیابی قرار می گیرد. ایـن ارزیــابی، مشـــاوره و مصاحــبـه های فردی را شامل می شود تا میزان نگرش و شخــصـیت افــراد مشــخص شود و مشاور ذهنـیــتـــی از هر دو نفر پیـدا کنــد و میزان همـخوانی آنها را بســـنــجـــد.

در کنــار ایـــن ارزیابـی ها، از آزمون هایی نیز برای تکــمیـل شناخـــت دو طرف استفـــاده می شود. درنـهایـت در یک جلــسـه مشترک همـه یافــتــه های مشـاور از دو نفر و نظــر او نسبــت به ازدواج آنها، به بحـث گذاشـــته می شود. خیلی از مواقع خود همیــن جلـســـه پایـانـــی مشــترک و واکنش افـــراد نســـبت به مواردی که گفــته می شود، ملاک بسیار خوبی برای سنـــجـــش یک زوج است. به عنوان مثال، فردی که یافته مشاور مبـــنــی بر اینکه او فرد شکاکـی است را می پذیرد و سعی در اصـــلاح خود می کنــد، با فرد دیگـری که ایـن مشکل را قبول نمی کنـد و با پرخـــاشـــگری واکنـش نشـــان می دهد، در تصــمـــیم گیری درباره اینــکه او می توانــد فرد قابل اتـکـــایـی در زندگـی باشـد یا نه، بسیـــار تأثیــرگذار است.

آیــا خانواده ها هم بایـد در ایــن جلـــسـات حضور داشـته باشنـــد؟

مبـنـــای مشــاوره پیش از ازدواج بر اساس حضور و گفـــت وگو با دو نفـــری اسـت که قصـد ازدواج با یکدیگــر را دارند ولی گاهی اوقات حضور خانواده ها برای بررســی های بیــشتـــر یا پیـداکـــردن دلـیـل مخــالفـــت خانواه ها با ازدواج فرزنـدشـــان و یافــتـــن تفاوت های فرهـنـگی الـزام پیدا می کنـد. در ایــن صورت در یک جلـــســه جداگانه از آنها خواسته می شود که در این جلــســـات حضور پیـدا کنــند.

آیـــا آزمون هایـــی نیـز در ایـن مشاوره قبل ازدواج اسـتفاده می شود؟ ایـن تســـت ها چه کاربـــردی دارنـد؟

معـــمولا آزمون هایـی که در ایــن جلسـات اســتفاده می شود، آزمون های ارزیابـی شخــصیت و احـــتـمـال ابتلـــا به اخـتـــلــال های روانـــی اســت که بیشـــتر مبـنـــای تکمــیـلـی دارنـــد. بیشـــتــریــن ارزیابــی در جلــســـات مشاوره پیـش از ازدواج براساس مصـاحــبـــه و مشـاوره های چند جلســـه ای اســت که انـــجام می گیـرد.

فردی که مشـــاور پیش از ازدواج اســـت، در چه صورتی به دو نفـــری که برای ازدواج مراجــعه کرده انــد، می گوید شما منـاســب هم نیسـتــیـــد و نبـــاید با هم ازدواج کنـید؟ درواقــع، چه نشــانـه های خطری در فرد می بینــد که او را از ازدواج با فرد مقــابل منع می کند؟

تصـــمیــم گیـــری نهـــایی برای انتخــاب یک نفـــر به عنوان همــســر خود، برعهـــده دو نفـری است که برای مشـــاوره پیـش از ازدواج مراجعـه می کنــند. یک مشاور پیـش از ازدواج، هرگـــز «بلــه» یا «نه» قطـــعــی به دو نفر نمی گوید، بلــکه سعـی می کنــد ارزیابـی کنــد دو نفـــر تا چه حد می توانـنـد با یکـــدیــگر زنـــدگـــی خوبی داشـــته باشــنــد ولی در ایـــن بین نشانـــه های خطری وجود دارد که بایـــد جدی تر گرفته شود و حتما در صورت مشـاهده به دو طرف تذکر داده شود که در صورت ادامه پیـداکردن ایــن موارد، حتـــمـــا به مشــکل برخواهند خورد. مثـــل ایــنـکـه دو نفر اهــل گفــت وگو با یکدیـــگر نیـســتند، در جلـــســه مشــاوره با یکدیگر اخـــتـــلـاف نظر دارنـــد و بحث و جدل می کننـد، به فرد مقابـــل خود بی اعـتــمـــاد هستنــد و خاطـــره خوشی از رفـــتار و برخورد او در ذهن خود ندارد.

مشاوره قبل ازدواج چه فایده ای دارد؟

وضعیت امـــروز مشاوره قبل ازدواج را در کشور ما چطور ارزیــابـــی می کنــیـــد؟

در جامعه امـروز ما، اسـتـــقـبال گسترده ای از مشاوره پیـش از ازدواج انــجام می گیـــرد و ایـــن استقـــبـــال هم از سمت خود خانواده ها و هم زوج هایـــی اســت که قصـد تشــکیل خانواده را دارند. خود من تجـربـــه مشـــاوره پیش از ازدواج را برای زوج هایی داشـتم که از روستاهـا و شهـــرهـایـــی به غیـــر از تهــران مراجـعه می کردند و با تا چنــدین جلـــسه، ایــن مشاوره ها را ادامه می دادنـــد.

آیا در جلســـات مشاوره پیش از ازدواج علاوه بر سنجش تناسـب دو نفـــر با یکــدیــگـــر مهــارت آموزی نیز به افــراد انجام می شود؟

هدف اصــلی مشاوره پیش از ازدواج، سنــجــش همـــخوانـی دو طرف در امـــر ازدواج اســـت ولی در مواقـــعی پیـش می آیــد که دو طرف با هم از نظـــر بسـیـــاری از ملـــاک ها همسانـــی دارنـد ولی نیـاز است که برای ادامه زنــدگــی خود و داشـتن یک خانواده پویا، مهـــارت های زندگـــی مثل گفت وگو کردن، حل تعـــارض و مدیـــریـت خشم را یاد بگـیرند. در ایــنجــاست که ادامـــه پیـــداکـــردن جلســـات مشـاوره بعد از تصمـــیم گیری برای ازدواج و پیـــش از رفـــتن زیـر یک سقف ضرورت پیـــدا می کنـــد.

مشـــاوره پیش از ازدواج بیــشــتر به دنــبال تفـاوت ها و اخـتلـــاف ها در دو طرف می گردد تا آنهـــا را از ازدواج با یکـدیگر منع کنــد یا به دنبـــال وجه اشـتراکی اســـت تا بتوانــد دو نفری که متـقـاضــی ازدواج هستند را به هم نزدیــک کند؟

مسـلـــمـــا افـرادی که شبـــاهت های بیشـتـری یا یکدیگـــر داشــته باشند، بهتـــر می توانـــنـــد با یکدیگر کنــار بیــایـنـــد امـــا ایـن به آن معنی نیســـت افرادی که با یکدیـــگر در زمینـــه هایی اختلاف دارنــد، نبـاید به هیــچ وجه با هم ازدواج کنــنـــد. تفاوت هایــی در ازدواج مسئله آفـریــن اســت و باعــث اخــتــلاف می شود که زوج ها را در زنــدگـی دچـــار تنــش کند و باعث درگیـری آنــهــا با یکـدیـــگــر شود. مهـــم برخورد خود افراد با تفاوت ها و اخــتـلـاف هایـی است که دارند.

خود فردی که مشـــاوره پیــش از ازدواج را به مردم ارائه می دهد، چه مهـارت ها و صلــاحیـــت هایــی باید داشـته باشد و چه دوره های تخصــصـــی ای را گذرانـده باشد؟

یک مشـاور پیـش از ازدواج خوب، علاوه بر تحــصیــلاتـــی که مرتـــبـط با حوزه روان شناســـی و خانواده دارد، باید ویژگــی های شخـصیتـی منـــاسب را نیـز داشــته باشـد. ویژگــی های مثـل صبور بودن و عجـــلـه نکـــردن در امـــر تصــمـیــم گیـری، حافـــظــه خوب، گوش دادن مؤثر و فعال، یک مشاور ایـــن حوزه را برای تصــمــیـــم گیری بهتر یاری می رســـانــد. بهـــتر است خود ایـــن فرد ازدواج کرده باشـد و چالـش های این انـــتـخـــاب را گذارنده باشد تا درک بهــتـــری از فضـــای همسرداری و ازدواج داشته باشـــد. علـاوه بر ایـــنـــها، گذرانــدن دوره های مرتـبط با خانواده و مشـاوره پیــش از ازدواج بسیــار کمک کننــده اسـت.

جلسات مشـاوره پیش از ازدواج به صورت فردی هم ممــکن اسـت اتفـــاق می افــتــد یا حتـــما باید با حضور هر دو نفر برگزار شود؟

برای هر چه بهتـــر برگــزار شدن مشـاوره پیـش از ازدواج بهتـــر اسـت که هر دو نفـری که قصــد ازدواج با یکـــدیـگــر را دارنـــد، مراجعــه کننـــد ولی گاهی ممکــن است که تنهــا یکــی از طرفـــین برای مشـاوره مراجـعه کنـــد. این مسئله ای اســت که بسـیار متـــداول اســـت و هیـچ ایـرادی به آن وارد نیـــست ولی توصیه ما در ایــن موارد آن است که دو نفـر حتـما یک مشاور پیــش از ازدواج را برای تصمیــم گیری انــتـــخاب کنند و فرضــا یکی از طرفـــیـــن در محل کار خود به مشاوری مراجـــعــه نکـــند و طرف دیـــگر به یک مشــاور متفاوت. ایـن کار باعث ناهـــمـخوانـــی می شود و ممکـــن اسـت تنــاقـض هایـــی را در تصـمیـم گیــری برای امــر ازدواج ایــجاد کنـد.

معــمولا گذراندن چنـــد جلــسـه مشاوره قبل ازدواج برای زوج ها ضروری اســـت؟

روند معــمول جلســـات مشـــاوره پیش از ازدواج از پنــج جلسه تا ۱۰ جلـــســـه متــغـیر اســـت که بستـه به نوع ویژگــی های شخصــیـــتـــی طرفیـنــی که مراجـــعــه می کنند و مسـائل و مشکلـــاتـی که در بیــن آنـها وجود دارد، ایـــن تعـداد جلـســـات بیـشـتــر یا کمـتر می شود.

شمـا طی ایــن سال ها با چه چالش ها و مشـکلاتـــی در زمینه مشاوره قبل ازدواج در کشورمــان روبه رو بوده ایـــد؟

مسئله و دغـددغه اصـلی ای که در امـر مشــاوره پیــش از ازدواج به ویژه در کشور ما اتفـــاق می افـــتد، درک نکـــردن مسئله «چرایی ازدواج» از سمت دختـــر و پسـرهـــایــی اســـت که قصد ازدواج با یکـدیگـر را دارنــد. خیلی اوقات طرفیــنی که برای ازدواج مراجـــعه می کنـنــد، دلیل و فلـــســفــه منـــاســـبـی برای ازدواج ندارند و واقــعـا هیــچ هدفی را از تشکـــیـل یک زنـدگی دنـــبـال نمـــی کنــند و براسـاس تصمـیـــم های هیــجانی و ناگــهـــانــی و بدون فکـــر کردن، تصــمــیم می گیـــرنــد که خانواده تشـکیــل بدهند. در این بیـن، خیلی از خانواده ها هم فکــر می کنـــند ازدواج کردن مثل تکالــیـــف دیـــگر زندگی ماننـــد درس خواندن یا کار پیــداکـردن است که حتـمـا و هر چه زودتـــر بایـد انجام شود و همـین اصرار و در تنـگـــنا قراردادن دخــتـــر یا پســرشان برای ازدواج کردن، باعـث تصمــیــم گیــری های نادرســت می شود که علــت بســـیـــاری از طلـــاق های امروزه نیـز هســـت.

آیا مشاوره قبل ازدواج فایده ایی هم برای زوج های جوان دارد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.