مهران مديري

اختلافات بين «مهران مديري» و رفيق قديمي سر فيلمنامه «ساعت 5 عصر» بالا گرفت!

شواهد حاکي از آن است که اختلاف بين مهران مديري و خشايار الوند، نويسنده‌اي که تا به امروز بيشترين همکاري را با هم داشته‌اند، داغ شده است.

.______________________________فانوس.______________________________

موضوع بر سر فيلم‌نامهـــ‌ــاي است که مشـــخـص نيست هرکــس چه سهـمـي در پرداخـــتـش داشته اســـت. الوند در گفت‌وگو با «فانوس» از رفاقـــت ٢٠ سالهـ‌ـش مي‌ـگويد و همـــين موضوع کل ماجـــرا را برايش بي‌ـاهمــيت کرده است، امــا هنوز مشــخـص نيسـت که آيا براي مديري هم مسئله تا اين حد بي‌ـاهميت است يا قرار است اين حواشـــي ادامـه‌دار شود؟

چيزي تا اکران نخســتــين اثـر سينمـايي «مهران مديري» باقي نمــانــده اسـت؛ فيلــمــي که به گفـــتــه مديري، سراسر نقد اجتماعـي است. در اين فيلـم شهري ماننـــد تهـران را داريم که تيمارستـــانـــي اســت که ‌هـزار نفـــر در آن به‌ـــدنـبـــال کارهاي مختلـف مي‌گردنـــد.

از شروع تا پايان، فيلـم سينـــمـــايي «ساعـــت ۵ عصـــر» سراسر نقد اجـتـمــاعي دارد و مسئله، موضوع و مضـــموني است که مديري در قالب يک فيلم سينمايي بهـ‌ آن پرداخــته و شواهـد نشـــان مي‌ـدهــد، خشايار الوند، فيلـــمــ‌ــنــامــهـ‌ـــنويسي که در همه اين سالـــ‌ــهــا نامـــش بيشــتـــر در کنـار مهـــران مديري ديده شده، در اين اثــر سينـــمــايي حضور داشتـه اســت. حالـــا اخــتلاف پيش‌ـــآمده در مورد حذف نام الوند از مواد تبـــلــيغي اين فيلــم بار ديگــر حواشــي «ساعـــت ٥ عصـر» را پررنــگـــ‌تـر کرد.

خشـايار الوند به‌ـــتازگي در گفـتـ‌وگو با سينــمــاروزان از قول‌وقرارهاي پيش از فيلمــ‌بــرداري اين فيلم سينمايي و دربــاره چگونگي همکاري‌ـــاش گفت: «وقتي قرارداد واگـذاري فيلمـ‌نـــامــه‌ـــاي را مي‌ـبـــنــديم، تمـــام حقوق مربوطه را واگـذار مي‌ـکـنيم، اما نه‌ـــاينــکــه نامــمــان هم تغــيير کنـد. اينـکه نامم در پوستر نيست براي خودم هم عجيب اسـت؛ مهران مديري اگر مي‌خواست نام خودش را بهـــ‌عنوان نويســـنده بزند، چرا در «هفت» نام مرا اعلام کرد و بعـــدتـــر در «دورهمـي» هم از من گفـــت».

الوند ادامه داد: فيلـم‌ـنامــه «ساعت ۵ عصــر» براي من اســت و بابـت آن قرارداد بســـتــه‌ام و ۱۲۰‌ ميليون هم دستمزدم بوده اسـت و حالا اينکه مي‌بــينـــم نامم در پوستـــر نيســت عجـــيب اســـت.

اين نويسنده با اشاره به همـکاري سالـيانـــش با مديري گفت: «من نزديک ۲۰ سال است با مديري همــکــاري مي‌کـنم و يک‌ـبـــار هم نديده‌ـــام مديري متني بنويسد.

الـــبــتـــه در سالــ‌هــاي اخـــير بارهـــا اين را ديده‌ــايم که خيلي‌ـــهــا دوست دارند با ايجـاد تغييراتـي ولو جزئي در فيلــم‌ــنـــامه در حد تغـيير نام کاراکـــتر و تغيير يکـــي، دو ديالوگ نام خود را به‌ـعنوان سنـــاريســت جا بزنـــنــد، ولي اينکه نام نويسـنـــده حذف شود پرســشــ‌ـــبــرانگيز است».

خشايار الوند در پاســخ به اينـــکه آيا اخـتلـاف‌ـــســلـيقه خاصي ميان او و مديري وجود داشـته که عامـــل اين ماجرا شده به سينــمـاروزان گفــت: ابـدا اختلــاف‌ســلــيقه‌ــاي نبود و من بعد از اينــکه فيلـــم‌ــنامـه کامـــل را به ايشان دادم، درگـــير «ديواربـــه‌ديوار» شدم و ديگــر از ايشــان خبري نداشتــم؛ الـــبته يکي، دوبار همــديگر را ديديم و همهـ‌ـــچيز صمـيمــانـه پيش رفـت.

الوند خاطـــرنشـان کرد: «الــبـــتـــه جاي تعـــجـــب بود که تقريبـــا از اوايل توليد، در فهــرســـت عوامل اســـم نويســـنده را نزدنـــد و حتي وقتــي در اطــلـاعـــ‌ـــرسانـــي‌ـــهـاي رسـمـي عکــس همــه عوامـل مي‌ـآمد عکســي از من نبود».

درحالـــي‌که خشـايار الوند از حذف نامـش بهـــ‌عنوان فيلـم‌ـــنامـــه‌نويس «ساعت ٥ عصر» انـتـــقاد کرده بود، برخي رسانـــهــ‌هــا و صفحـات مجــازي با انــتــشـــار اطـلــاعــات پايگــاه ثبت فيلــمـ‌ــنــامـه، از ثبــت فيلـم‌ـنــامه «ساعت ٥ عصـــر» به نام مهـران مديري خبـــر دادهـ‌ و اعــلـام کرده‌ــاند خشـــايار الوند تنـها در بازنويســـي فيلــم‌ـنــامـه همــکــاري داشتـــه و طرح اصـــلـي فيلـمـــ‌نامه متــعـلـق به مهـــران مديري اســـت.

با گذشـــت چنــدروز از مطـــرح‌شـدن اختلاف ميان الوند و مديري بر سر نگارش فيلمـ‌نــامه «ساعــت ٥ عصــر»، الوند در گفت‌وگو با «شرق» با تأـکــيد بر اينکه رسانــه‌ـاي‌ــشـــدن اين موضوع چنــدان مهــم نبوده است، گفت: «پيش از مطـرح‌ـــشــدن اين موضوع و قبـل از فيلـم‌ـــبــرداري فيلـــم و بعــد از آن به‌هـــيچــ‌وجه در مورد فيلـــم صحبت نکــردم و در اين مدت تنها آقـاي مديري از من به‌عنوان همکـارش در اين فيلــم نام برد».

او در بخـش ديگري از صحــبـتـ‌هـايش گفـــت: «اصلـــا شايد فيلـــمـ‌ــنـامـــه از زمــان نگـــارش تا ساخـت آنــ‌قـدر از سوي آقاي مديري تغيير کرده که ديگر فيلمــ‌ـنامـه من نيست و آقـاي مديري نامـش را به‌عــنوان فيلمـ‌نـامـه‌نويس گذاشتـــه است، البتــه هنوز فيلــم را نديده‌ام و نمي‌دانم در تيتراژ هم اسمــي از من هســـت يا نه؟

بااينـ‌ـحـــال درج نام من در مواد تبلـــيغاتـي فيلـــم يا تيتراژ خيلـي مهم نيســت، آقــاي مديري صاحبــ‌ــاختيار اسـت و رفاقــت ٢٠سـالـــه ما ارزش اين حرفـــ‌ـــها را ندارد».

مهـــران مديري هنوز واکنشي به شايعـات اخــير نشــان نداده است و مشــخـــص نيست تا چه حد اين اخـتــلـــافـات نخـســـتــين اثـــر سينمـــايي مهـــران مديري را تحــت‌تأـثـــير قرار خواهد داد و مشخص نيســـت آيا اعــلام رضايت نسبــي الوند کنايه به شرايط پيش‌آمـــده اســت يا اين موضوع از نظـــر او نيازي به پيگـيري ندارد.

بااينـ‌ـحال چيزي تا زمــان اکــران اين فيلـــم باقي نمـانـده اســت و بهـ‌مــرور مشـــخص مي‌شود که فيلـــمـــ‌ـــنـامـــه اوليه تا مرحــلــه ساخـت دچـار چه تغــييراتـي شده اسـت و شايد پس از نمـــايش فيلـــم، الوند صحبتـ‌ـهاي جديدتـــري نسبت به فيلمـــ‌ـنـامـه‌ـــاي که در اخـــتيار مديري قرار داده اســـت داشــتـه باشد.

فیلمنامه ساعت 5 عصر با عث بروز اختلاف میان مهران مديري و قدیمی ترین دوستش شده است

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.