در حاشیه راهپیمایی روز قدس
نقش آفرینی آتش نشانان در کمر کردن گرمای هوا