تروریست زن وظیفه راهنمایی تروریست‌ها را به عهده داشته است

تروریست زن وظیفه راهنمایی تروریست‌ها را به عهده داشته است

تروریست زن فقط یک راهنما بوده است،یک عضو هیات رئیسـه کمـــیـسیون امـــنــیت ملـــی و سیــاســت خارجــی مجـــلــس با بیـان ایـــنـــکـــه زن بازداشت شده عملـیــات تروریســتــی حرم مطهــر اهل بخــشــ‌ــهای جنوبی کشور بوده اســـت، گفـــت که این زن وظیفه راهبــری و راهنمـایی تروریــســتــهـا را داشـــتـــه اســـت.
محـمـدجواد جمالی در گفتـــ‌وگو با مجــلـه فانوس، با اشاره به بازدیـد از محــل حادثـــه حرم مطـهر امام (ره) گفت: روز گذشـتــه بعـد از حادثـــه تروریسـتـــی حرم یک زن در دام نیروهای امـــنــیــتـی و انتظامـی گرفتـار شد. ایــن تروریست اصالــت ایــرانـــی داشتــه و اهل بخـــشـــهای جنوبی کشور اســـت.

نقش تروریست زن در حادثه دیروز

وی گفت که وظیفـــه این زن راه بلدی و راهـــنــمایـــی تروریـــسـتــ‌ـهــا بوده و با آنـــهــا همکاری شهـری و همکــاری اجــتــمـاعی میــ‌ـکـرده اســت. ماموریـت او برای حملـه تروریـستـــی به حرم مطــهــر به عنوان یک راهنـــما و راه بلــد بوده اسـت.

این زن تروریست فقط راهنمای می کرده

وی با تکـذیـب صحـبـتـــ‌ـهـای منتــســب به او مبــنــی بر ایــنکـــه ایـــن زن سرویس‌ــهای جنـسی به تروریســت‌هـا میــ‌ــداده اســت گفت: بنـــده چنـــیــن چیـــزی نگــفـــتم. وظیفه این زن هدایت افـراد و سرویس‌هـای اجتمــاعی و نه جنــســی بوده اسـت. او همــراهـــی پشـــتـــیبـانـی می کرده و به عنوان راه بلــد بوده اسـت.

جمـــالــی همـــچـــنیــن گفت که همـدســـتـــان ایـــن تروریــســت در حملـه تروریســتـــی به حرم نیز ایـرانـی بوده و مربوط به نواحــی غربــی کشور بودنــد. ایــن زن تروریـــست هیـــچــگونه نسـبـــت خویشــاوندی و قومیتـــی با دیگـر تروریســـتـــ‌ـــهـا نداشـتـه است.

راه بلد و راهنمای داعشی ها یک تروریست زن اهل جنوب کشور بوده است

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.