نقص فنی در پرواز مشهد گرگان چیزی نمانده بود تبدیل به یک فاجعه شود

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : پرواز مشـهد-گرگـان دچـار نقـــص فنـی شد و در فرودگاه گرگان فرود آمـــد.نقص فنی در پرواز مشهد گرگان چیزی نمانده بود تبدیل به یک فاجعه شود

نقص-فنی-در-پرواز-مشهد-گرگان-چیزی-نمانده

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ

نقص فنی در پرواز مشهد گرگان چیزی نمانده بود تبدیل به یک فاجعه شود

به گزارش فانوس به نقل از گروه حوادث Accidents رکـنـــا، پرواز 249 هواپـــیـمایــی جمهوری اســـلامی در مســـیر مشهـــد_گرگان که دچـار نقص فنی شده بود، با اعـــلام خلبـــان و با آمــادگـی کامــل عوامــل و نیروهای امـدادی فرودگــاه گرگـــان، به سلـامـت به زمــیـن نشــست . کلیـه مسـافـران ایـن پرواز به سلامـــت از پرواز پیاده شدنـــد.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.