خطرات افزایش نمک در رژیم های غذایی نوجوانان

هشدار به نوجوانان؛ رژیم غذایی حاوی نمک زیاد آنها را در معرض خطر بیشتر حمله قلبی و سکته مغزی در آینده قرار می دهد.در ادامه با ما باشید.

_________________فانوس_________________

عوارض مصرف زیاد نمک برای نوجوانان

نـمـــک یکـــی از مواد غذایــی ضروری برای بدن اســت و به عملـکــرد صحـــیــح بدن و مغـــز کمــک می کند. امــا مصـرف زیـــادنمک می تواند خطـــرات بیـشـــمـــاری را برای بدن داشـــتـه باشـد. این خطـــرات در نوجوانـــان و جوانانـــی که بیـش از حد از رژیم غذایــی نمکی اسـتفـاده میـــکــننــد دیــده میـشود.

محـــققــان دریـافـتـــه انـــد سخت شدن شریان ها و رگ ها ممـکن اسـت جوانـــان را مسـتـعد بیمـــاری های قلـــبـــی – عروقی کنـد.
در گذشـتــه مشخـــص شده بود مصرف زیـــاد نمـک با بروز علـــائم زودرس بیماری های قلـــبی – عروقی در بزرگسالـان مرتبط اســت.
سخـتــی شریـان ها یک عامل خطـــر شناخـتـــه شده برای حمـلـه قلـبی و سکـته مغزی در بزرگـــســالـــان به شمـار می رود. مطـــالعـات اخـــیر نشان داده اند که سخـتـــی عروق در حضور عوامل خطـــری ماننــد چاقــی، دیـــابت، پرفشـــاری خون و کلـستــرول بالا افزایـــش می یابــد.

در ایــن تحـــقـــیـــق، 775 شرکت کنــنـده حضور داشــتـــنــد. به منــظور انـدازه گیـری قابـلـیت کشـش شریان ها، از شریـــان بازویی اسـتفاده شد. همچنـــین ضربـان قلـــب را نیــز با کمــک شریـان های موجود در گردن و کشــاله ران اندازه گیری کردند. سپس مقدار سدیــم دریافـــتــی آنـها به علاوه 3 روز سوابــق رژیــم غذایــی ثبت شد.

 

حملات قلبی نوجوانان با مصرف نمک زیاد

بر اســـاس نتـــایج مطالـــعـــات، مصرف روزانــه سدیم بیشـــتـر با کاهـش قابـل توجه قابلـــیت ارتــجاعــی یا انبـساط شریـان ها و افـــزایــش ضربان قلب پس از تعدیل اثر متغیـــرهــایی مانـــنــد سن، نژاد، جنـــســـیـت و نمــایه توده بدنــی همــراه است. به عبارت دیگر، سطوح بالــاتـری از سخـتـی یا سفتـی در شریان های محیطـــی و همچـــنیـن شریـان های مرکـزی با مصرف سدیـــم بیـشـتر ارتبـــاط مسـتـــقـیم دارد.

نکتـــه عمـلی:نوجوانـــان و جوانانــی که بیــش از حد توصیــه شده نمـک در رژیـم غذایی خود دریـــافـت می کنــند، تغییـراتـی در عروق بدنشان رخ می دهــد که آنها را در معـرض خطـر بیـشــتــر حمــلـه قلبی و سکــتــه مغــزی در آینده قرار می دهـد.

عوارض جبران ناپذیر افزایش نمک در رژیم غذایی روزانه نوجوانان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.