هوش جنسی

هوش جنسی چیست؟!

متوسط هوش جنسی بانوان از متوسط هوش جنسی آقایان بالاتر است‎.در ادامه این مطلب از بحش زناشویی فانوس با ما همراه باشید.

______________فانوس______________

آیـا می دانســتید که متوسط هوش جنـســـی بانوان از متوسط هوش جنسـی آقـایــان بالـــاتــر اســت و این بدان خاطر اســت که در جوامع امـــروزی، زنـــان بیــش از مردان مورد کنـش‌ های جنسی واقع میگـــردند. هوش جنسی یعـــنـــی ایـــنکــه فرد در رابــطــه با تمایلــات و کشـشــهای جنســـی خود به هوشیــاری رسیـده باشد. فرد دارای هوش جنسی بالا میـــ‌دانـــد که چگونه میـــبــایــست جذاب باشــد.

 

او می‌دانـــد که افـــراد جذاب و مطـــلوب از چه ویژگــیـــهایـی برخوردار هسـتنــد. او میــ‌دانـــد که اگر کســی را مطلوب ارزیـــابـی می‌کنـــد، چگونه به وی نزدیـک شود. او میـتوانــد بفهـــمـد که چه کســـانــی به وی از نظر جنـســـی علـاقـمـــند بوده و یا ایـــنکـــه شانس وصال با چه کسـانـــی را هرگز نخواهد داشـت.

 

افـراد دارای هوش جنســی می‌دانـــند که چگونه و چه زمانـی این شانس را پیــدا می‌کــنــنــد که سر صحـــبـــتشــان را با کسـی که به نظرشـــان جذاب است باز کنـند و میـ‌ــداننــد که این صحبت کردن باید با چه ادبیاتی رقم بخورد زیرا آنـــهـــا به نحوه نفـس کشیـــدن، فراز و فرودهـــای آوایـــی مخـاطـــب، زبـان تن، حالـــات چهره و شاخـصـ‌هـــای جنسی آدمی ‌اشـــراف دارنـد. برای مثال گاهــی شخـــص دست خود را بر روی شانـه ما میـ‌ـــگـــذارد، ایــن حرکت دست وی معــانـــی مخـتـــلفـی را در بر خواهـــد داشـت. گاهـــی ایـن حرکـت صرفـاً بیانگـر یک صمــیمت انـسـانـــی است، گاهی برای ایـــن اسـت که به ما بفهــمـــاننــد به کمــک ما نیـــاز دارند و گاهـی نیز برای لذت جنـسـی است.

 

آنـ‌ــکـــس که هوش جنــسی بالــایـــی دارد ایـن توانایـی را داراست که در ایــن لحــظات به نیت فرد پی ببرد. او حتی میـ‌ــتوانـد بفهـــمد که ایــن لذت وجه اخــلـاقـــی دارد یا غیراخـــلـــاقی. متوسط هوش جنــســـی بانوان از متوسط هوش جنـسی آقایان بالـاتـــر است و ایــن بدان خاطر اســـت که در جوامــع امـروزی، زنـان بیـــش از مردان مورد کنـــشـــ‌هـای جنـــســی واقع می‌ــگــردند و همـین در معرض قرار گرفتـنـــ‌ـهای مداوم، شرایطـــی را رقم می‌ـــزنـد که ایـــشان در ایـــن دسـت مســائل، پخـــتــهــ‌تر رفـتــار کنند.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.