هومن بهمنش

خاطره هومن بهمنش از سقوط ماشین فیلمبرداری به دره

هومن بهمنش مدیر فیلمبرداری آثار مهم سینمایی چون تابستان داغ مهمان رامبد جوان در برنامه خندوانه شد و از ماجرای سقوط ماشین در حین فیلمبرداری به دره گفت.

هومن بهمنش مهمان برنامه خندوانه شد

برنامـــه خنــدوانـــه با اجــرای رامبـد جوان شب گذشـــتـــه 18 مردادماه 96 ساعت 23 روی آنــتــن شبکـــه نسـیـــم رفـت. رامـبـد جوان در این برنــامه میزبـــان هومن بهمنـــش مدیــر فیـلـــمبرداری آثـــار مهم سیــنمـایــی چون تابســـتـــان داغ ، دربند ، خوابم میاد ، گناهـــکاران و ملـــبورن بود.

هومن بهــمـنش بعـــد از سلام و احوال پرسی در برنـامـــه از کار جدیــدی که این روزهـا در آن مشغول اسـت گفـــت و ادامه داد :ایـن روزها مشــغول پیـــش تولید یک کار جدیـــد سیــنـــمـایی ساخــتــه رسول صدرعاملی هستم که هنوز بازیـــگـــران آن انتـخـــاب نشده انـد.

رامبد جوان در تکمـیـل گفــته هومن بهـــمــنش گفت :قرار بود آقـای صدرعاملـــی به برنامه بیایــنـــد امــا نشد . هومن بهـــمـــنش یکی از بهتــرین فیــلــمــبـــردارهای سینمـاسـت و خیـلــی ها کار او را قبول دارنـــد .

مدیر فیــلـمبرداری تابستــان داغ افزود :من خیـــلـــی خوشحــالم که وارد این حرفـه شدم که آدم های خیـلی خوبی در آن مشـــغول هســـتند و به نظــر من سیـنـمـــای ایـران در خیلــی از مسـائل در دنیا مطـــرح اسـت و من خیـــلی در قائل به دوربـــیـن متـــفـــاوت نیســـتم بلکـه بیشتر تجربه گرایی در نور را دوست دارم.

هومن بهمنش

خاطره هومن بهمنش از یک سقوط سر صحنه فیلمبرداری

در حیـن فیـلمــبرداری یک سکانس فیلـم خوابــم میــاد ساختـه رضـــا عطـــاران لب پرتـگاه حادثه ای پیـــش آمـــد، مریلــا زارعی پشــت فرمان نشــسـتـه بود و قرار بود ماشیـن او لبـه پرتــگــاه بایــســتـد امـا در یک اتـفاق خیــلی سریع و غیـرقـابــل پیش بینی مریلا زارعی که درون ماشـــیــن قرار داشـت هنـــگام ایـــســـت کنار پرتــگـاه کنتـرل خود را از دسـت میـدهد و نمـیتوانـــد ماشیـــن را نگه دارد و آماده سقوط میـــشود که خانم زارعـــی خودش را از پنجــره به بیــرون پرتاب میـکـنـد و من که تمـام این صحنــه ها را تصویربرداری میـــکــردم محکــم روی زمین خوردم و تا دو ساعـــت در شوک این اتفـاق بودم.

هومن بهمنش مدیر فیلمبرداری در خندوانه

بــعـد از انـــجــام یک بازی در برنـــامه خنـــدوانه رامـــبــد جوان از هومن بهمـنـش خواست تا جمــلــه ای خطــاب به یک نفر بگوید که هومن بهـــمـــنـــش گفـــت :میـخواهم به همسـرم بگویم که برای تمام ایـن دو سال که با من زنـــدگی میکـنـــی و شرایــط کاری سخـت مرا تحــمــل میــکـنـــی از تو ممــنونم.

در ادامــه ایـن گفـتگو هومن بهـــمــنش از آثـاری که در آنــها مدیـر فیــلـــمبـــرداری بوده اســـت نام برد :دربنـــد ، مالـــاریـا ، آقا و خانــم میم ، خوابــم میــاد ، ملــبورن ، شیــرین ، گنــاهکـاران ، بهـــمن ، صنـــدوق خالــی ، امــروز ساخته آقای میرکریمی و تابــستان داغ که به زودی و همـــزمـــان با فیلم نگـــار رامـبد جوان اکــران میـشود و سال گذشــته در جشـــنواره فجــر عنوان بهـتـــریـــن فیـلـــمـــبـــردار برای این فیـلم به هومن بهـــمـــنش تعـلق گرفــت.

بزرگ ترین ترس زندگی هومن بهمنش

هومن بهمـنـش دربــاره بزرگ تریــن ترس زندگــی اش گفت:بزرگ ترین ترس من در زنــدگی پیـری و ناتوانی اســت و زمانی است که دیـگـر نتوانم کار کنـم و کارافـتــاده شوم . من خیـلــی آدم احساساتــی هســـتم و مهم نیست در کجــا باشم با دیـــدن یک صحــنـه احســاسـای سریع اشـکـم در می آید. اتـــفـــاقـــات تلـخی که این چند وقت اخیــر برای بچـــه ها افـتـــاد به نظرم واقــعـــا دردناک بود و غم انــگــیـــزترین اتـفاق در طول تاریـــخ بود.

در بخش پایــانی برنامه هومن بهــمنـــش گفـت :مدتی است که یک طرح اســتعـدادیـابـــی در نقـــاط مختــلف ایران به راه انــداخـــتم و قرار اســت حدود 500 نفــر را شنــاسایـی کنـــم و آموزش بدهــم . کســـانـی که به دنبـال فرهـــنگ و هنـــر باشند قطــعـا از ایـــن ماجــرا در استان خودشان مطـلـــع میــشوند و من شخـــصـــا به ایــن استان ها در نقاط مخـــتــلــف ایـــران سفـــر میـــکــنـــم و آن افــراد را شنـــاسـایـی میـــکنم .

ماجرای سقوط ماشین فیلمبرداری هومن بهمنش به دره

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.