چطور وابستگی همسر را به خانواده اش کم کنید

با همسران وابسته به مادر چطور باید رفتار کرد؟

در صورتی که همسر شما به خانواده خود وابستگی زیادی دارد می توانید از راهکارهای زیر برای کاهش این وابستگی کمک بگیرید.با ما در بخش زناشویی فانوس همراه باشید.

چطور وابستگی همسر را به خانواده اش کم کنید

بـرای داشـــتن یک زندگی زنـاشویی سالــم،نســبت به خانواده خود وابستـــه نباشیـــد با دانـســـتـن چنـد نکــتـــه کاری کنــیــد که دخـالـت های خانواده همــســر و وابـســتگـی ها در زندگـــی مشــتـــرک تان کمـرنگ شود.

این روزهــا بعــضـــی از دامادهـا پس از ازدواج همـــچنـان نســـبت به خانواده شان وابـسـتـه هسـتنـــد واین موضوع مشکـلـــاتــی برای عروس خانـــم ها ایـــجــاد می کنــد. رئیس انــجـــمن روانـــشنـــاسـان ایـــران به شمـــا توصیه می کنـــد که در این شرایـط چطور رفــتـــار کنـید.

انواع وابستگی ها

وابستــگـی یکـــی از همـــســـران به خانواده خود دو حالــت می توانـد داشـتـه باشـــد. در حالت اول فردی که به خانواده اش وابــسـته اســت تنهـا در مواردی خاص، برای حل مشکل ها و اختلــاف ها به سراغ خانواده می رود و به تصـمــیـــم و گفتـــه آنــهـا عمـل می کنــد امــا در حالــت دوم خانواده برای فرد حکــم سایه را دارد؛ خانواده اش در زنــدگـی جدیــد او حضور و نقــش پررنگی دارنــد. در تمامـی تصــمیـــمـاتــی که قرار اســت بگیرد خانواده اش نیز حضور دارنـــد. ایـن فرد بعـــد از جدا شدن از خانواده خود و تشـــکـیـل یک زنـــدگی جدید نتوانســـتــه اسـت از لحـــاظ روانـی و عاطفـی از پدر و مادر خود جدا شود. در این وابسـتـــگــی های بیـــش از حد، خانواده هم به خود اجازه می دهــند در کوچک ترین مسـائل مربوط دخــتر و یا پسرشـــان دخــالــت کنــنــد. اغلــب حالـــت دوم است که مشکـــل ساز می شود.

سنتی هستید یا مدرن؟

در خانواده های امـروزی عمـــلکـرد همسران با گذشـــته متـــفــاوت اســـت. زنان تنـهـا مسوولیــت کار در خانه و بزرگ کردن بچــه ها را ندارند و مردان نیـز تنها نان آور صرف نیـــســتنــد. زنان علاوه بر نقش شان در خانــه شاغـــل نیـــز هسـتنـد و مردان نیز مسوولیت هایــی را در خانه به گردن می گیــرنـــد. نمونه ای که در ابـتدای مطلـــب به آن اشــاره شد یکـــی از نمونه هایـــی اســـت که تفـــاوت بین زندگی مدرن و سنـتی می تواند مشـــکــل ساز باشــد. در حالـتـی دیــگـــر اگــر مرد در این حد به خانواده اش وابـــسـته باشـد که از آنـها حمایـت فکـــری و کاری بگــیرد مشـــکـــلــی پیــش نخواهـد آمد اما اگر این وابستگــی منجر به این شود که الـــگوهای سنـتــی خانواده خودش را وارد زنــدگی مدرن امـروزی کنــد، مثـــلا حاضر نبـاشـد در کارهای خانه به همسرش کمــکـی کند، بدون شک عوارضی برای خانواده جدیــد به وجود خواهد آمـد. در شرایط تغیـــیر یافتـه امـروز اگــر این وابــستگـــی سبب شود که خانواده بخواهــنــد تجارب گذشتــه را در شرایــط کنونی به فرزندشـان تحـمــیل کننــد در نهــایت مشکـلات زیــادی برای خانواده تازه تاسیـس ایـــجــاد می شود.
گاهی وجود بزرگ ترهـا به جای پیوستـگی، باعث اختلـاف و گسستـــگی بین زوج های جوان می شود. تجربـه گذشـــتــگـــان اغـــلـــب حامـل پیــام های ارزشمـند اسـت اما باید توجه کنیـــم در زنــدگـی در حال تغـییـــر امـروزی بایـد با شتاب بیشتـری اطلـــاعــات را برای پیــشرفـت زنـــدگـــی کســب کنـــیــم.

اگر همسرتان وابــســته است…

در صورتــی که همســر شما به خانواده خود وابستگــی زیادی دارد می توانــیـد از راهکـــارهای زیر برای کاهش این وابــستگی کمـک بگــیـریـد:

۱- همســـرتــان را متوجه ایـــن موضوع کنـیـد که دخـالـت های خانواده اش سبب بروز اخـتلاف و فاصـــلـــه بین شمــا شده اســـت. به آرامی و با احترام با او صحبـت کنــیـــد، شمـا یک زوج هســتــید پس او را متـــقاعد کنــید؛ به او بگویید پدر و مادرش مشاورهــای خوبی هســتــند و شما می توانــیـد از آنـهـا راهــنمـایـی بگـــیریــد امــا در نهـــایـت بایـد با هم فکـــری یکدیـــگر تصمــیــم نهایـی را بگـــیریــد.
۲- در زمـان گفت وگو با همســـرتــان پیـش داوری نکنــیـــد؛ به مواردی که اتفــاق افتـــاده و به صورت تجربی پیـــش آمـده اشاره کنـــیــد و روی موارد موجود اظـهـــار نظـر کنــیــد. برای او مثـال بزنــیـــد که با توصیه های خانواده اش چه نتـایـج تلخ و غم انگـیـــزی برایـــتان حاصــل شده است و اگر دخـالــت خانواده او نبود این مشـــکــلات پیـــش نمـی آمد.

۳- او را متــهـــم نکـــنـــید تنــهـــا آثـار کارش را به او گوشزد کنـــیـد.

۴- با همــســرتـان ارتـــباط صمـــیـــمی تری داشـــته باشیـد تا او شمـا را محـرم بدانـــد و احــساس نزدیـــکـــی بیشـتـــری با شما بکـنـد. با او صحـــبـت کنـیـد تا او نیز تشویق شود حرف هایـــش را به شمــا بزند.

چطور وابستگی همسر را به خانواده اش کم کنید

دل کندن از خانه پدری

در صورتـی که همـســرتان به این نتیجه رسیــد که وابسـتگـی بیش از حد او برای زندگــیـــتـــان مشکـل ساز شده اسـت و خواسـت در رفتــار خود تجـــدید نظـــر کند بایــد در درجه اول با هم به یک تفـــاهـــم اولیــه برسـیــد. تفــاهـــم را به صورت گفــتـــاری و بعـــد در عمـل ایـجـــاد کنید. با موارد کوچک شروع کنیــد و استـقلال خود را به خانواده نشـــان دهــید. با اسـتـــقلــال حاصل شده رابطـه شمـــا نیـز محکـم تر خواهد شد. در واقع حالا نوبت به عمل رسیــده است؛ حرف هایی را که با هم زده ایـــد در عمــل پیاده کنــیــد. با هوشیـاری برنامه ریــزی کنــیـــد. برای مثال زمانـی که یکـــی از اعضای خانواده همــســـرتـــان در کاری مداخــلـــه کرد بگوییـــد:«حتمـــا به ایــن موضوع نیز فکر می کنــیم.» به این ترتـیـــب خانواده او نیز از شما دلـگـــیـر نخواهنــد شد. خانواده ها با دیدن خوشبخــتــی و سعـــادتمـــنـــدی شما شکایـــتـــی نخواهــند داشت. در این حالت عزت نفــس، رشد و اسـتقــلـال در شمـــا و همسـرتان تثبیـــت می شود.

 روش حل مشکل وابستگی زیاد همسرتان به خانواده خودش

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.