وکیل حمیدرضا صفت : او مرتکب قتل عمد شده و آزاد نمی شود

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : وکیل حمید رضا صفت خواننده گفت: هنوز تحقیقات مقدماتی در خصوص پرونده حمیدرضا صفت انجام نشده است، پس از تحقیقات مقدماتی، تصمیم گیری قضایی آغاز خواهد شد.با فانوس همراه باشید وکیل حمیدرضا صفت : او مرتکب قتل عمد شده و آزاد نمی شود

وکیل-حمید-صفت-مرتکب-قتل-عمد-شده-آزا
ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ

وکیل حمیدرضا صفت : او مرتکب قتل عمد شده و آزاد نمی شود

مجـــلـه اینــترنتــی فانوس : وی درخصوص چگونگی رســیـــدگـــی به پرونده موکل خود بیـان کرد: اتهـام ایشـان به دلــیـــل ایـــنـــکه در محل ضرب وجرح حضور داشــتـند قتــل عمـد اســـت.اما چون اقـــدام کشنده ای انـــجام ندادند واز وسیـلــه ای نیـــز استفاده نکــردند و پدر خوانـــده ایـشان نیز از قبـــل دچار کســالت بودنـد لذا بایـد درخــصوص این اتــهــام رســـیـدگـــی دقـیق تری صورت گیـرد.وی در پاســـخ به ایــن پرســش چرا اتهام قتــل عمد بر حمید صفت زده شده اســت ادامـــه داد:تا مادامیـکه مدارکی دال بر رد قتـــل عمـد ارائه نشود ایـشان همـــچـنـان متـهم به قتل عمد هســتـنــد.

فانوس : الــبـته بایـــد گفـــته شود آقـای صفت ناخواســتـه وارد یک درگیــری خانوادگی شده وکســالـت پدر خوانــده ایـــشـان که شامــل بیمـاری قند و بیماری قلـبی نیـــز می توانــد مزید بر علت شده باشــد.امــجــدی با اشـــاره به ایــنـــکه روند رســیدگــی به پرونده موکلــش ممکــن است حداقـل 4 ماه بطول بینـجامد گفـــت:فعــلــا امـــکـان آزادی آقــای صفـت با وثیقه وجود ندارد ایـــشـان همچـنان در بازداشـــت موقت بســـر می برند تا تحـقیـــقات پزشـکی قانونی و اظـهارات شهود اعـــلــام شود آن وقت بازپـرس پرونده تصمـــیـم گیری می کنند.وکیــل حمـیدرضا امـــجد همـچـــنـــین از حضور برادر مقتول وسفرش از آلـــمــان به تهران به عنوان اولیای دم خبرداد.

 

 

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.