ویژگی های مشترک در بین زوج های موفق

ویژگی های مشترک در بین زوج های موفق

زوج های موفق که سالها در کنار هم زندگی خوبی را سپری می کنند، معمولا رمز و رازهایی دارند که شاید شما از آن بی خبرید. شما هم اگر می خواهید زندگی تان را مثل آنها بگذرانید، این مطلب را بخوانید.

نکات مشترک میان زوج های موفق

زندگـی مشتـــرک برای بیـــشــتــر افـراد، با تجربه هایـی که از آزمون و خطــا به دست آورده اند ادامه پیدا می کند. اما دانــستـــن تجربـــه زوج های موفق می توانـــد کمـــک کنــد که ازدواج شادتـــری داشــتــه باشـیـد. به خصوص اگـر در شروع ازدواج یا دوران نامزدی هســـتیـد، بهـتــر است ایـن نکــتــه ها را بدانیــد و به کار ببنـدیـد تا از ابــتــدا مسیـــر را درســـت بروید.

زوج های موفق همدیـــگـــر را مرکز توجه قرار می دهـند این نوع افـرادبه قابلـــیت های همدیـگــر اطمــیـــنان کامـــل دارند و همــیــشه به فکـر خوشبـــخـتی همـســـر خود و خانواده هسـتــنــد و کارهای آنان را نیـز در اولویت قرار می دهــند.

ویژگی های یکسان میان زوج های خوشبخت

زوج های موفق بحث می کنند

اگــر زوجی گهــگــاه دعوا می کنــنــد یا با یکدیگــر بر سر یک سری موضوع توافق ندارنـد، به این معـنـــی نیســـت که رابـطــه آن ها در حال فروپاشی اســت. اطلاعــات زیـــادی وجود دارند که نشــان می دهـنـد جروبحـث ها مفیـــد هستنــد.

تا زمـــانی که کنش و واکنــش های مثــبـت برای جبران و متوازن کردنشـان داشـــته باشیـــد، مشـکـــلـــی پیش نمــی آید. ایـن کنــش و واکـــنــش ها می توانـــند بحــث های مفــیــد، بیــرون رفتــن، ابـــراز محبـــت یا حق شنـاسی باشــد. هر زوجی متـــفـــاوت است؛ امـا مطــمئن باشــیــد که جر وبحـث ها تأـــثیـر خوبی دارنـد.

در واقع، اگـر جروبحث ها مؤثــر واقع شوند، موفقـــیـت آمـــیز محسوب می شوند. اگـــر مدام احــساسات خود را مخــفــی کنــید، در حال ایجاد رنـجش و دشـــمنــی هستـید که می توانـد یک زنـدگی مشتـــرک را از هم بپـــاشــد.

بهـتر اســت چگونه دعوا کنیـــد؟ زوج ها بایـد بتواننـــد نیازهای خود را شناســـایــی و در مورد آن ها صحــبت کنــنــد. لحظه ای که یکــی از طرفیــن فکــر می کند طرف مقــابـل باید نیـاز وی را بشـنـــاسد، احـــتمـــالاً خود را برای تجربه شکســت و ناامیدی آمـــاده می کند. توجه داشـتــه باشـــیـد که هیـــچ کس نمــی توانـد ذهن شما را بخوانـــد.

زوج های موفق گوش می کنند

همـــان قدر که دوست دارید خواســـته ها و نیــازهای خود را به زبـان بیاوریـــد، بایـستی حرف های طرف مقــابـل را نیز بشـنوید. یکی از مهـم تریــن موانـع حل مشکلـات ایـن اسـت که طرفـــین دوست ندارنــد به حرف های یکـــدیــگــر گوش کننـد. آن ها حرف های طرف مقــابـل را می شنوند؛ اما نمـــی خواهنـــد آن ها را درک کنــند.

اگر شمــا نیــز دچار چنیـــن مشکـلی هستیـد، از روش زیر استفـاده کنیـــد. اگــر مدام حرف های طرف مقابـل را تکـــرار کنــیــد، می توانــیـد به طور مؤثر به حرف های وی گوش دهــیــد. به عنوان مثال به همــسر خود بگویید آنــچـه من شنیدم این اســت که زمانی که فلان کار را انجـــام می دهم، تو احـســـاس خوبی نداری.

ویژگی های مشترک در بین زوج های موفق

زوج های موفق بدون منــفی نگری، احـــساســات را درک می کنــنـــد

اگر هر دو طرف منفی نگـــر باشـنــد، چگونه می توان شرایــط سخـــت را پشـت سر گذاشـــت. زوج های موفق از زبـــان مثــبـت اســتـــفـــاده می کننـد و زوج هایـــی که مشـــکـــلــات زیادی دارند، معمولاً زیــاد انـتــقاد می کننـد. این انـتـــقـاد ناشــی از یک تحقیـر عمیـق است و فرد احسـاس باارزش بودن یا مهـم بودن ندارد.

برای مقـابلــه با منفــی نگـــری، بایسـتــی زوج ها اســـتفاده از زبــان مثــبت را تمریـن کنند. مثـــلـــاً با بیـان چیـــزهـــایـــی که از طرف مقابــل می پســندنـد، به مکالــمه بپردازند. همچنین بایستـی یاد بگیـرند بدون گرفتـن حالت دفــاعـی، احـــسـاسـات فرد مقـابل را بشنوند. احـــساســـات را نباید الزامــاً توجیه کرد. گاهی بایـد بدون وقفه آن ها را به زبـان آورد.

زوج های موفق با یکدیـگر توافــق می کنـــنـــد

زوج هایـی که ارتــبـــاط آن ها مدت زیــادی دوام می آورد، به شدت انطـباق پذیــر هســـتـــنــد. اگـر زوجی نتواننـد تغییــر کنند و خود را با طرف مقابــل سازگار کنند، نمـــی توان رابـــطه را ادامه داد.

توجه داشـــتـــه باشـیـد ایـــن گونه نیـسـت که حق با یک طرف باشـد و طرف دیگر کاملاً در اشتباه باشـــد. هیـــچ گاه زنــدگـــی سیــاه وسفیــد نیــســت. همـیشه خاکــســتری نیــز وجود دارد. زوج های موفق به دنبـال خاکـــستــری می گردند تا هر دو به راحتـی با یکدیگـــر سازگار شوند.

زوج های موفق از گذراندن زمان با یکدیگر لذت می برند

ایـجــاد رابـطــه بیـــش از هر چیزی به تلـــاش و زمــان نیاز دارد. یعــنـــی بایســـتـی در ارتبـــاط باشــید و زمـانــی را با یکـدیگـر بگــذرانـید. ایــن ارتـــباط برای هر زوجی متـفـاوت اســـت. برخی کل روز را با ارسال پیام متنـــی سپری می کنـنـد، برخی در زمان ناهار یک تمـاس تلــفـنی می گیـرنــد، برخـــی آخر هفـــته به تماشـــای یک فیـــلـــم می روند و برخـــی هفته ای یک بار شام را در بیـرون از خانــه صرف می کننـد.

مطـمئناً تمـــام افـــراد مشغـلــه های روزمــره ای مانـــنـد کار، خانواده و دوستــان دارنـد. با ایــن حال، به زمانــی که با همسـر خود می گذرانــیــد، اهـمیــت بدهـیـد. بایسـتــی به دنـبـال کاری بروید که برای هر دوی شمـــا خوشایـنــد اســت.

راز هایی که زوج های موفق در زندگی مشترکشان از آن ها استفاده می کنند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.