پدر بنیتا دق کرده و جانش را از دست داده است ؟ / شایعه یا واقعیت

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : خــبر دق کردن پدر بنـیتــا که طی چنـد روز گذشته در شبـکـــه‌هـــای اجـتــمـــاعی منـتشـــر شده اسـت تکذیب شد.با فانوس همراه باشید پدر بنیتا دق کرده و جانش را از دست داده است ؟ / شایعه یا واقعیت

پدر-بنیتا-دق-جانش-را-دست-داده-ا

ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ

پدر بنیتا دق کرده و جانش را از دست داده است ؟ / شایعه یا واقعیت

به گزارش فانوس به نقل از گروه حوادث Accidents رکـنــا، از صبح روز چهـارشنبه خبــری مبنـی بر این که پدر بنیتا از غم از دســت دادن فرزندش دق کرده و جان خود را از دست داده اســـت درفـضـــای مجــازی انتـشــار یافت.
در شبـــکه‌ـهای اجـتـــمـاعــی اعلـامـیـــهـــ‌ای نیز در ایـن خصوص با عکس وی منـتـشـــر شد که خبــر از مراسـم ترحـــیـــم وی می داد.
حسـن قلــعـهـ‌ــنویی پدر بنیـتا این شایـعـه را تکذیــب کرد و گفــت: متــاســـفــانه مردم از واقعه اصلـی فاصله گرفته و مدام به شایعه پراکنی میــ‌پـــردازنـد.
فانوس : گفـتنی اسـت با انتــشـــار اخـبـــار ربوده شدن بنــیـتــا دختر هشت ماهـه در شبــکــهــ‌ــهـای اجــتـــماعـی و درخواسـت والــدین او برای کمـــک به پیدا شدنش موجی از همدلـیـ‌هــا با ایــن خانواده به راه افـــتــاد و پلــیس Police نیــز پیگــیر این ماجـرا بود امـا متاسفـانـه جسد این کودک هفته گذشــته در خودروی پدرش که به سرقت Stealing رفتـــه بود پیدا شد.
ایـن موضوع واکــنــش‌های بسیــاری را از سوی کاربران فضـــای مجـازی به دنــبال داشـت.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.