پزشک و خدمه بیمارستان پسر 11 ماهه را که سرماخورده بود به کام مرگ بردند

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : بــررســـیـ‌ـهای تخصـــصـی درباره علـت مرگ کودک 11 ماهه اهل شهــرستـان میــنودشت دراســـتـان گلــســـتـــان، با دســـتور بازپــرس پرونده آغــاز شد.با فانوس همراه باشید پزشک و خدمه بیمارستان پسر 11 ماهه را که سرماخورده بود به کام مرگ بردند

پزشک-خدمه-بیمارستان-پسر-11-ماهه-را-که-سر

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

پزشک و خدمه بیمارستان پسر 11 ماهه را که سرماخورده بود به کام مرگ بردند

فانوس : ایـــن کودک که «ایــلـیا» نام داشت توسط والدینش برای درمـــان به بیـمارستـــان فاطــمه الـزهرا(س) میـنودشـت منتــقــل شده بود امــا به طور مرموزی جان خود را از دست داد.والـدیــن این کودک مدعــی هستنــد فرزنــدشـــان سرماخورده بود به همیـــن خاطر ابتدا او را نزد پزشــک متخصــص بردنــد و به توصیه پزشــک وی را برای بستـری به بیمارســتـان فاطمــه الزهـرا(س) منـتـقل کردند.پدرکودک گفت: ابــتدا از سینه پسرم عکــس رادیولوژی گرفته شد، سپــس وی را به بخـش اطـفـال منتقل کردنـــد امـا هنـگـــام وصل کردن آنژیوکت «محـــمد ایلیـا» بیـــ‌ـــقراری کرد و پرســتــاران ما را از اتاق به بیرون انـتـــقـــال دادنـــد.

فــــــــانـــــــوســـــــــ : پس از دقایـــقی صدای گریـــهــ‌ـاش قطـــع شد اما دقـــایقی پس از ورود به داخل اتــاق، با جسم بیــ‌جان فرزنــدمـان روبهـــ‌ـــرو شدیم، هیـــچـــ‌ـکس هم پاســخ قانـعـــ‌ــکــننـدهــ‌ای به ما نداد.

بدین ترتـــیـب جسد برای کالبــدشکافـــی به پزشکی قانونی منتقل شد و بعـــد از نمونه‌ـبـــرداری به خاک سپرده شد.

فانوس : والــدیـن ایــن کودک ادعـا دارنـد که قصور پزشـــکــی باعث بروز ایــن اتــفاق ناگوار بوده اســـت اما با دستور قضـایــی، تحــقـــیـقات تخـصـصــی برای تعـــیـــین علـــت مرگ پسربـــچه آغــاز شد.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.