پشت پرده درگیری کی روش با یک پرسپولیسی

پشت پرده درگیری کی روش با یک پرسپولیسی

کی روش از پیروانی خواسته تا بین او و پرسپولیس یکی را انتخاب کند. خواسته ای که مورد موافقت پیروانی قرار نگرفته تا او قید همکاری با تیم ملی را بزند و از اردو خارج شود.

مــاجــرایــی که پشــت پرده درگــیــری کی روش با پیــروانــی رخ داده اســت حاکــی از آن اســت که کی روش مخالــف بازگــشــت افــشــیــن پیــروانــی به تیم ملی اســت و ایــن قضــیــه رد درخواســت کی روش را از طرف پیــروانــی در پی داشــت.

آیــا تاکــنون ایــن پرســش در ذهــن تان نقــش بســتــه که افــشــیــن پیــروانــی چرا از تیم ملی کنــار گذاشــتــه شد؟ آیــا ایــن جدایــی دلــیــل خاصــی داشــت؟ آیــا پیــروانــی به درخواســت خودش از تیم ملی رفــت یا کی روش ایــن تصمــیم را گرفــت؟ ایــنــهــا همــه ابــهــام هایــی اســت در ایــن مورد که الــبــتــه تا امــروز کســی نه دربــاره اش نوشتــه و نه حرفــی زده.

باز هم ماجرا به اردوی تیم ملی در دبی مربوط می شود. همان اردوی پرحاشیه که ابتدا بازیکنان پرسپولیس از آن اخراج شدند و سپس کادر فنی تیم ملی. کی روش تک و تنها ماند تا اردوی تیم ملی را برگزار کند. نه خبری از مدیر رسانه ای بود، نه سرپرست و نه دستیار.

مــاجــرای نکونام که مشخــص اســت. منظور، دلــیــل قطــع همــکاری او با تیم ملی اســت. گویا کی روش در اردوی تیم ملی از نکونام خواســت تا در بحــث اخــتــلــاف با برانــکو، طرف او را بگــیــرد و از او حمــایــت کنــد. نکونام که تجــربــه سال ها بازی زیــر نظــر برانــکو در تیم ملی را داشــت زیــر بار نرفــت و از اجــرای ایــن خواســتــه طفــره رفــت تا مقدمــات اخــراج او از تیم ملی فراهم شود. از آن به بعــد دیــگــر نکونام جایــی در تیم ملی نداشــت و هرگــز در اردوهای ایــن تیم آفــتــابــی نشــد.

دربــاره پیــروانــی امــا بحــث فراتــر از نکونام اســت. مدیــر تیم ملی را به پرســپولیــســی بودنــش می شنــاســنــد. پیــروانــی سال ها درپــرســپولیــس بازی کرده، رکورددار تعــداد بازی در ایــن تیم اســت و الــبــتــه مدتــهــا بازوبنــد کاپــیــتــانــی ایــن تیم را بر بازو بســتــه. در اخــتــلــاف میان کی روش و برانــکو، سرمــربــی تیم ملی از پیــروانــی خواســتــه تا او را مورد حمــایــت قرار بدهــد و الــبــتــه سرمــربــیــپــرســپولیــس را مورد انــتــقــاد.

پشت پرده درگیری کی روش با یک پرسپولیسی

پیروانی اما این خواسته را نپذیرفته تا کار به جاهای باریک تر کشیده شود. گویا پس از رد درخواست کی روش، او از پیروانی خواسته دیگری داشته تا همچنان کارش را در تیم ملی ادامه بدهد. گفته می شود کی روش از پیروانی خواسته تا بین او وپرسپولیس یکی را انتخاب کند. خواسته ای که مورد موافقت پیروانی قرار نگرفته تا او قید همکاری با تیم ملی را بزند و از اردو خارج شود.

هواداران پرسپولیس، پیروانی را با لفظ «افشین باتعصب » صدا می زنند. او به پرسپولیس عرق خاصی دارد و هیچ گاه زیر بار چنین خواسته ای نمی رود. پیروانی که علاقه ای ندارد با هواداران پرسپولیس رو در رو شود، به خاطر تعصبی که به این تیم داشت این خواسته را اجرا نکرد و در نهایت از تیم ملی کنار رفت.

کــی روش که در تیم ملی نتــایــج قابــل توجهــی کســب کرده، قطــعــا با بازگــشــت پیــروانــی و نکونام موافــقــت خواهــد کرد. هر چنــد شایــد ایــن دو هرگــز حاضــر نشوند بار دیــگــر با ایــن مربــی پرتــغــالــی همــکاری کنــنــد. ایــن وسط مهدی تاج می مانــد و کلــی انــتــقــاد. انــتــقــاد از سکوت عجــیــب او و ایــنــکــه در ایــن زمــینــه شفــاف صحــبــت نمــی کنــد. شایــد اگــر تاج ایــن ماجــرا را مدیــریــت می کرد، الــان نه نکونام از تیم ملی جدا شده بود و نه مارکــار آقــاجــانــیــان و افــشــیــن پیــروانــی. آنوقت تیم ملی هم مربــی ایــرانــی داشــت و هم مدیــر. نه مثل حالــا که تیم ملی به اردوی خارجــی رفــتــه، آن هم بدون مدیــر و مربــی. آیــا ایــن نمونه عیــنــی سوء مدیــریــت نیــســت؟

پشت پرده درگیری کی روش با پیروانی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.