وضو

پیامبر چگونه گرفتن وضو را یاد گرفت؟

خداوند چگونه شیوه وضو گرفتن را به پیامبر اکرم (ص) آموخت،پس از سپري شدن دوران دعوت پنهاني، آياتي بر حضرت نازل شد كه بر پايه آن، رسول خدا مأمور شد مردم را آشكارا به دين اسلام دعوت نمايد.در بخش مذهبی فانوس با ما باشید.

_____________________________فانوس_____________________________

یادگرفتن وضو توسط رسول خدا

با نزول نخستين آيات از پيام وحي، پيامبر رسـالت خويش را آغـــاز نمود. همـــسر رسول خدا، خديجــه بنــت خويلــد اسدي، نخســتين فرد از زنان اســت كه در پي آگـاهـي از بعثــت، مســـلمــان شد.

در اين زمينه، اخــتلـــاف نظري ميان تاريخ نويســـان نيست؛ ولي دربـاره اشــخاص ديگـــر اخـــتلـــاف نظــرهايي وجود دارد. بر پايه ديدگاه مشهور شيعـيان و اهل سنــت، نخــســتــين مرد مسـلمان حضـــرت علـي (ع) بود كه از دوران كودكي تحــت سرپـرستي حضـــرت رسول قرار داشت و در همه كارهـا پيرو وي بود و لحــظه‌ــاي به خداوند شرك نورزيد.

الـبتـه بر پايه روايتـــ‌ــهـــاي معـتبر، وي نخـــســتين شخصـي اســـت كه اسـلـــام آورده يا نماز خوانده و يا ايمان آورده اسـت و تعبير «نخســتــين مرد» منــافاتي با «نخســـتـين مسلـــمـــان» بودن ايشــان ندارد. پس از ايشـــان نيز زيد بن حارثــه به دعوت پيامبـر ايمان آورد.

پس از نزول نخستـــين آيات از قرآن كريم، در روز دوم بعثت، جبـــرئيل نزد حضرت آمـد و طريقــه وضو گرفتـن و نمـاز خوانــدن را به وي آموخت. حضرت علــي (ع) نيز آن را از پيامبر (ص) فراگرفت و نخـســتـين نمـــاز بر پايه آموزش جبرئيل در ظهـر اين روز به پاي داشـــتــه شد.

در پي گذشت مدتي از دعوت پنـهـــانـي، مسلــمانان براي انـجـــام فرايض خويش به درهــ‌هاي پيرامون مكـــه مي‌ـــرفـتــنـــد. پيامبر (ص) نيز در خانه ارقم* مخزومي كه در دامــنـه كوه صفا قرار داشـــت، مردم را به اســلـام دعوت مي‌ـكـرد كه ثمــره آن اســلام آوردن۴۰ تن بود.

پس از سپـــري شدن دوران دعوت پنهـانــي، آياتـــي بر حضرت نازل شد كه بر پايه آن، رسول خدا مأمور شد مردم را آشكــارا به دين اســـلـــام دعوت نمايد.

بر همين اسـاس، ايشان نخـسـت سران و بزرگان قريش اعـــم از بنـــي هاشم، بنــي عــبــدالمطـــلب، بني عــبـدالــشــمس و فرزنــدان عبـدمـنــاف را به مهمانـي دعوت نمود تا موضوع رســـالـــت را به آنـــ‌ــها اعـــلـــام نمـايد و آنـــ‌ـهـــا را به آيين اســـلـــام و يكتاپرستـــي فراخوانـد.

در آن همـايش كه به رخـــداد يوم الــدار شهرت يافــت، حضـــرت پس از بيان رســالت و مأموريت خويش براي هدايت انسانــ‌ــهـــا، از آن‌ها خواست تا دعوت او را بپذيرند؛ ولي هيچ كس جز حضرت علــي (ع) به دعوت او پاسـخ نداد. سپـــس پيامـــبر دعوت آشكار خويش را آغـاز نمود و مردم را به سوي خدا دعوت كرد و با واكـنــش قريش روبهـ‌رو شد.

خداوند چگونه شیوه وضو گرفتن را به پیامبر اکرم (ص) آموخت

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.