کار زشت و بی شرمانه عربستانی ها در بازی مقابل استرالیا+عکس

به گزارش مجله اینترنتی فــــــــانــــــوس : بازیکنان تیـــم عربــســتـان دســت به کار زشــتی در زمیـن بازی زدنــد.با فانوس همراه باشید کار زشت و بی شرمانه عربستانی ها در بازی مقابل استرالیا+عکس

کار-زشت-بی-شرمانه-عربستانی-ها-بازی
ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

کار زشت و بی شرمانه عربستانی ها در بازی مقابل استرالیا+عکس

به گزارش گروه حوادث Accidents رکـنا، اعـلـــام یک دقـــیـــقـــه سکوت برای حوادث تروریـسـتی اخـیـــر لندن، با بی توجهی بازیــکـنـان تیـم ملـــی عربســتان در زمـیــن روبرو شد.

ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

funnos.com

ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.