کدام کشور ها بهترین هکرها را دارند!

 

بر اساس این رده بندی کشور چین در جایگاه نخست ،روسیه در جایگاه دوم و لهستان در جایگاه سوم قرار داردند و هر کدام بهترین هکر ها را در اختیار دارند.

رده بندی هکر ها در جهان.

مطالب مرتبط