آیا کمر درد باعث مرگ زود هنگام می شود!!!

کمر دردی که موجب مرگ زودهنگام میشود

کمر درد شدید از جمله دردهای هشدار دهنده ای است که در میانسالی میتواند باعث مرگ زودهنگام شود.با ما در بخش سلامت مجله خبری سرگرمی فانوس همراه باشید.

رابطه کمر درد و مرگ زود هنگام

بعضـــی از درد ها هست که به شمـا هشــداری از یک بیــمـــاری در بدنـــتان را می دهد. یکـی از این درد ها، کمــر درداســـت که احـتمال خطــر مرگ زودرس را به شما اعلـــام می کنـــد.

مطالعه جدید نشان می دهد افراد میــانـــســالـــی که دائماً از کمـــر درد شدیـد رنج می برنــد ممکــن اســت در معرض ریسـک مرگ زودهـــنگام قرار داشته باشند.

آیا کمر درد باعث مرگ زود هنگام می شود!!!

کمر درد چگونه باعث مرگ میشود؟

درد مزمــن یک تجــربه حسـی و روانــی ناخوشایــنـد اســـت که با آســـیــب احـتـــمالـــی به بافت مرتـبـــط اســـت. مطالـعــه نشان داده اســـت افرادی که غالــب اوقات دچـاردرد می شوند ۲۹ درصد در معرض ریســک بالـــای مرگ زودهـنگـــام قرار دارنــد، و افـرادی که دردشـــان را «بسیـــار کم» و «بسیـار زیاد» گزارش کرده بودنـد به ترتیــب ۳۸ درصد و ۸۸ درصــد در معــرض افـزایــش ایـــن ریـــســـک قرار داشـــتـند.
راس ویکلی، عضو تیم تحقـیـــق از دانشگــاه کیـــلـی بریـــتـانیا، در این باره می گوید:«مطــالعـه ما نشـان می دهد که درد به خودی خود موجب افزایـــش ریسک مرگ نمی شود بلـــکه میــزان اخـتـلال آن در زندگی روزمـــره بواسـطــه درد بلنـدمـدت، ایـن ریسک را افـــزایش می دهــد.»
در ایـن مطـالـعه، محقـقـــان داده های بیـــش از ۱۷۳۰۰ شرکــت کنــنـده ۵۰ سال به بالـــا را بررســی کردنــد. به گفـــته محقـــقــان، مطـــالعات بیـشـتــر برای تعیــیــن مکـانـــیســـم های که از طریــق آن دردهـــای ناتوان کننده موجب افـــزایش ریسک مرگ زودهـــنگام می شود ادامـــه دارد.
با توجه به مطالـعـه اخیــر، افرادی که از درد مزمن رنـج می برنــد بیشــتـر در معـرض قابـلـیت و توانــایــی پایین تمــرکز و توجه و اختـــلال حافظه قرار دارند و در معـــرض ریـــســـک بالای زوال عقــل هســـتـــنـد.

آیا کمر درد باعث مرگ زود هنگام می شود!!!

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.