کنکور

آغاز توزیع کارت کنکور سراسری 96

کارت شرکت در کنکور سراسری سال 96 از امروز یکشنبه 11تیرماه روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.در ادامه با ما همراه باشید.

توزیع کارت کنکور 96 از امروز آغاز شد

کارت های شرکــت در آزمون تمام داوطلبـــان گروه های آزمـــایـشی علوم ریـاضـی و فنی ، علوم تجربــی ، علوم انســـانی ، هنر و زبان های خارجـــی به همراه برگ راهــنمـای شرکت در آزمون از امروز یکـــشنـبـه 11 تیــرمــاه تا روز چهارشــنــبه 14 تیـــرمـــاه برای مشاهده و پریــنـــت بر روی پایگاه اطلاع ­رســانـی سازمـــان سنــجش آموزش کشور به نشانـــی www.sanjesh.org قرار خواهـــد گرفـــت.

بنـــابرایـــن تمــام داوطلـــبان متقـاضــی شرکـــت در آزمون ، برای پریـنت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیـــین شده به شرح فوق به پایگاه اطــلاع رسانی مذکور مراجـــعـــه کرده و با وارد کردن شمـاره سریال کارت اعتبـاری ثبـــت نام (12 رقـــمی) و شمـاره شنـاســنـامه یا شماره پرونده و کدپـــیـــگـــیـری ثبت نام (16 رقـــمی) و نام و نامــ­ خانوادگی، کدمـــلـــی و سریـــال شماره شناسنـامه یک نســـخه پریـــنت از برگ راهـــنمـــا و کارت شرکـــت در آزمون تهـــیـه کننـد.

داوطلــبانـی که در 2 یا 3 گروه آزمـــایشــی متـقاضـی شده اند بایـــد علاوه بر پریـنـت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایــشی اصـــلی، برحـســـب مورد نســبت به پریـــنـــت کارت گروه آزمـــایشـی دوم یا گروه های آزمـــایـشـــی دوم و سوم (گروه­ های آزمـایشــی هنر و زبـان های خارجی) خود اقــدام کنـند.

کنکور

داوطلبان برای پریـنـت کارت شرکـــت در آزمون بایـــد منـــحصراً به روش فوق اقـدام و براســـاس تاریــخ و آدرس تعــیـین شده بر روی کارت شرکـت در آزمون، به حوزه امــتحـانـی مربوط مراجـــعــه کننــد. بدیــهــی اســـت برای شرکــت در جلـــســـه آزمون همراه داشـــتـن پرینـت کارت شرکــت در آزمون و هم چنیــن اصـــل کارت ملـــی و یا اصل شناسنـــامه عکســـ­دار و ارائه آن الزامی اســـت بنـــابـرایـــن تمام داوطلـبــان باید برای پرینت کارت شرکت در آزمون اقـــدام کنند.

چنــانـچه داوطلبی به دلـــیل در اخــتـیــار نداشتن اطـــلاعات مربوط به شماره پرونده یا کد پیگـــیــری مورد نیاز، موفق به پرینـــت کارت شرکت در آزمون خود نمـی شود، لازم است با مراجـعه به سایت سازمـــان سنـجــش آموزش کشور و ورود به سیــســـتــم پاسخگویی و انـتــخـاب نام آزمون و تعیـــیـــن موضوع پیــگــیــری نسبـــت به دریـــافت اطـلـاعـات مربوط به شماره پرونده یا کد پیـگیـری ثبتــ­ نام اقـدام کنــنـد و به هیچ وجه به باجه رفـع نقــص مراجـعـه نکـــنـند.

ایـــن امــکـان برای داوطلبـــانـــی فراهم اسـت که در سیستم پاســخـــگویی دارای عضویت باشند، بنـابــراین ضرورت دارد داوطلبانـــی که اطلـاعات فوق را مفـــقود کرده اند با عضویت در این سیـســتــم نســبـت به بازیــابی ایـن اطــلاعــات اقدام کنـــنـد.

* چگونگــی رفع نقـــص کارت شرکــت در آزمون

محل رفـــع نقـــص کارت شرکت در آزمون تمـام داوطلـــبان گروه های آزمایشی علوم ریاضــی و فنی ، علوم انســـانـــی ، علوم تجــربـــی ، هنــر و زبان های خارجی بر مبـنـــای شهـرسـتان محــل اقامـــت فعــلـی آنـان که در بنـــد 44 تقـاضــانـامــه ثبــت نام ، مشــخــص کرده اند در اطلــاعیــه سازمان سنجش آمــده است.

داوطلبــانی که مشـمول اعـمـال سوابق تحـصـیـلی دیپلــم و یا پیش دانشــگاهی هســتنـد و نسبـــت به مندرجات کارت شرکـت در آزمون در بندهــای 1 ،3 ،4، 7 ،12، 15، 16، 21، 22، 23 و 24 شامل نام خانوادگی و نام، سال تولد، شماره شناســـنــامــه، سال اخـــذ و نوع دیــپـــلم، شمـاره ملـی، کد دانــش آموزی و منــطــقه اخــذ دیپــلم، سال و بخش محــل اخذ مدرک پیــش دانشگاهـــی، عنوان مدرک پیــش دانــشگاهـــی، منــطـــقه یا ناحـیه اخذ مدرک پیش دانشـگــاهــی، کد دانش آموزی مقطـع پیش دانشگاهــی مغایــرتــی مشاهـــده کردنـــد لازم اســـت برای اصـــلـاح مورد یا موارد مذکور حداکثــر تا تاریخ 18 تیـــرماه به منـــطــقه آموزش و پرورش محــل اخـــذ مدرک تحـصـــیــلــی خود مراجعـه و از آن طریـــق نسبــت به اصـلاح موارد اقدام کنـنـــد.

ضمناً داوطلبــانی که مشمول اعمال سوابق تحصیـــلی نیســـتـــنـد چنــانــچــه مغــایــرتی در اطلاعــات مندرج در بندهــای فوق مشـاهده کردند می توانـنـــد نســـبت به ویرایش آنــهــا اقدام کنند.

داوطلـــبـــانـی که نســـبـت به منـــدرجـات کارت شرکت در آزمون در بندهای 13، 14، 17، 18، 19، 20 و 26 شامـــل سری و سریـال شناسنــامه، محل تولد، سهمیـــه، معـــدل کتـــبی نهـــایـی دیـــپـــلـم، محل اخـذ مدرک ماقــبـل دیپلم، محل اخــذ مدرک دیــپـــلـــم و وضعیـت تحصیلــی و اشـــتغــال مغـــایرتـــی مشاهـده کردنــد لازم اســت برای اصلــاح مورد یا موارد مذکور حداکثـر تا تاریــخ 16 تیرماه منـــحــصراً به سایـت ایـنـــتـرنـــتـــی سازمان سنجـش (قســمـت ویرایش اطـــلاعـات) مراجـــعـه و با توجه به توضیحات منــدرج در سایـت نســـبـــت به اصــلـاح موارد اقـــدام کنـــند.

وی افزود:داوطلبـــان نظـام جدیـد که سال اخذ مدرک دیپــلـم آنــان سال 1384 به بعـــد است و مدرک پیـش دانــشــگــاهـی خود را در یکی از سال های 91 تا 95 اخـــذ کرده اند و مشمول اعمــال سوابق تحصیلی هستنـــد.

داوطلـــبـان درصورتی که مغــایـــرتـــی در اطلـــاعات منــدرج در بندهای 2، 6، 8، 9 و 10 (جنــس، دین، زبـــان خارجـــی امـتحانی، معــلولیــت و بهـیـار) کارت شرکــت در آزمون مشـاهده کردند ضروری است از روز سه شنــبــه 13 تیرمـــاه تا چهارشنبـــه 14 تیـــرمـاه از ساعت 8:30 تا 12 و 14 تا 18 با به همراه داشتــن کارت شنــاســـایــی معـــتــبـر (کارت ملـــی یا شنـاســنامه عکــســـ­ــدار) شخــصـــاَ به نماینده سازمــان سنجـش آموزش کشور مستــقر در باجه رفع نقـــص حوزه مربوطه براسـاس جدول شمـــاره 2 ایـن اطــلــاعیـه پرینـت کارت مراجـعـه کنـنــد.

 شروع توزیع کارت ورود به جلسه کنکور سراسری 1396 از امروز یکشنه 11 تیر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.