گوشت الاغ

مردم 8 کشور گوشت الاغ می خورند!

مردم این 8 کشور گوشت خر می خورند،نقشه ها و نمودارهای زیر بخوبی پراکندگی مصرف این گوشت را در سطح جهان نشان می دهد.در ادامه این مطلب از بخش خبری مجله فانوس با ما باشید.

_____________فانوس_____________

خوردن گوشت الاغ در 8 کشور دنیا

بــر اســـاس نقـــشه های شماتیـــک فائو، چیـن، بیــشتـریـن تولیــد و مصــرف گوشت الـاغ را به خود اخــتــصاص داده اســـت پس از چیـن، نیجر، بورکینافـاسو، سنـــگـــال، مالی، موریـتانـــی، اســـپـــانـیا و بلــغـارستان بیــشـتریـن تولیدکـنـــنـدگـان این نوع گوشت به شمـار می روند. نقشــه ها و نمودارهـای زیـــر بخوبی پراکندگــی مصرف ایـــن گوشت را در سطـح جهــان نشـــان می دهــد.

گوشت الاغ

نمودار 8 کشور تولیدکننده گوشت خر در دنیا

گوشت الاغ

کشورهای تولیدکننده گوشت الاغ در سال 2014

جالـــب اســت که کشورهـای اســـپـانــیا و بلـــغـــارستــان ــ خصوصاً اسپـانـیــا ــ در سال 1961 جزو مشـتـریان پر و پا قرص ایــن نوع از گوشت بوده انـــد. نقشــه زیـــر را ببیـنـید.

گوشت خر

مصرف گوشت الاغ در سال 1961

کشور هایی که خوردن گوشت خر در آن ها خیلی عادیه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.