گیر دادن

در این ساعات به همسرتان گیر ندهید!

در این ساعات های ویژه گیر دادن به همسر ممنوع است؛پرخاشگری های بی موقع عواملی هستند که در تیره شدن آرامش نقش مهمی ایفا می کنند‎.در این مطلب از بخش زناشویی فانوس با ما باشید.

__________________________________فانوس__________________________________

گیر دادن به همسر در این مواقع ممنوع!

رســـیـــدن به آرامـش و حفـظ آن یکــی از نشـــانه های یک زنـدگـــی موفق زنـــاشویی اسـت و  عصـــبـانــیــت ها و پرخاشــگری های بی موقع عواملی هســـتــنـد که در تیره و تار شدن این آرامش نقش مهـمی ایفــا می کنــند.

آیـــا می دانـسـتیـد در برخـــی از ساعات شبـانـه روز آمادگــی بیــشـــتــری برای بگومگو با همــسر و حتـی فرزندانـتان را داریـــد؟

ساعـــت خشـــم چه ساعـتـی اســـت ؟چطور بایــد آن را به سلامــت طی کنـــیـد؛ بدون ایـنکـــه خدشـه ای به زنـدگی مشتـــرکــتــان وارد شود؟

ساعـــت 6 صبــح:

در ساعــات اولیــه صبح خشـم و عصــبـانـیـــت در کمترین حد ممــکـن اســـت زیرا عوامـل ایجـاد عصـــبانیت چندان وجود ندارد و به دلیل وضعـــیــت فیزیولوژی بدن کمتریـــن میزان هورمون سروتونیـن در بدن ترشح می شود و به همین دلـــیــل آرامــشی نســـبـــی در جسم و روان برقـــرار اســـت. الـــبته ورزش صبـــحـگــاهی نیـــز تا حد زیادی در پیـشگـیـری از عصــبانــیـــت های به جامــانده از اتـفاقـــات روز قبل و بی خوابـی شبـانه موثر خواهــد بود.

ساعـــت 7 صبــح:

نبایــد فراموش کنـیـــم در صورت کاهش قنــد خون و نزدیـک شدن به ساعت صرف صبحـانــه احــتــمـــال بروز عصبـانـــیت شدت می گیرد و می توانـــد به بروز خشــم منتهـی شود. بنــابــراین خوردن صبــحـــانه اولین قدم برای کنــترل خشم و عصـبانیــت در طول روز خواهــد بود. پس سر مســایل کوچک مثل گرم کردن نان با همــسـر یا فرزنــدتـــان بحـث نکـــنیـد که می تواند به یک جنجـال خانوادگی بی دلـــیـــل تبدیـل شود.

ساعـــت 8 تا 10 صبح:

بســـیــاری بر این باورند ایـن بازه زمانی می توانـد بیشتریــن میـزان بروز خشـــم را به دنبــال داشـتـه باشد زیـرا اوج ساعت ترافیک شهری اســـت و ترافیــک عامـــل مهمی در بروز عصبـانــیت ها محسوب می شود. از طرفــی گوش دادن به موسیـقی های خشن مثـــل انواع راک حیـن رانـندگـــی مزیــد بر علــت می شود و در کنـار بحث ترافــیــک وآلودگــی صوتی آســتـانــه تحــمــل را تا حد زیادی کاهش می دهـد و زمیــنه ساز بروز خشم و عصـبانیت افـراد می  شود. در ایـن ساعت از روز از تلـفنـی حرف زدن با همــسرتان خودداری کنـید.

ساعت 11 تا 1 ظهر:

اگر ساعـات اولیـــه شروع کار روزانه با بحث و درگـــیـــری همــراه باشـــد به راحــتـی بستــر بروز خشـم فراهــم می شود و اگر فرد گرسنه باشد، شدت عصـــبــانـیـــت هم افـــزایش می یابد. بنـابــرایـــن خوردن به موقع وعده ناهـــار و پیـشگیـری از کاهش قنــد خون موجب کاهـش میــزان بروز عصـبانــیت در محل کار خواهد بود.

ساعـت 1 ظهر تا 4 بعــداز ظهـر:

معـــمولا در ایـــن ساعات شبانه روز احـــتـــمـــال بروز خشم و عصبـانـیـــت چنــدان زیـــاد نیـــست و کمتـرین نزاع ها در ایـــن ساعـــات رخ می دهد. امـا همچــنان مصرف میـان وعده برای جلوگیری از کاهـش میزان قنـد خون توصیـــه می شود. الـبته در فصول گرم و به واسطه دمــای هوا افراد در ایـن ساعات آمــادگـــی بروز خشــم و عصـــبـــانیـت را دارند و  با کوچکتـرین اتـفــاقی خشمگــیـــن می شوند. بنــابــراین در فصل تابــســـتـــان باید به ایــن نکـــته توجه داشــت.

ساعت 4 بعـد از ظهـــر تا 6 بعـدازظهـــر:

از ایـــن بازه زمـــانــی تحــت عنوان ساعات خشم یاد می شود چرا که ساعـات اوج ترافـیــک شبـانـــگـــاهی اسـت و خسـتگـی روزانه و آلودگــی هوا هم مزید بر علـت می شود و فرد با کوچکــتـرین تلـــنگر عصـــبانـی می شود و خشـم  خود را بروز می دهـــد.

ساعـــت 6 بعـدازظـــهــر تا 7 شب:

در ایـــن ساعات خســـتـــگی روزانـــه به اوج خود می رســـد و میـــزان بروز خشم هم افزایش می یابد. این ساعت معمولا زمـانــی اســت که همــه خســـتـه از سرکــار به خانه برمــی گردنــد. پس مراقب بحـــث های ساده باشیـد تا کدورتــی ایـــجاد نشود.

ساعــت 8 شب:

با نزدیــک شدن به زمان صرف شام و کاهش قنـد خون، آســتـانــه تحمل افراد کاهش می یابـــد و اگر عوامـــل بروز خشم ایجــاد شود، فرد عصـبانــیـت خود را بروز می دهد.

ساعت9 تا 10 شب:

هر چه به زمان خواب و اســـتـــراحــت نزدیک می شویم، از میزان تنش ها کاستـه می شود و شاهـد کمـــتــریــن میزان بروز خشم افــراد خواهیم بود امـــا اگـــر در طول روز خشمگـــیـن شده باشیم ایــن خشم ممـکن است تا فردای آن روز هم ادامـه پیـــدا کنـد و صبح روز بعـد با خشم خفــتـــه ای از خواب بیـــدار شویم. از طرفی تماشــای فیـــلم های خشــن تلویزیونی نیــز به طور مســتقیـــم روی سلــامت روانـی افــراد موثر اسـت و میــزان ترشــح سروتونین را افـــزایــش می دهـــد و زمینه را برای بروز عصبانـیــت فراهـــم می کنـــد. بنابـرایــن برای کاهـش میـــزان خشــم در ایـــن ساعــات گوش دادن به یک موسیقــی ملایــم و تمــاشـــای برنامـــه هایـــی که زمیــنـه خشونت ندارند، توصیه می شود. اگـر قرار اســـت درباره موضوعی با همسرتــان صحبــت کنـیــد ایـــن ساعـــات بهـــترین زمان ممـکـــن اسـت.

ساعت 11 شب:

اگر بخواهــیـم خواب بی تنش و آرامــی داشـتـه باشــیم بایـــد مقـــدمـــات لازم برای خواب شبانه فراهم شود چرا که یک خواب آشــفتـه مقدمـــات عصـبانـیــت روز بعد را فراهـــم می کند. بنـابر ایـن توصیه می شود که قبـل از خواب حتـــما یک لیوان شیر گرم بخوریـــد و محیط خانـه را از نظـــر تهویه و نور بررسـی کنــید تا خوابـــی آرام داشـــته باشـید.

ساعت 12 شب تا 4 صبــح:

شایـــد فکـر کنیــد زمـــانی که در خواب هستـیـد، هیچ عامـلی برای بروز خشــم در شما وجود ندارد امــا کامـلا اشـتـبـــاه می کنـیـد چرا که اگر محیط خواب شمـا عاری از هر گونه سر و صدا و نور اضــافــی باشــد، خواب آرام و بی تنشـــی خواهــید داشت و یک روز پرتنــش را تجـــربه نخواهـــید کرد.

ساعت 5 صبح:

این ساعـــت برای بســیـاری از افــراد زمـــان نیایش و راز و نیـاز با خداست و تاثیـر به سزایی در آرامش روحی افـراد دارد و بســـیاری از متخــصـــصـــان بر این باورنــد عبـــادت صبــحگـاهــی تا حد بسیـــار زیــادی در کاهش تنـــش ها و عصـبانیت های روزانه موثر اســت و آســـتـــانــه تحــمـــل افـــراد را افزایــش می دهـــد.

در این ساعات های ویژه گیر دادن به همسر ممنوع است

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.