نوشته هایی با برچسب اژدها

متولد چه سالی هستید ؟ / ببر خرگوش اژدها مار اسب میمون …

متولد چه سالی هستید ؟ / ببر خرگوش اژدها مار اسب میمون …

  سال ببر (متولدین 1293-1305-1317-1329-1341-1353-1365-1377-1389) سال گربه – خرگوش (متولدین 1294-1306-1318-1330-1342-1354-1366-1378-1390) سال اژدها (متولدین 1295-1307-1319-1331-1343-1355-1367-1379-1391) سال مار (متولدین 1296-1308-1320-1332-1344-1356-1368-1380-1392) سال اسب (متولدین 1297-1309-1321-1333-1345-1357-1369-1381-1393) سال بز (متولدین 1298-1310-1322-1334-1346-1358-1370-1382-1394) سال میمون (متولدین 1299-1311-1323-1335-1347-1359-1371-1383-1395) سال خروس (متولدین 1300-1312-1324-1336-1348-1360-1372-1384-1396) سال سگ (متولدین 1301-1313-1325-1336-1349-1361-1372-1385-1397) سال خوک (متولدین 1302-1314-1326-1337-1350-1362-1373-1386-1398) سال موش (متولدین 1291-1303-1315-1327-1339-1351-1363-1375-1387-1399) سال گاو (متولدین 1292-1304-1316-1328-1340-1352-1364-1376-1388-1400)


4 سال پیش admin طالع بینی