نوشته هایی با برچسب تقسیم بندی

آدمها سه دسته اند: عینک، ملحفه، فرش

آدمها سه دسته اند: عینک، ملحفه، فرش

آدمها سه دسته اند: – عینک – ملحفه – فرشوقتی یک لکه ی چایی بنشیند روی عینکت، “بلافاصله” زود آن را با “دستمال کاغذی” پاک می کنی وقتی همان لکه بنشیند روی ملحفه، می گذاری “سر ماه” که لباس ها و ملحفه ها جمع شد، همه را با هم با “چنگ”می شویی وقتی همان لکه […]


4 سال پیش admin دینی و مذهبی