نوشته هایی با برچسب حقانیت حضرت علی

اعتراف جمجعه انوشیروان به حقانیت امیرالمومنین حضرت علی

اعتراف جمجعه انوشیروان به حقانیت امیرالمومنین حضرت علی

به امام على علیه السلام خبر رسید معاویه تصمیم دارد با لشكر مجهز به سرزمین هاى اسلامى حمله كند. فانوس : على علیه السلام براى سركوبى دشمنان از كوفه بیرون آمد و با سپاه مجهز به سوى صفین حركت كردند. در سر راه به شهر مدائن (پایتخت پادشاهان ساسانى) رسیدند و وارد كاخ كسرى شدند. […]


2 سال پیش admin دینی و مذهبی