نوشته هایی با برچسب شام آخر لئوناردو داوینچی

ماجرای جوان گدا و تابلوی شام آخر لئوناردو داوینچی / داستان خیلی کوتاه!

ماجرای جوان گدا و تابلوی شام آخر لئوناردو داوینچی / داستان خیلی کوتاه!

 “لئوناردو داوینچی” موقع کشیدن تابلو “شام آخر” دچار مشکل بزرگی شد. او میبایست “خیر و نیکی” را به شکل “عیسی” و بدی را به شکل “یهودا” (که از یاران عیسی (ع) بود و هنگام شام تصمیم گرفت به او خیانت کند) تصویر میکرد. کار را نیمه تمام رها کرد تا مدلهای آرمانیش را پیدا کند. […]


3 سال پیش admin داستان