نوشته هایی با برچسب مرغ عصا قورت داده

مرغ عصا قورت داده ای که فکر میکند پنگوئن است!

مرغ عصا قورت داده ای که فکر میکند پنگوئن است!

مرغ عصا قورت داده ای که فکر میکند پنگوئن است! یک کشاورز چینی در مزرعه خود مرغی دارد کهفکر می کند پنگوئن است و به همین علت همانند پنگوئنها به صورت قائم راه میرود. نام این مرغ مجنون “مامبل” است که در یک مرزعه واقع در “ژیانگسو” در شرق چین زندگی می کند.صاحب این مرزعه […]


1 سال پیش msr مجله خبری